Domáca pobožnosť na 24. nedeľu po Svätej Trojici (19. november 2023)

Domáca pobožnosť na 24. nedeľu po Svätej Trojici (19. november 2023)

Pieseň ES 686
 
            Keď Pán Ježiš k súdu príde, všetkých ľudí súdiť bude, jedni budú požehnaní a tí druhí odsúdení.
 
Čítanie Božieho slova z Mt 13, 47 - 50
 
            „Zase podobné je nebeské kráľovstvo sieti, ktorá - spustená do mora - zachytila ryby každého druhu. Keď sa naplnila, vytiahli ju na breh, posadali si, dobré povyberali do nádob a zlé vyhodili. Tak bude na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubov.“
 
Milí bratia a sestry!
 
            Podobenstvo o sieti je veľmi známe a pre jeho krátkosť sa nám aj jeho posolstvo zdá krátke a jasné: v onen deň prídu anjeli a dobrých odmenia, kým zlých potrestajú. Posolstvo tohto podobenstva je však oveľa bohatšie a obsahuje niekoľko dôležitých upozornení, ktoré stojí za to si všimnúť.
 
Dva typy podobenstiev
            V Novej zmluve sa stretáme s dvoma typmi podobenstiev. Prvý typ nazývame alegórie. Sú to tie podobenstvá, v ktorých môžeme každú postavu či jav priradiť k niečomu v našom živote. Napríklad podobenstvo o veľkej večeri, kde bohatý človek predstavuje Pána Boha, hostina je kráľovstvo Božie, poslovia sú kazatelia a pozvaní sú poslucháči. Pri druhom type podobenstiev to takto nefunguje a my z celého príbehu musíme pochopiť jeho hlavnú myšlienku. Takým je napríklad podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, kde nie je dôležité to, čo znamená pocestný, kňaz, Levíta či Samaritán ale to, že nás toto podobenstvo nabáda prijímať lásku a priateľstvo od každého, bez ohľadu na národnú, rasovú či náboženskú príslušnosť. Podobenstvo o sieti patrí k tým prvým. Jeho jednotlivé časti sú celkom ľahko zrozumiteľné.
 
More a sieť
            More v Biblii predstavuje svet so všetkými jeho nástrahami. Je vnímané ako nepriateľské a ohrozujúce všetko živé. Preto boli rybári v Izraeli presvedčení, že lovením rýb z mora ich vlastne zachraňujú. Sieť, spustená do mora, je obrazom kráľovstva Božieho, ktoré prichádza s cieľom zachrániť človeka. V tomto okamihu si ešte nepredstavujme to dokonalé kráľovstvo Božie v nebi ale to nedokonalé, tu na zemi. Pán Ježiš prišiel do sveta a hovoril, že kráľovstvo Božie sa priblížilo. Kráľovstvo Božie teda zostúpilo z Božskej dokonalej ríše do nedokonalého sveta rovnako, ako sa sieť ponorí do zlého mora. Svätý Pán Ježiš prišiel do hriešneho sveta, aby zachránil ľudí zvesťou evanjelia. 
 
Koho zachytí sieť
            Kto sú ryby, o ktorých je ďalej reč? Sú to tí, ktorí počuli hlas Pána Ježiša Krista a prijali evanjelium. Oni sa už tu na zemi stávajú nositeľmi a budovateľmi kráľovstva nebeského. Tak sa uprostred sveta formuje nový svet – svet zachránených, tých, ktorí raz opustia tento svet a prejdú do večnej blaženosti. 
 
Nie je to také jednoduché
            Ak by tu podobenstvo končilo, bolo by jeho posolstvo adekvátne tomu, ako si kráľovstvo božie predstavujeme my. My si často myslíme, že prijať evanjelium stačí a človek, ktorí sa jeho prijatím ocitol v spoločenstve veriacich bude spasený. Vtedy by naše podobenstvo malo hovoriť o tom, že sieť, spustená do mora, zachytila mnohých a vytiahla ich zo zlého mora do krajšej budúcnosti. A bol by koniec. Tí, čo sú v sieti – teda v cirkvi alebo medzi veriacimi – sú vytiahnutí a je to. Lenže tu podobenstvo nekončí. To hlavné ešte len prichádza.
 
Súd
            Prichádzajú anjeli a oddeľujú zlých od spravodlivých. To si často predstavujeme ako súd nad všetkými ľuďmi. Naše podobenstvo však nehovorí o tom, že anjeli preberú všetky ryby z mora. Tu je reč o rybách, ktoré zachytila sieť. Teda aj tí, ktorí prijali evanjelium alebo boli členmi cirkvi, podliehajú súdu. Ich prítomnosť v sieti – teda ich členstvo v cirkvi – nie je automatickou zárukou spasenia. Aj oni, ba práve oni sa musia osvedčiť svojím životom a vierou, aby boli v onen deň uznaní za spravodlivých.
 
Nedokonalá cirkev
            Dnešné podobenstvo vôbec nerieši otázku, čo s rybami, ktoré unikli sieti. To však neznamená, že sú mimo Božej pozornosti. Nie sú však témou dnešného podobenstva. Podobenstvo o sieti chce povedať hlavne to, že aj spoločenstvo veriacich v cirkvi je nedokonalé a samo o sebe ešte nie je zárukou spasenia. Chce povedať, že ak ponorená sieť zachytila veľa rýb, neznamená to, že všetky sú dobré. Daktoré treba vyhodiť. Tak aj tí, čo boli kázňou evanjelia síce zachytení do spoločenstva veriacich nemusia byť zachránení, ak ich viera nebola úprimná alebo si ju prekrútili a prispôsobili svojim predstavám, aby ňou mohli ospravedlňovať svoje zlé skutky.
 
Kto súdi
            Dôležité je však povedať, že súdia anjeli, ktorí predstavujú Božiu moc. V žiadnom prípade to nie sme my. My však radi berieme spravodlivosť do vlastných rúk a súdime ľudí mimo cirkvi i bratov a sestry v nej. To nie je správne. Aj keď vieme, že sme hriešnym a nedokonalým spoločenstvom – čo potvrdzuje práve dnešné podobenstvo – aj tak nám nepatrí súdiť sa navzájom ale usilovať sa o to, aby naša viera bola pevná a naše skutky dobré.
 
            Dnešná nedeľa nám svojou témou pripomína posledný súd. Posilňujme sa preto vo viere a denno-denne sa cvičme v láske k ľuďom, aby sme o nikom zle nezmýšľali, nikoho neohovárali ani nikoho neposudzovali, lebo ako my súdime, tak budeme aj sami súdení. A ak sa nám zdá, že vidíme tak veľa nedokonalostí na našich bratoch a sestrách alebo na cirkvi či kňazoch, nechajme na Pána, nech On s každým spravodlivo naloží a my sa modlime, prosiac o milosť pre všetkých v deň súdu. Amen.
 
Modlitba
 
            Nebeský Bože, Ty si spravodlivý a Tebe patrí súd. Odpusť nám, že sami neraz súdime a myslíme si, že sme lepší keď nekonáme presne to, čo náš protivník. Neuvedomujeme si, že máme mnoho iných a možno aj väčších nedostatkov, ktoré nás právom zahanbujú v Tvojich očiach. Preto prosíme o milosť pre seba, pre našich bratov a sestry i pre tento svet a cirkev. Ty buď ku všetkým milostivý. O to Ťa prosíme v mene Tvojho syna, Ježiša Krista. Amen.
 
Pieseň ES 689
 
            Mysli na súd, lebo je istý, súd Boží, čo raz nastane, keď Pán príde, jak Písmo istí, a keď nebo slávou vzplanie; by si došiel zmilovania, daj sa na cestu pokánia.