Domáca pobožnosť na 21. nedeľu po Svätej Trojici (6. november 2022)

Domáca pobožnosť na 21. nedeľu po Svätej Trojici (6. november 2022)

Pieseň ES 249
 
            Tá pravda ma obživuje, Boh nám Syna svojho dal. Porozumieť ťažko mi je, že až tak nás miloval.
 
Čítanie Božieho slova z R 6, 5 - 11
 
            „Keď sme sa stali jedno s Ním podobnosťou Jeho smrti, práve tak jedno s Ním budeme aj podobnosťou vzkriesenia vediac, že náš starý človek spolu s Ním bol ukrižovaný, aby bolo zničené hriešne telo a my sme neboli viac otrokmi hriechu. Veď kto umrel, je ospravedlnený od hriechu. Ak sme však umreli s Kristom, veríme, že s Ním budeme aj žiť. Lebo vieme, že Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, viac neumiera a smrť už viac nepanuje nad Ním. Lebo čo umrelo, umrelo hriechu raz navždy; čo však žije, žije Bohu. Tak súďte aj vy, že ste mŕtvi hriechu a živí ste Bohu v Kristovi Ježišovi.“
 
Milí bratia a sestry!
 
            V minulej pobožnosti sme uvažovali o tom, čo znamená, že nás Pán Ježiš oslobodzuje od zákona. To však nie je jediná vec, od ktorej sme vďaka Jeho smrti oslobodení. Tým druhým a nemenej dôležitým je naše oslobodenie od moci hriechu.
 
Žiť a umrieť hriechu
            Slovné spojenie „umrieť hriechu“ sa môže zdať nezmyselné alebo ťažko pochopiteľné. Pomôže nám však ak si uvedomíme, že tretí pád v slovenskom jazyku vyjadruje privlastnenie. „Priniesť obed dedkovi, ukradnúť auto susedovi, ujsť dozorcovi“ to všetko sú slovné spojenia, v ktorých je vyjadrené, že niekomu je niečo dané alebo naopak odňaté. Dedko sa stáva vlastníkom obeda, kým sused prestáva byť vlastníkom auta a dozorcovi uniká väzeň. Ak Pavol píše, že sme umreli hriechu, je to podobné ako keď o niekom povieme, že ušiel dozorcovi či umrel lekárovi. Dozorca či lekár bol ten, v koho rukách bol niekto, kto ušiel, zomrel. Tak aj hriech bol tým „pánom,“ v koho rukách sme boli my, kým sme neumreli.
 
Kristus umrel prvý
            Kto však umrel hriechu ako prvý bol Pán Ježiš Kristus. O Ňom Písmo hovorí, že bol ukrižovaný a Jeho telo umrelo. A čo umrelo, umrelo hriechu raz navždy. Ale čo žije, žije Bohu. A Kristus žije, pretože bol vzkriesený a smrť už viac nad Ním nepanuje. Tak sa Pán Ježiš Kristus stáva jedným z tých čo umreli, no prvým, ktorý vstal z mŕtvych. On tak neostal v zajatí smrti, ale žije a tak smrť už nad Ním nemá moc.
 
Jednota s Kristom
            Veľmi dôležitým poznaním je skutočnosť, ktorú nám apoštol Pavol pripomína v predošlých veršoch. Tam hovorí, že Krstom svätým sme sa stali jedno s Kristom. Medzi Ním a nami došlo k zvláštnemu spojeniu, takže začíname byť účastníkmi všetkého toho, čo prežíva Ježiš Kristus. Ak On umiera na kríži, umierame spolu s ním. A ak On vstáva z mŕtvych, vstávame aj my. To nie je iba nejaká myšlienková súhra, vedomie, že na Pána Ježiša myslíme a v duchu a myšlienkach Ho pri smrti aj vzkriesení sprevádzame. To je duchovné prepojenie, ktoré funguje. Ním si nás Pán Ježiš pripútal k sebe, aby sme spolu s Ním mali účasť na Jeho utrpeniach, večnom živote aj na dedičstve nebeského kráľovstva. Preto Pavol inde píše, že ak s Ním trpíme, s Ním budeme aj žiť.
 
Umierame hriechu
            Z tohto duchovného spojenia s Pánom Ježišom pre nás vyplýva veľmi dôležitá skutočnosť: ak totiž Pán Ježiš umrel hriechu, ak On sa stal pre hriech mŕtvym a nedosiahnuteľným, potom aj my spolu s Ním umierame hriechu, aby sme boli spolu s Ním živí Bohu. Toto nám aj Pavol dnes veľmi dôrazne pripomína: „Tak súďte aj vy, že ste mŕtvi hriechu a živí ste Bohu v Kristovi Ježišovi.“ To znamená: „Uvedomte si, že ste zomreli pre hriech a žijete pre Boha a to vďaka Ježišovi Kristovi.“
 
Moc hriechu
            Duchovným spojením s Ježišom Kristom a Jeho smrťou a vzkriesením sme sa teda stali pre hriech mŕtvi. Znamená to, že už nehrešíme? Sme svätí a nevinní a takí ostaneme navždy? Určite nie. Hriech na nás stále dolieha, stále nás láka, pokúša zvádza a my mu neraz aj podľahneme. Dôležité je však to, že nad nami nemá moc. Moc nad nami má Boh, pretože my sme pre hriech mŕtvi a pre Boha živí. Bohu teda patríme, Boh o nás rozhoduje, Boh nás súdi. A Božia vláda nie je vládou smrti – ako v prípade vlády hriechu - ale je to vláda milosti. Preto Pavol inde hovorí, že vďaka Pánovi Ježišovi panuje nad nami milosť a nie smrť. Tak poznávame, že sme oslobodení od moci hriechu.
 
V moci Božej
            Ako už bolo naznačené, ak sme oslobodení od moci hriechu, neznamená to, že patríme sami sebe a môžeme si robiť čo sa nám páči. Ono duchovné spojenie s Ježišom Kristom a to, že s Ním sme umreli hriechu a s Ním žijeme Bohu znamená, že patríme Bohu. Už nad nami nemá moc hriech ani smrť, ale má nad nami moc Boh, ktorý tak má právo od nás aj niečo žiadať. Na prvý pohľad by to teda bolo ako ujsť spod dažďa pod odkvap, keby Pán Boh nebol Bohom lásky. Jeho požiadavky sú požiadavkami lásky a milosrdenstva, chce od nás konanie dobra, šírenie pokoja, hovorenie pravdy a sám nám prejavuje lásku a milosť. Byť teda v moci Božej nie je zlé. Je to dobrá služba, nad ktorú sa lepšia nájsť nedá.
 
Služba
            Pavol v ďalších veršoch pripomína, že ak sme umreli hriechu, prestali sme mu slúžiť. Ak sme však živí Bohu, máme slúžiť Jemu. Sme tak vyzvaní k aktívnej službe láske, dobru a spravodlivosti.
 
            Spoznať, že nás Pán Ježiš oslobodil od moci hriechu teda neznamená iba sa tešiť, že sme unikli zlu ale hlavne si uvedomovať, že sme v moci dobra. Písmo nás vyzýva, aby sme tomuto dobru aktívne slúžili a aby sme tak Božie meno a meno nášho Záchrancu – Pána Ježiša Krista – oslavovali a skutkami svetu ukazovali, aký je to skvelý Pán a aké je dobré a prospešné byť v Jeho službe. Amen.
 
Modlitba
 
            Drahý náš nebeský Bože, ďakujeme Ti, že si nám dal svojho syna za Spasiteľa. On umrel hriechu, vstal z mŕtvych a smrť už viac nad Ním nepanuje. My skrze sviatosť Krstu svätého môžeme byť súčasťou toho a tak aj nad nami hriech stráca moc a spolu s Pánom Ježišom ožívame Tebe. Prosíme, rozhojňuj pri nás svoju milosť a povzbudzuj nás k odhodlanej a usilovnej službe láske a spravodlivosti. Amen.
 
Pieseň ES 292
 
            Som v Tvoje meno pokrstený Boh – Otec, Syn i Duch Svätý, –som k Tvojmu ľudu pripojený, Tebou na milosť prijatý, v Ježiša Krista vštepený, Duchom Svätým obdarený.