Domáca pobožnosť na 22. nedeľu po Svätej Trojici (13. november 2022)

Domáca pobožnosť na 22. nedeľu po Svätej Trojici (13. november 2022)

Pieseň ES 449
 
            Jeden poklad by som chcel, poklad najvzácnejší, čo by sa naveky skvel, poklad najistejší, ktorý hrdza, ani moľ nemohli by skaziť, ani zlodej nemohol by ma oň pripraviť.
 
Čítanie Božieho slova z R 14, 19 - 23
 
            „Preto snažme sa o to, čo vedie k pokoju a vzájomnému budovaniu. Pre pokrm neskaz dielo Božie! Všetko je síce čisté, ale je na škodu človeku, ktorý ho požíva s pohoršením. Dobre je nejesť mäso a nepiť víno a nerobiť, na čom sa brat uráža. Vieru, ktorú máš, zachovaj pre seba pred Bohom. Blahoslavený, kto nesúdi sám seba v tom, čo uznáva za správne. Kto však má pochybnosti, keď (niečo) požíva, odsúdený je preto, že to nepožíva z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech.“
 
Milí bratia a sestry!
 
            Sloboda je ako droga. Keď ju nemáme, túžime po nej, ale keď ju máme, dokáže nám poriadne zamotať hlavu. Apoštol Pavol nám síce oznamuje, že nás Pán Ježiš oslobodil od moci hriechu a zákona, (hovorili sme o tom v ostatných dvoch pobožnostiach), no zároveň nás upozorňuje, že byť oslobodený Kristom prináša okrem radosti aj zodpovednosť.
 
Svojvôľa
            Dnešné Pavlove slová – najmä ich záver – môžu naoko vzbudzovať dojem, že kresťan si môže robiť čo chce. Keď Pavol hovorí: „Blahoslavený, kto nesúdi sám seba v tom, čo uznáva za správne“, akoby tým naznačoval že všetko čo kresťan robí je správne a nik ho za to nemá súdiť. Pozor však na takýto falošný výklad. Tieto Pavlove slová sa týkajú konkrétnych situácií.
 
Každodenné úkony
            Prví kresťania narazili na mnoho praktických otázok a pýtali sa, či sú v súlade s vierou. Máme svätiť sobotu alebo nedeľu? Môžeme teda ako Židia jesť všetko alebo iba niektoré druhy mäsa? Môžeme jesť aj to, čo jedia pohania? Podobné otázky sa vynárajú aj nám keď sa pýtame, či môžeme ísť na koncert nejakej skupiny, svätiť namiesto nedele utorok alebo sa zúčastniť plesu. Ide teda o požívanie svetských vecí, ktoré pre kresťana môžu byť problematické.  O týchto otázkach sme už hovorili minule, keď sme čítali slová apoštola Pavla o tom, že Kristus nás od takýchto otázok oslobodil. Aj dnes práve o nich píše, že nijako nezaťažujú svedomie toho, kto všetko požíva z viery. Lebo ak niekto aj požíva nečisté mäso, požíva ho práve z viery.
 
Požívanie z viery
            Čo však znamená požívať niečo z viery? Určite to nie je viera v samého seba ani viera vo svoje presvedčenie. Je to viera v Pána Ježiša Krista a v Jeho osloboditeľské dielo. Ak teda niekto je nečisté mäso alebo si ide zatancovať na zábavu, nie je mu to na škodu ak to robí vo viere, že Ježiš Kristus je jeho Pánom, on je v Ježišových rukách a preto je slobodný od toho, aby mu ono mäso či ples uškodili.
 
Svedomie
            Sú však ľudia, ktorí takú silnú vieru nemajú a ak by si z toho mäsa dali či na ten ples išli, hrýzlo by ich svedomie. O takých Pavol dnes hovorí, že by im mohlo byť na škodu, ak by konali v pochybnostiach. Opäť však pozor! Tu nie je reč o pochybnosti či je to alebo ono správne ale je reč o pochybnosti, či ma naozaj Ježiš od toho oslobodil a či naozaj týmto nepácham hriech. Práve preto Pavol v závere hovorí, že kto niečo požíva a pochybuje pri tom, tak to vlastne nepožíva z viery a to je hriech. Hriechu sa teda človek dopúšťa nie tým že zjedol mäso ale tým, že ho nejedol s pevnou vierou v Ježišovu oslobodzujúcu moc a pochyboval o nej. To mu je na škodu a to ho odsudzuje.
 
Bratstvo
            Teraz však prichádza otázka: čo ak v jednom spoločenstve sú rôzni ľudia? Jeden má pevnú vieru a málo pochybností a druhý naopak? V svetskej spoločnosti je bežné, že človek rád ukazuje svoje privilégiá alebo postavenie. Považovali by sme tak za prirodzené, že ak niekto má pevnú vieru, tak bude slobodne robiť všetko čo mu jeho viera umožňuje – jesť všetko mäso i sa zabávať na plese – a to bez ohľadu na iných. A presne toto Pavol nechce. Pre Pavla je spoločenstvo viac ako osobná úroveň viery či poznania. Podľa neho nie je správne ukazovať svoju slobodu či poznanie viery ak tým pohoršujeme alebo pokúšame bratov vo viere. Preto radí, aby sme radšej nejedli mäso a nepili víno, ak to má urážať brata. Nie že by bolo zlé to jedenie mäsa alebo pitie vína, ale je hriechom priviesť iných k pohoršeniu.
 
Spoločenstvo pokoja
            Pavol nás dnes vyzýva, aby sme sa usilovali o to, čo vedie k pokoju a vzájomnému budovaniu a to aj za cenu toho, že sa trochu obmedzíme vo svojej slobode a ukazovaní svojho poznania. To je práve ono zodpovedné nakladanie so slobodou. Žiaľ, dnes často vidíme pravý opak. Internet a iné médiá umožňujú každému slobodne sa ku všetkému vyjadriť a ľudia – vrátane kresťanov – to v hojnej miere robia práve bez ohľadu na Pavlovu požiadavku pokoja a vzájomného budovania. Mnoho kresťanov a mnoho webových stránok vnáša do cirkvi nepokoj a rozbroj maskujúc to za vznešený cieľ „šíriť pravdu.“ Často však ide o pravdu subjektívnu a pokrivenú, ktorá okrem toho že vlastne ani nie je pravdou iba prináša rozbroj. Ak by sme viac hľadeli na to, aké ovocie naše slová či skutky prinesú, napĺňali by sme viac požiadavku apoštola Pavla o šírenie a budovanie pokoja.
 
            Zo slobody, ktorú máme, sa teda radujme, z viery v Pána Ježiša Krista všetko požívajme ale konajme uvážlivo a tak, aby ovocím nášho života bol pokoj, láska a radosť v kruhu našej rodiny, priateľov, cirkevného zboru i cirkvi. To bude život na slávu Pána Ježiša, nášho osloboditeľa. Amen.
 
Modlitba
 
            Pane Ježiši Kriste, Ty si nás učil podľa ovocia rozpoznávať dravých vlkov od krotkých ovečiek. Radujeme sa z toho, že si za nás zomrel a oslobodil nás tak od moci hriechu i zákona a ďakujeme Ti za to, no prosíme Ťa, uč nás konať a hovoriť vždy tak, aby to prinášalo ovocie pokoja a lásky. Kiež sa ako Tvoje vykúpené deti nad iných nevyvyšujeme ale naopak, nasledujeme Tvoj príklad pokory a slúžime bratom i sestrám, vydávajúc tak svedectvo lásky o Tebe. Amen.
 
Pieseň ES 248
 
            Radosť moja, potešenie, Láska moja, Ježiš môj, viera, nádej a spasenie, vzácna milosť a pokoj! K Tvojim nohám kľakám vďačne, Teba milujem srdečne; v modlitbách Ti ďakujem, vzývam Ťa, zvelebujem.