Domáca pobožnosť na 2. nedeľu po Zjavení (16. január 2022)

Domáca pobožnosť na 2. nedeľu po Zjavení (16. január 2022)

Pieseň ES 34

            Sláva Ti buď, mocný Bože, Ty Pane večnosti! Sláva Ti buď, Svätý Bože, Ty Pane milosti! Láska Tvoja veľká a múdrosť nadzemská, neskonalá moc a sláva nebeská. Neskonalá moc a sláva nebeská!

Čítanie Božieho slova z 2M 33, 17 – 23

            „Hospodin riekol Mojžišovi: Aj toto, čo si vravel, urobím preto, lebo si našiel priazeň v mojich očiach a poznám ťa podľa mena. On však povedal: Ukáž mi svoju slávu! Hospodin riekol: Celú svoju slávu predvediem pred tebou a vyslovím pred tebou svoje meno: Hospodin. Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem. Potom riekol: Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive. Hospodin riekol: Hľa, tu pri mne je miesto, postav sa na skalu! Keď bude prechádzať moja sláva, uložím ťa do skalnej trhliny a prikryjem ťa svojou dlaňou, kým neprejdem. Potom odtiahnem svoju dlaň a uvidíš mi chrbát, ale moju tvár nebude vidieť.“

Milí bratia a sestry!

            V 33. kapitole knihy Exodus nachádzame Mojžiša vo veľmi trúfalom rozhovore s Hospodinom. Žiada si poznať Jeho cesty, žiada si poznať Jeho samého (v. 13) a nakoniec chce vidieť aj Jeho slávu. To sú veľmi odvážne prosby.

Skromné požiadavky

            V časoch môjho detstva nás učili nemať prehnané nároky. Rodičia, pán farár i učitelia nás viedli skôr k skromnosti a tak sme vždy považovali za nezdvorilé, ak si niekto žiadal veľa. Známa rozprávka o zlatej rybke, kde rybárova žena už nevedela čo si pýtať nám toto smerovanie vždy pripomínala. Lenže u Hospodina to tak nie je. Dr. Martin Luther hovorí, že je hriechom pýtať si od kráľa žobrácku palicu a nie kráľovský dar. A Mojžiš je toho dôkazom. Dnešný dialóg nám až vyráža dych, pretože my by sme si asi nikdy nedovolili hovoriť s Hospodinom takto. Ale Mojžiš žiada stále viac a viac. Pripomína nám to Abraháma, ktorý tiež orodoval za Sodomu a chcel stále viac a viac. A Hospodin? Keďže Mojžiš našiel milosť v Jeho očiach, vyhovel mu aj v tej najodvážnejšej prosbe a ukázal mu svoju slávu.

Božie zjavenie

            Pán Boh predivným spôsobom zjavil Mojžišovi svoju slávu. Neukázal mu tvár, pretože tú žiaden smrteľník nemôže uzrieť bez toho, aby potom nezahynul, ukázal mu však aspoň chrbát. Aj tak je to však mimoriadna milosť a veľké zjavenie. A nie je jediné. Hospodin sa zjavil Abrahámovi, Izákovi aj Jákobovi, neraz Mojžišovi i mnohým ďalším. Boli to všetko mimoriadne udalosti, sprevádzané zvláštnymi prírodnými úkazmi. Ak by sme si ale mysleli, že len takto sa zjavuje Boh, bol by to omyl.

            Dnes je nedeľa kresťanskej rodiny a hovorí nám o tom, že prítomnosť Pána Ježiša posväcuje domácnosť. V túto nedeľu sa v chrámoch číta príbeh o svadbe v Kaáne Galilejskej, kde Pán Ježiš vykonal svoj prvý div a to veľmi prozaický – premenil vodu na víno. Tým však vykonal aj svoje zjavenie ako Božieho Syna. Vnímavý človek už vtedy mohol zistiť, že Ježiš nie je obyčajný človek. Vidíme, ako sa Božie zjavenie mení, či skôr ako sa Trojjediný Boh zjavuje aj v skutkoch. Každý ďalší z Ježišových činov boli ďalším a ďalším zjavením Božej moci.

Zjavenie v cirkvi

            Pán Ježiš sa nám tak zjavuje v skutkoch, ktoré konal za života, ale aj v skutkoch, ktoré koná dnes, či v mnohých ďalších prejavoch Jeho moci. Jedným z miest, kde možno Božie zjavenie vnímať veľmi intenzívne je cirkev. Ona prináša svetu Božie slovo a sviatosti a skrze Ducha Svätého zvoláva ľudí do spoločenstva kresťanov. To, že tu znie Božie slovo a pri stole Pánovom sa kresťania stretajú so svojim Spasiteľom je tiež určitý spôsob Jeho zjavenia. Kde inde by sme tak intenzívne stretali a spoznávali Hospodina, Jeho vôľu i Jeho slávu ak nie v cirkvi, ktorá nám prináša Jeho slovo a slovo o Ňom.

Zjavenie v rodine

            A ďalším miestom zjavenia sa Pána Ježiša Krista je práve naša vlastná domácnosť. Možno nás to prekvapí, pretože si predstavíme tradičný zhon, keď sa ráno každý ponáhľa do práce či školy, keď počas dňa členovia rodiny nemajú na seba čas a keď sa pre rôzne svoje záujmy nestretnú ani večer a ani pri spoločnom nedeľnom stole. Nuž taká domácnosť naozaj nie je miestom zjavenia sa Pána Ježiša avšak to hlavne preto, že Pán Ježiš v takej domácnosti často ani nemá miesto a členovia rodiny o Neho ani veľmi nestoja. Ale v rodine, kde si ľudia uvedomujú, že je Ježiš ich Pánom, kde Mu venujú svoje srdce i svoj čas, kde sa dokážu spolu stretnúť pri Božom slove či nábožnej piesni, tam je to zrazu inak. Tam ľudia začínajú tvoriť iné, veľmi blízke a srdečné spoločenstvo, tam Pán Ježiš domácnosť posväcuje a tam sa aj zjavuje, či už pred očami domácich alebo aj pred očami ostatných ľudí.

Svedectvo

            Život s Pánom Ježišom Kristom nielen v kostole ale aj doma sa tak stáva jedinečným svedectvom. Ľudia zrazu povedia: aha, aká je to usporiadaná, pekná a láskyplná rodina. Začnú uvažovať nad tým, ako je to v dnešnej dobe možné a neraz veru sami prídu na to, že to asi bude tou vierou, ktorú členovia rodiny deklarujú. Pán Ježiš tak sám vydáva svedectvo a zjavuje sa ľuďom okolo nás, pretože ani tá naša viera, ani ten náš usporiadaný život nie je našou zásluhou. Je to On, ktorý to všetko buduje, ak Mu len necháme na to priestor a čas vo svojom srdci, kalendári či rodinnom stole.

            Pozývajme preto Pána Ježiša nielen do svojho srdca ale aj do svojich rodín. Pozývajme našich domácich k spoločenstvu pri Božom slove či piesni, venujme si navzájom doma čas, hovorme spolu o svojich radostiach i starostiach a poskytujme tak Pánovi Ježišovi čas i priestor, aby medzi nami budoval skutočnú rodinu. Potom budeme sami svedkami zjavenia Božej moci i slávy, ktorá sa nám ukáže priamo u nás doma. Amen.

Modlitba

            Pane Ježiši Kriste, Ty posväcuješ domácnosť. Ty si ten, bez ktorého sa nič nedeje, ktorý buduje a ktorý dáva pokoj, lásku i radosť. Prosíme, vojdi do našich sŕdc a buď členom aj našich domácností. Pomôž nám, aby sme Ti dokázali venovať čas i pozornosť a aby sme na stretnutie s Tebou dokázali pozvať aj našich blízkych. Kiež tak zveríme všetkých do Tvojich svätých rúk a kiež tak spoločne očakávame zjavenie Tvojej slávy, moci a lásky priamo medzi nami. Nech je náš život svedectvom o Tebe. Amen.

Pieseň ES 62

            V nádhernej noci Boh zjavil mi dobrotu svoju nesmiernu v Dieťati slávenom anjelmi a svetlom zahnal noc temnú, to svetlo nás osvecuje aj slnka jas prevyšuje.