Domáca pobožnosť na 14. nedeľu po Svätej Trojici (18. september 2022)

Domáca pobožnosť na 14. nedeľu po Svätej Trojici (18. september 2022)

Pieseň ES 567
 
            Aby sme vždy jedno boli, ku Kristu sa priviňme, aby sme vždy svorne žili, Krista do sŕdc prijmime! To konajme, čo On žiada: Je hlava, my údy zas, je Majster náš, my sme bratia, my sme Jeho, On je náš.
 
Čítanie Božieho slova z Ef 4, 1 – 6
 
            „Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánovi: Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti, znášajte sa vospolok v láske a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst; jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých.“
 
Milí bratia a sestry!
 
            Nezhody a hádky sú súčasťou nášho života. Sami ich prežívame a sme ich svedkami buď vo svojom okolí alebo cez médiá, ktoré nás veľmi rady denne informujú o tom, kto sa zas kde s kým nepohodol.
 
Konflikty
            Je naivné predstavovať si život bez konfliktov. Tie tu vždy boli a aj budú. Sú prirodzenou súčasťou života a vyplývajú už zo samotnej skutočnosti, že sme rôzni. Každý má rád niečo iné, každému vyhovuje niečo iné, každý chce niečo iné a ak sa stretnú ľudia s rôznymi predstavami, je logické, že musia na seba naraziť aj ich názory a ciele. Tak vzniká konflikt. Je preň typické, že človek v ňom chce presadiť to svoje. 
 
Kompromis
            Keby nebolo ľudského rozumu a srdca, správali by sme sa voči sebe ako zvieratá, ktoré sa vlastne tiež dostávajú do konfliktov. Stačí, že sa stretnú dvaja kohúti na jednom smetisku, dve šelmy v jednom teritóriu či dvaja vlci v jednom košiari. Nastáva boj, v ktorom víťazí ten silnejší, ktorý protivníka neľútostne porazí alebo úplne odstráni. Hoci aj medzi ľuďmi sa nájdu takí, čo riešia svoje konflikty takto, väčšinou nám náš rozum a srdce hovoria, že máme brať ohľad aj na iných. Práve toto je príčina, vďaka ktorej sa pri našich konfliktoch uchyľujeme ku kompromisu, teda k dohode, pri ktorej hľadáme také riešenie, ktoré by vyhovovalo každému.
 
Spolky
            V ľudskej spoločnosti vždy existovali záujmové spolky, skupiny či strany, ktoré združovali ľudí s rovnakými záujmami. Stretávali sa remeselníci z jedného cechu, študenti, umelci či učitelia. To, že ich spájal rovnaký záujem o danú vec však neznamenalo, že by sa nemohli dostať do konfliktu. Hoci sa v takom spolku básnikov zišli milovníci poézie, mohli mať rôzny názor na spoločenskú situáciu a mohli sa tak celkom pekne pohádať pre niečo, čo sa už umenia netýkalo.
 
Cirkev
            Mnoho ľudí vníma aj cirkev ako takýto záujmový spolok, kde sa stretajú ľudia, ktorých spája to, že veria v Ježiša Krista. Ak by to tak bolo, potom by sme sa v cirkvi podobali takému spolku básnikov, kde sa ľudia zídu, vypočujú si najnovšie básne a potom sa pokojne pohádajú pre politiku. Máte pocit, že aj v cirkvi to tak niekedy je? Nuž áno. To ale znamená, že ľudia v danom spoločenstve klesli na úroveň záujmového spolku, akým cirkev nemala a nemá byť.
 
Jednota
            Apoštol Pavol nám dnes predstavuje základný znak cirkvi a tým je jednota vo zväzku pokoja. Kresťania by mali byť vo svojom uvažovaní a konaní jednotní a ak aj narazia na niečo, v čom jednotní nie sú, mali by byť schopní riešiť situáciu tak, aby bol nado všetko zachovaný pokoj medzi nimi.
 
Uniformita
            Takýto obraz cirkvi nám automaticky podsúva predstavu, že by azda mali byť v cirkvi všetci rovnakí. To ale nie je tak. Ľudia sú prirodzene rôzni a to rovnako v cirkvi ako aj mimo nej. Otázka však je, v čom sú rôzni a ´čo majú spoločné. Kým v záujmovom spolku majú jeho členovia spoločný iba názor na jednu vec či už je to umenie, práca alebo politika, v cirkvi majú kresťania spoločný spôsob života a spôsob uvažovania.
 
Život a uvažovanie
            Apoštol Pavol nežiada od kresťanov len to, aby verili v Ježiša Krista a aby mali teda rovnaký názor na otázky viery. On žiada, aby žili tak, ako je hodné Pána Ježiša. Žiada, aby boli pokorní, empatickí, trpezliví a tolerantní. Toto všetko sú znaky kresťanského života a mali by byť prítomné u tých, ktorí sa hlásia k Ježišovi Kristovi a sú teda súčasťou Jeho skutočnej cirkvi. Vidíme teda, že pri Ježišovi sa nestretajú iba ľudia, ktorí v Neho veria ale ľudia, ktorých život On svojim slovom a svojim Duchom ovplyvnil. A to má veľký podiel na tom, ako sa títo ľudia k sebe správajú.
 
Úsilie
            Pavol o svojej požiadavke jednoty a pokoja hovorí ako o niečom, o čo sa treba usilovať. To preto, lebo aj kresťania, žijúci podľa vzoru Pána Ježiša sa môžu pre niečo dostať do konfliktu. Stále je tu ich ľudské „ja,“ ktoré spôsobuje, že niekedy prevládne ľudská ambícia nad pokorou, sebastrednosť nad empatiou či predsudky nad toleranciou. Opäť je to však oná pokora, empatia, trpezlivosť či tolerancia, ktoré kresťanom majú pomôcť k tomu, aby konflikt vyriešili a opäť našli jednotu a pokoj.
 
            Jednota a pokoj ako aj schopnosť opäť ich nájsť v prípade že sa narušia, sú základnými znakmi cirkvi. Usilujme sa o ne v našich cirkevných zboroch i v cirkvi a pamätajme, že na to nestačí iba vyznávanie viery v Pána Ježiša Krista. Je k tomu potrebné prijatie a uplatňovanie všetkého, čo Pán Ježiš aj slovami apoštola Pavla žiada. Nech je preto pokora, empatia, trpezlivosť i znášanlivosť prirodzenou súčasťou nášho života aby sme aj skrze ne hľadeli na ľudí okolo seba ako na bratov a sestry uvedomujúc si, že je nad nami jeden Boh, máme jednu vieru a boli sme pokrstení v jedno Božie meno. Amen.
 
Modlitba
 
            Trojjediný Bože, ktorý si naším Stvoriteľom, Záchrancom i Posvätiteľom, prosíme, prenikaj do našich sŕdc a napĺňaj ich darmi svojho kráľovstva, totiž pokorou, nežnosťou, trpezlivosťou i toleranciou. Kiež nám tieto dary pomáhajú tvoriť a zachovávať v cirkvi jednotu vo zväzku pokoja. Kiež tak budujeme Tvoje kráľovstvo na zemi a kiež tak vydávame svedectvo o Tebe, ktorý sám si láska a pokoj. Prosíme o jednotu a pokoj vo zväzku lásky pre naše cirkevné zbory, našu cirkev i pre našu krajinu a celý svet. Prosíme o Tvoju milosť a Ducha utíšenia tam, kde zúria vojny a vyostrujú sa konflikty. Prosíme o nádej nového a lepšieho zajtrajška ako aj o posilnenie viery pre tých, ktorí podliehajú strachu a beznádeji. Kiež sa aj v tomto nepokojnom svete Tvoja moc dokáže a Tvoje meno oslávi. Amen.
 
Pieseň ES 573
 
            Daj, Bože, pokoja, jak dažďa jarného, jak slnka teplého. A bôle sveta sa zahoja, zahoja.