Domáca pobožnosť na 14. nedeľu po Svätej Trojici (10. september 2023)

Domáca pobožnosť na 14. nedeľu po Svätej Trojici (10. september 2023)

Pieseň ES 336
 
            Bože, od Teba všetko máme domom priestranným je svet náš, v ňom mnoho darov prijímame, láskavo nás udržiavaš, za všetko Ti ďakujeme, Tvorcovi neba i zeme.
 
Čítanie Božieho slova z Fil 4 - 6
 
            „Ďakujem svojmu Bohu, kedykoľvek sa rozpomínam na teba v modlitbách, lebo počúvam o tvojej láske a vernosti, ktorú máš k Pánovi Ježišovi a ku všetkým svätým, (a prosím), aby sa tvoja účasť vo viere prejavovala poznávaním všetkého dobrého, ktoré je v nás a smeruje ku Kristovi.“
 
Milí bratia a sestry!
 
            14. nedeľa po Svätej Trojici hovorí o vďačnosti a predstavuje ju ako ovocie Ducha Svätého.
 
Dary pre nás
            Ak sa začne hovoriť o vďačnosti, automaticky si vybavíme pocit, ktorý máme - alebo by sme aspoň mali mať – vtedy, keď niečo dostaneme. Niekto nám dá nejaký dar alebo niekto pre nás niečo urobí – to je chvíľa, kedy by sme mali byť vďační. Veď ten niekto obetoval svoje peniaze aby nám niečo kúpil či svoj čas, aby pre nás niečo vytvoril či nám s niečím pomohol. Je to prirodzené a správne, pretože ak niekto pre nás niečo robí, určite radosť a vďačnosť je to prvé, no nie jediné, čo pociťujeme.
 
Dary pre iných
            Apoštol Pavel sa neraduje iba z darov, ktoré od Boha dostáva sám. Raduje sa aj z toho, keď Boh dáva dar svojho Ducha a tak následne dar viery, lásky či akýkoľvek iný dar ľuďom okolo neho. Všimnime si, že apoštol takmer každý svoj list začína slovami vďaky voči Pánu Bohu za tých, ktorým píše. Napríklad v liste do Korintu čítame: „Neprestajne ďakujem Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorej sa vám dostalo v Kristovi Ježišovi“ (1K 1,4). 
 
Vďačnosť za ľudí a ich vieru
            Pavel však neďakuje iba za dary ale aj za to, ak sa Božie dary medzi ľuďmi rozhojňujú a prinášajú ovocie. Tak čítame napríklad v jeho liste do Filipis: „Vždy, v každej svojej modlitbe, keď sa s radosťou modlím za vás všetkých, ďakujem svojmu Bohu, že máte účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz“ (F 1,4-5) alebo v liste do Ríma: „Predovšetkým ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za všetkých vás, že sa o vašej viere hovorí po celom svete“ (R 1,8). Pavel si uvedomuje, že aj láska filipských či viera rímskych kresťanov je dielom Božím a preto patrí vďaka za to Bohu. 
 
Vďačnosť za Filemona
            Nie inak je to aj v prípade Filemona, ktorému Pavel napísal dnešné slová. List Filemonovi je pravdepodobne jediný, ktorý napísal Pavel vlastnou rukou. Adresuje ho zámožnému mužovi menom Filemon, ktorý býval v Kolosách a veľmi štedro a láskavo podporoval kresťanov vo svojom meste. Práve túto jeho láskavosť voči kresťanom a vernosť voči Pánovi Ježišovi Pavel na začiatku listu vyzdvihuje. Ani v prípade Filemona to však nie je on sám, koho treba oslavovať ale je to Boh, ktorý tieto vlastnosti Filemonovi dal, preto je práve Boh adresátom Pavlovej vďačnosti.
 
Dobro a zlo okolo nás
            Okolo nás sa deje veľa dobrých aj zlých vecí. Je pritom dnes už akosi samozrejmé, že na tie zlé upozorňujeme, kritizujeme ich alebo sa stávajú predmetom našich rozhovorov, kým tie dobré nechávame bez povšimnutia a to ako u jednotlivcov tak aj v spoločnosti ako takej. Dokážeme ohovoriť brata za to, že nás už dávno nenavštívil ale necháme bez povšimnutia, že je aktívny v meste a snaží sa pomôcť rozvoju mesta. Naopak, ešte mu vytkneme, že sa chce len zviditeľniť a určite aj obohatiť. Alebo dokážeme nadávať pre diery na chodníku, ale nový park v meste si ani nevšimneme. Toto nie je vlastné apoštolovi Pavlovi. Ten si všíma dobré veci na ľuďoch i zboroch a pociťuje za ne vďačnosť.
 
Obrátená myseľ
            To však nie je samozrejmé a automatické.  Vidieť okolo seba dobré veci, to si vyžaduje otvorené oči a obrátenú myseľ. Niekto prejde okolo nového parku a ani si ho nevšimne. To je človek, ktorý má oči zatvorené. Iný si ho všimne a povie si: „aký pekný park tu urobili“ no tým to končí. Oči má síce otvorené a všimol si niečo nové a pekné, no jeho myseľ nie je pripravená a zvyknutá vnímať za dobrými a peknými vecami ľudskú prácu a už vôbec nie Božie požehnanie a Božiu milosť. Preto Pavel v liste Rímskym 12,2 nabáda, aby sme sa nepodobali tomuto svetu, ktorý vidí iba zlo, koná zlo a žije v hriechu ale aby sme sa premenili obnovením mysle a vedeli tak rozpoznávať, čo je dobré, milé a dokonalé.
 
            Obnovenie mysle je náročný proces, ktorý sa môže udiať len s pomocou Božieho Ducha. Preto prosme Pána Boha, aby naše mysle svojou mocou premieňal. Potom budeme vidieť dobré veci nie len v daroch, ktoré sami dostaneme ale aj v daroch, ktoré dostanú iní alebo v dielach, ktoré na náš úžitok vybudujú ľudia okolo nás. To všetko sú a budú pre nás dôvody k radosti a vďačnosti. Tak budeme spolu s Pavlom ďakovať v našich modlitbách nie len za seba ale aj za bratov či sestry, za cirkevný zbor či cirkev, za mier vo svete či úrodu na poli. Amen.
 
Modlitba
 
            Drahý náš nebeský Bože, dávaš nám denne nad mieru darov telesných i duchovných. Dávaš denne množstvo svojej milosti tomuto svetu, cirkvi i ľuďom okolo nás. Prosíme, obnovuj našu myseľ, aby sme mali oči otvorené a mysle schopné vidieť vo všetkom Teba a Tvoju lásku. Kiež Ti tak neprestajne ďakujeme za to všetko čo svetu dávaš. Amen.
 
Pieseň ES 343
 
            Chvála Tebe, Bože náš, chvála Tebe na výsosti, za všetko, čo darom dáš, láska Tvoja hojne hostí. Chvála, chvála, chvála Ti, Darca v daroch bohatý.