Domáca pobožnosť na 3. nedeľu po Veľkej noci (30. apríl 2023)

Domáca pobožnosť na 3. nedeľu po Veľkej noci (30. apríl 2023)

Pieseň ES 145
 
            Pokoj vám! Žijem! Plesajte! Kto verí, neumiera; vieru, lásku zachovajte, svet, kríž premáha viera. Sčiastky poznávame, ale nádej máme, že raz tam v Božej blízkosti poznáme všetko v plnosti.
 
Čítanie Božieho slova zo Ž 116, 1 - 9
 
            „Milujem Hospodina, lebo počuje hlas môjho úpenia; lebo naklonil ku mne svoje ucho, budem Ho vzývať, pokiaľ len žijem. Obkľúčili ma povrazy smrti, zastihli ma úzkosti záhrobia, našiel som súženie a žiaľ. Ale vzýval som meno Hospodinovo: Ó Hospodine, zachráň moju dušu! Milostivý je Hospodin a spravodlivý, náš Boh sa zľutováva. Hospodin je strážcom prostých, slabý som bol - pomohol mi. Vráť sa, duša moja, na svoj odpočinok, lebo Hospodin s tebou dobre naložil. Lebo si vytrhol moju dušu zo smrti, oči od sĺz a nohy od pádu. Pred Hospodinom budem chodiť v krajinách života.“
 
Milí bratia a sestry!
 
            Žalm 116 má v našej Biblii 19 veršov. Niektoré staré rukopisy však uvádzajú verše 1 až 9 (náš dnešný text) ako samostatný žalm a potom verše 10 až 19 ako ďalší samostatný žalm. Je pravdou, že prvých 9 veršov má svoju ucelenú myšlienku, ktorú si dnes všimneme trochu viac.
 
Konštatovanie a problém
            Celý text môžeme rozdeliť na dve časti. Tou prvou sú verše 1 až 4. Autor žalmu začína konštatovaním, že miluje Hospodina a oznamuje nám, že Hospodin k nemu naklonil svoje ucho a počul jeho volania. Vzápätí nasleduje opis ťažkostí, ktoré žalmistu postretli. Ich opis znie naozaj desivo: povrazy smrti, úzkosti záhrobia, záchrana duše... Všetko to naznačuje, že žalmistovi šlo o život.
 
Jediné východisko
            Ak sa človek dostane do situácie, kedy mu ide o život a vyčerpajú sa všetky možnosti záchrany, ostáva spravidla to jediné – volať na Hospodina. Aj autor žalmu sa uchýlil k tomuto riešeniu a zdôveruje sa nám s tým, že vzýval meno Hospodinovo a prosil Ho: Zachráň moju dušu!
 
Konštatovanie a radosť
            Po opise žalmistových útrap a oznámení, že vzýval Hospodina, prichádza druhá časť žalmu. Stať, tvorená veršami 5 až 9, opäť začína konštatovaním. Tentoraz je to oznámenie, že Hospodin je milostivý a spravodlivý, zľutováva sa, je strážcom prostých. Za tým sa žalmista s nami delí o veľkú radosť. Hospodin ho vytrhol z moci smrti a zachránil mu oči od sĺz a nohy od pádu, takže bude pred Hospodinom chodiť v krajinách života.
 
Obsah žalmu
            Po takomto stručnom rozbore textu máme dojem, že jeho obsah je jasný. Žalmista sa dostal do problémov, volal k Bohu, ten ho zachránil a pisateľ sa teraz raduje, ďakuje Bohu a vyznáva sa zo svojej lásky k Nemu. Zdanlivo sme posolstvo žalmu odhalili a mohli by sme tak skončiť a Písmo odložiť. Lenže to by bolo veľmi povrchné. Tento žalm totiž môžeme chápať dvojakým spôsobom a to podľa toho, ako chápeme samotnú smrť.
 
Telesná smrť
            Ak hľadíme na smrť v tom telesnom zmysle slova, teda ako na skončenie pozemskej púte a zánik pozemského - porušiteľného teľa, potom je dnešný text oslavou Hospodina za záchranu pred nejakým – život ohrozujúcim nebezpečenstvom. To sa ale nestáva každému. Možno niekto z vás sa už dostal do situácie, kedy mu šlo o život a tak by ste sa so slovami žalmistu vedeli naplno stotožniť. Ale som presvedčení, že mnohí takúto skúsenosť nemajú a tak by slová tohto žalmu nevedeli prijať za svoje.
 
Večná smrť
            Písmo však pozná aj inú smrť než tú telesnú. Je to smrť duchovná, ktorá prichádza na človeka, ktorý je zotročený hriechom. Ak taký človek povie, že ho obkľúčili povrazy smrti a zastihli úzkosti záhrobia, je to veľmi výstižné, pretože hoci je človek telesne zdravý, jeho duša sa môže následkom hriechu ocitnúť veľmi blízko večnej záhuby. To je čas, kedy človek volá: Hospodine, zachráň moju dušu! Preto sa môžeme pýtať: nehovorí žalmista práve o takejto smrti, takomto nebezpečenstve a takejto záchrane? To už potom nie je skúsenosť, ktorá sa týka iba niektorých, pretože hriechom ohrození sme všetci.
 
Záchrana od večnej smrti
            Žalmistovo radostné plesanie nad Božím dielom jeho záchrany je na mieste a dotýka sa aj nás. V poveľkonočnom období, ktoré prežívame, nám stále znie evanjelium o smrti a vzkriesení Pána Ježiša Krista. To skrze Neho sa deje to, o čom žalmista hovorí. Pán Ježiš nás svojou smrťou vytrhol z moci smrti, zachránil oči od sĺz a nohy od pádu. To pre zásluhy Pána Ježiša Krista budeme aj my chodiť v krajinách života. To On zachránil našu dušu a vypočul tak naše volanie ako tých, ktorí sa ocitli na okraji priepasti. A zrazu sú slová žalmu aj pre nás veľmi aktuálne.
 
            Čím viac si uvedomujeme hrozbu našej večnej smrti a čím viac si uvedomujeme Božie zachraňujúce konanie pri nás, tým viac sa dokážeme radovať spolu s pisateľom dnešného žalmu z toho, že náš Boh je milostivý, že sa zľutováva a že s nami dobre naložil. Vtedy môžeme plesať spolu s ním, že nás Hospodin zachránil od sĺz a pádu a verím, že potom dokážeme – tak ako on – vyznať: Milujem Hospodina! Amen.
 
Modlitba
 
            Pane a Bože náš, často si ani neuvedomujeme moc hriechu a blízkosť večnej smrti. Dnes nám skrze svoje slovo pripomínaš, že táto hrozba tu reálne je, no zároveň nás potešuješ radostnou správou o tom, že moc smrti je zlomená pri tých, ktorí sa označia krvou nevinného Baránka a nechajú sa odieť do rúcha Jeho spravodlivosti. Tí sú zachránení, nad tými smrť nemá moc a tí budú chodiť len v krajinách života. Kiež aj my patríme medzi nich. Pane, rozhojňuj nás vo viere, ktorá nám odhaľuje tieto pravdy, dáva nám poznať Tvoju lásku a víťazstvo Tvojho Syna a povzbudzuj nás k vernosti, aby sme pri Tebe vytrvali až do konca a raz sa s Tebou večne radovali v nebesiach. Amen.
 
Pieseň ES 130
 
            Haleluja! Chválime Ťa, Pane, za nesmiernu Tvoju lásku k nám. Anjel Boží odvalil už kameň, Haleluja vznes sa k výšinám. Svätý Bože, Ty si mocným Pánom, zvelebujeme Tvoj božský čin, že si vzkriesil Krista v slávne ráno, všemohúci večný Hospodin.