Domáca pobožnosť na 3. nedeľu pôstnu (12. marec 2023)

Domáca pobožnosť na 3. nedeľu pôstnu (12. marec 2023)

Pieseň ES 106
 
            Päť studní je, z nich spasenie, pokoj, radosť, život, moc ku mne tečie ustavične, na deň mení hriechov noc.
 
Čítanie Božieho slova zo Zach 3, 1 - 5
 
            „Potom mi ukázal veľkňaza Józuu, stojaceho pred anjelom Hospodinovým, a satan stál po jeho pravici, aby ho obžaloval. Hospodin povedal satanovi: Nech ťa pokarhá Hospodin, satan! Nech ťa pokarhá Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem. Či tento nie je hlavňou vyrvanou z ohňa? Józua bol oblečený v špinavých šatách, keď stál pred anjelom. Ten povedal tým, čo stáli pred ním: Vyzlečte ho z tých špinavých šiat! Jemu povedal: Pozri, sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného rúcha. Ja som povedal: Položte mu na hlavu čistý turban! Vtedy mu položili na hlavu čistý turban a obliekli mu šaty. A anjel Hospodinov stál pri tom.“
 
Milí bratia a sestry!
 
            V dnešnom texte čítame videnie proroka Zachariáša, ktoré nápadne pripomína rituál uvedenia veľkňaza do úradu.
 
Veľkňaz
            Veľkňaz bol v židovstve významnou osobnosťou. Bol často nielen duchovným ale aj politickým vodcom národa a jeho rozhodnutia mali dosah na dejiny Izraela. V náboženskom živote bol veľkňaz zástupcom celého ľudu pred Bohom. On jediný smel vykonávať niektoré druhy obradov, on jediný smel vstupovať do svätyne Najvyššieho v chráme. Tak ako kedysi Mojžiš či Józua predstupovali pred Hospodina, aby Ho prosili o zľutovanie pre ľud, mal neskôr veľkňaz vyprosovať Božiu milosť pre celý národ. 
 
Veľkňaz Jóšua
            V dnešnom texte nám Zachariáš rozpráva o veľkňazovi menom Jóšua. To nás zarazí, pretože meno Jóšua je vlastne Ježiš a my vieme, že Ježiš sa tiež stal veľkňazom. Tak ako ten židovský veľkňaz zastupoval pred Bohom svoj národ, zastupuje Ježiš pred Bohom nás všetkých. Dnes je teda reč o veľkňazovi Ježišovi a vo videní proroka Zachariáša sa odohráva scéna, v ktorej je veľkňaz Ježiš uvádzaný do úradu.
 
Rituál
            Veľkňaz bol do úradu vždy uvádzaný rituálom, ktorého súčasťou bolo zisťovanie, či obstojí pred Hospodinom. Počas tohto rituálu mal žalobca hľadať na kandidátovi chyby. V našom texte túto úlohu na seba berie sám diabol, ktorý poukazuje na Jóšuove špinavé šaty. Tie predstavujú hriech a všetko nečisté, čo človeku bráni predstúpiť pred Boha.
 
Omilostenie
            V očiach spravodlivého ale neláskavého Boha by to bol zaiste dosť silný argument na to, aby bol kandidát zamietnutý. Ale v očiach láskavého Boha je to inak. Láskavý Boh omilosťuje. Jóšua si má vyzliecť šaty a sú mu dané šaty nové. Sám Boh o ňom hovorí, že je hlavňou vyrvanou z ohňa. 
 
Uvedenie
            Jóšua dostáva slávnostné rúcho a čistý turban, čím je rituál uvedenia zakončený. Symbolicky bolo ukončené všetko staré a začalo sa niečo nové. Symbolicky sa odložilo to, čo bolo špinavé a hriešne a vzalo sa to, čo je nové, čisté a slávnostné. Treba však zdôrazniť, že to urobil Boh. Nie veľkňaz sa zbavil toho zlého ale Boh ho vyzliekol zo všetkého hriešneho. Tak je veľkňaz očistený pred Bohom a v tejto podobe predstavuje nový ľud, ospravedlnený a čistý.
 
Dve proroctvá
            Zachariáš toto svoje proroctvo vyslovil v čase, kedy sa Izrael vracal z babylonského zajatia a začínal novú kapitolu svojich dejín. Bolo treba obnoviť samotný chrám i náboženský život. To, čo bolo pred desiatkami rokov každodenné, bolo počas zajatia prerušené a teraz sa to malo vrátiť do starých koľají. Zachariáš tak svojim obrazom dáva vlastne dve proroctvá. Na jednej strane jeho obraz hovorí, že sa končí niečo staré a zlé – život v zajatí - a začína niečo nové a dobré – život doma. Na druhej strane hovorí, že obnova, ktorú národ práve prežíva, ešte nie je tá dokonalá. Aj keď Izrael teraz obnoví chrám a začne znova žiť svojim starým náboženským životom, nebude to vrchol jeho existencie, pretože príde iný veľkňaz, ktorý skutočne naplní všetky očakávania Izraela. Bude to Jóšua - Mesiáš.
 
Hriešny Ježiš
            Ak si pri čítaní dnešného proroctva predstavíme na mieste veľkňaza Jóšuu Pána Ježiša, možno nás ruší zmienka o Jeho špinavých šatách, ktoré Mu napokon Boh káže vyzliecť. Áno, bežní veľkňazi boli hriešni a nehodní, no Pán Ježiš? Ten bol predsa bez hriechu. A predsa nemožno povedať, že sa Pán Ježiš hriechu vyhýbal. Práve naopak. Apoštol Peter píše, že Pán Ježiš vyniesol na kríž naše hriechy a apoštol Pavol dokonca píše, že Ho Boh „urobil hriechom“ (2K 5,21). Obraz o špinavých šatách je preto veľmi výstižný. Áno, veľkňaz Jóšua – Ježiš má na sebe skutočne špinavé šaty hriechov. Nie sú to však Jeho hriechy ale naše. On, vo svojej podstate svätý a dokonalý, sa obliekol do špinavých šiat, aby potom cestou utrpenia a smrti na kríži predstúpil pred Hospodina.
 
            V pôstnom čase budeme sledovať cestu utrpenia Pána Ježiša Krista. Ak apoštol Peter napísal, že Ježiš vyniesol naše hriechy na drevo, znamená to presne to, o čom hovorí aj prorok Zachariáš. Pán Ježiš si „obliekol“ hriechy ľudí, aby v poslušnosti vytrpel všetko, čo mal a pritom zostal verný Bohu. Tak mohol predstúpiť pred Hospodina ako ten, ktorý si to plne zasluhuje. Už nebolo prečo o tom pochybovať a špinavé šaty ľudských hriechov mohli byť vyzlečené. Tak skončila kapitola života v hriechu a začala nová kapitola života v ospravedlnení. Ježiš vyzliekol aj naše hriechy. Aj náš hriech bol zničený a veľkňaz Ježiš si obliekol nové slávnostné rúcho. Tak sa Jeho utrpenie a smrť dotýka aj nás a tak sme vďaka nej aj my súčasťou toho nového, čistého a večného. Amen.
 
Modlitba
 
            Pane Ježiši Kriste, Ty si si obliekol šaty našich hriechov, aby si ich vyniesol na drevo kríža a potom ich odložil, vezmúc na seba slávnostné rúcho osláveného nebeského Baránka. Ty si svojou smrťou zničil náš hriech, Ty si uzavrel starú kapitolu nášho života, aby si nás pozval do nového spoločenstva – spoločenstva Tvojich spasených a oslávených nasledovníkov. Ďakujeme Ti za to a radostne oslavujeme Tvoje meno teraz i na veky. Amen.
 
Pieseň ES 92
 
            Ježiš, Pán života môjho, Ježiš, mojej smrti Pán, umrel za mňa, sluhu svojho, keď pretrpel mnoho rán, aby ma vyrval z temnosti a vzal k sebe do radosti. Za tú milosť tisíckrát chcem Ti, Pane, ďakovať.