Domáca pobožnosť na 3. nedeľu po Zjavení (22. január 2023)

Domáca pobožnosť na 3. nedeľu po Zjavení (22. január 2023)

Pieseň ES 33
 
            Buď Bohu sláva na nebi a pokoj ľuďom na zemi, ktorí zo srdca vďačného velebia Boha mocného, Haleluja!
 
Čítanie Božieho slova z R 12, 9 - 10
 
            „Láska nech je bez pokrytectva! Zošklivujte si zlé, pridŕžajte sa dobrého! Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti.“
 
Milí bratia a sestry!
 
            Apoštol Pavol sa vo svojom liste do Ríma venuje mnohým témam. Okrem tých vieroučných o zákone, milosti a ospravedlnení, sú to aj témy praktické, hovoriace o tom, ako by sa mali správať kresťania. Práve dnešná nedeľa nás svojou témou „Dobrým premáhaj zlé“ upozorňuje, že prijatie Ježiša Krista – toho narodeného vo Vianociach a zjaveného nám vo sviatku Zjavenia – sa musí prejaviť v každodennom živote.
 
Aktivita
            V dnešných slovách je reč o láske. Sú z dvanástej kapitoly, ktorou Pavol práve začína hovoriť o oných praktických veciach. Pritom prvou témou, ktorou Pavol celú kapitolu začína, nie je láska. Je to služba, ku ktorej Pavol kresťanov nabáda. Hovorí, aby všetci nejakým spôsobom slúžili Bohu, ľuďom či cirkvi a to každý tak ako vie. To je výzva k činnosti a teda k aktivite.
 
Motív
            Až potom prichádza na rad láska. Pavol nám ju predstavuje ako motív služby a skutkov. Službu, o ktorej bola reč predtým, teda nemáme konať z povinnosti či vypočítavosti ale z lásky. Láska sa tak stáva prvou a základnou pohnútkou kresťana.
 
Iná láska
            Pavol pritom nehovorí o láske ako o niečom novom. On úplne plynule prechádza k téme lásky a začína o nej hovoriť ako o niečom, čo všetci dobre poznajú, ale čo trochu zle chápu a používajú. A to je presne Pavlov cieľ. Veď ľudia aj vtedy poznali lásku. No tak ako dnes, aj vtedy mnohí ľudia chápali lásku ako telesnú vášeň či cit, ktorý prejavujú svojim blízkym. Aj dnes je veľa ľudí, ktorí dokážu z lásky urobiť veľa, no iba pre seba alebo pre najbližších. Ich láska je prísne ohraničená, alebo je vymedzovaná do priestoru a času, ktorý jej je človek ochotný poskytnúť. „Urobím pre teba toto, ale ani o chlp viac.“ Pavol kresťanom do Ríma píše, že ich láska nemá byť takáto. A v dnešných slovách predstavuje lásku, aká by medzi kresťanmi mala byť.
 
Úprimnosť
            To prvé, čo by naša láska mala mať je úprimnosť. Ak sa človek navonok tvári, že niečo urobí rád, no v duchu hromží, že ho zas niekto otravuje, je to pokrytecké. Potom sa často stane, že človek skrýva svoju neochotu, navonok zdanlivo ochotne koná čo od neho žiadajú a vytvára mylný dojem, že je ochotný, až jedného dňa jeho kvapka pretečie a všetkým vytkne všetko, čo kedy pre nich urobil. Toto nie je znak kresťanskej lásky. Ak niečo chceme pre niekoho urobiť, potom to máme urobiť a viac na to nemyslieť a to práve preto, aby sme sa daným skutkom ani sami nechválili ani ho iným nevytýkali. To je zmysel aj Ježišových slov: „nech Vaša ľavá ruka nevie, čo robí pravá!“
 
Pekné a škaredé
            Druhou Pavlovou požiadavkou je, aby kresťania neboli vulgárni. Ľudia majú radi perverznosť a dnes sme svedkami toho, ako morálne požiadavky spoločnosti klesajú a čoraz viac vulgarizmov sa dostáva do literatúry, na televízne obrazovky ba aj do divadelných diel. Pavol nás vyzýva, aby sme si vulgárnosť a perverznosť neprisvojovali ale stále mali svoju morálnu latku nastavenú tak, aby sa nám páčili veci, ktoré sú pekné a hodnotné. Tak je myseľ i duša človeka stále obohacovaná. 
 
Úctivosť
            Treťou Pavlovou požiadavkou je úctivosť - vlastnosť ako vystrihnutá zo starého Anglicka, kde sa to len tak hemžilo úslužnými a šľachetnými gentlemanmi. Poviete si, že to bolo strojené. Ktovie. Možno ani nie. Možno to bola len skutočná úctivosť, ktorú dnes vlastne už ani veľmi nepoznáme. Veď ak niekto proti Vám niečo má, tak Vám to povie na plné ústa a ak Vás niekto uznáva alebo si Vás váži, tak Vám nepovie nič. Hovoriť slová úctivosti sme sa odnaučili a prinieslo nám to mnoho komplexov menejcennosti, s ktorými – podľa psychiatrov – zápasí obrovské množstvo ľudí a to často len preto, lebo im nikto nepovie, že si váži ich prácu, že sú pre niekoho dôležití, že ich niekto uznáva.
 
Vzor
            Ak nám dnes Pavol predstavuje novú podobu lásky, treba na záver povedať, že to nie je jeho nápad. Opisuje iba lásku, ktorú má k nám Pán Boh a ktorú dokázal vo svojom Synovi. V Ňom máme aj skutočný príklad takejto lásky. Veď Pán Ježiš nemiloval iba naoko ale skutočne a dokázal to tým, že položil svoj život za nás. On sa nekochal v lacnej perverznosti ale odhaľoval hlboké pravdy života, On nebol povýšenecký ale láskavo hovoril s obyčajnými ľuďmi, rybármi, hriešnikmi, colníkmi i neviestkami.
 
            Nech nám je láska Pána Ježiša príkladom, aby sme tak ako On aj my úprimne milovali a svoju lásku dokazovali aktívnou službou tam kde môžeme niečo urobiť alebo aspoň úctivým slovom tam, kde môžeme niečo povedať. Amen.
 
Modlitba
 
            Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za príklad lásky, ktorý si nám dal. Vieme, že nie sme schopní prinášať také obete ako si priniesol Ty, no neraz máme možnosť vykonať drobný skutok lásky alebo aspoň povedať úctivé slovo. Prosíme, uč nás, aby sme radšej volili ono úctivé slovo pred slovom kritiky a hany, onen skutok lásky pred hľadaním ospravedlnenia pre našu nečinnosť a dávaj nám poznať, že každým úctivým slovom a láskavým skutkom sme bližšie k Tebe, nášmu Pánovi a Spasiteľovi. Amen.
 
Pieseň ES 63
 
            V temne vzplála hviezda nám, za ňou, za ňou poďme, bratia! Ona volá: koniec tmám, tmy sa tratia, tmy sa stratia: tmy bludu a povery, tmy hriechu a nevery.