Domáca pobožnosť na 13. nedeľu po Svätej Trojici (3. september 2023)

Domáca pobožnosť na 13. nedeľu po Svätej Trojici (3. september 2023)

Pieseň ES 547
 
            Aká ľúbezná a Bohu príjemná je bratská svornosť, láska a úprimnosť, Duch Boží o tom svedčí v Písme svätom pravdivým slovom. 
 
Čítanie Božieho slova z Ž 112, 1 - 9
 
            „Haleluja! Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina a v Jeho príkazoch má veľkú záľubu. Mohutné bude jeho potomstvo na zemi a statočných rod bude požehnaný. Hojnosť a bohatstvo sú v jeho dome a jeho spravodlivosť trvá naveky. Statočným zasvitne svetlo v tme; on je milostivý, súcitný a spravodlivý. Dobre je tomu, kto sa zľutúva a požičiava a veci spravuje si podľa práva. Lebo sa nikdy neskláti; v pamäti večnej bude spravodlivý. Nebojí sa planej správy; pevné je jeho srdce; dúfa v Hospodina. Neochvejné je jeho srdce; nebojí sa, kým neuzrie pád svojich protivníkov. Rozsýpa štedro, dáva chudobným, jeho spravodlivosť trvá naveky; jeho roh vyvýši sa v sláve.“
 
Milí bratia a sestry!
 
            Spevák Ivan Tásler v jednej zo svojich piesní spieva: „Vo väzení väzni žijú, čakajú na amnestiu a ja čakám na slobode, kedy bude slušnosť v móde. Čakám ako na deň súdny kedy budú ľudia ľuďmi.“
 
Ľudská prirodzenosť
            Slušnosť asi nebola v móde nikdy, možno s výnimkou niekoľkých etáp dejín, kedy si väčšina ľudí ctila statočnosť a šľachetnosť. Tak ako v ríši zvierat, aj človek má vo svojej prirodzenosti zakódovaný pud sebazáchovy a prirodzený egoizmus, ktorý ho vedie k tomu, aby si vždy v prvom rade zachoval život a potom uspokojil svoje biologické potreby – teda mal dostatok jedla, miesto na bývanie a všetko ostatné. Ohľaduplnosť alebo dokonca obetavosť existuje v biologickej ríši len veľmi obmedzene a naopak, platí zákon silnejšieho, kedy ten, kto má dosť sily prežije a kto jej dosť nemá, zahynie.
 
Hodnoty nebeského kráľovstva
            Láska, slušnosť, ohľaduplnosť, súcit či dokonca obetavosť sú hodnotami, ktoré tomuto svetu nie sú vlastné a ľuďom ich dáva sám Boh ako malú ochutnávku zo svojich hodnôt a vlastností. Už keď Pán Boh tvoril človeka, sformoval mu z hliny telo a vdýchol svojho Ducha. Podľa tela je tak človek náchylný konať zle a správať sa rovnako ako iné tvory v prírode. Ale podľa Ducha je vedený k tomu, aby priam v rozpore so svojim telom konal dobro. Tak sa stane, že aj človek, ktorý nie je priamo veriaci, môže byť dobrý a slušný. Základné požiadavky slušnosti a dobrého konania sa v ľudskej civilizácii objavovali odjakživa bez ohľadu na náboženstvo či dokonca kresťanstvo. No to je práve výsledok Božieho stvoriteľského diela a teda sám Boh je ten, ktorý stvoril ľudí aj s ich schopnosťou konať dobro. Tak to píše aj apoštol Pavel, keď vo svojom liste do Ríma hovorí, že tí, čo nepoznajú zákon (rozumej zákon Boží), ho majú vpísaný do srdca. To sú práve tie bežné ľudské požiadavky dobra a slušnosti.
 
Zjavenie v Kristovi
            Ten, kto spoznal Boží zákon a hlavne Božieho Syna, Pána Ježiša Krista však dostal viac. Ten spoznal vyššiu podobu lásky. Tomu boli zjavené Božie vlastnosti ešte podrobnejšie a tak človek, ktorý sa nazýva menom Kristovým – kresťan – už nemá žiť len ako slušný človek a nekradnúť, neklamať či nevraždiť ale má odpúšťať, aktívne prinášať pokoj a mier, posväcovať svet a konať dobro často aj na úkor vlastného pohodlia či majetku.
 
Slušnosť v móde
            Je jasné, že či už morálna požiadavka žiť slušne alebo požiadavka Božieho zákona žiť zbožne tu vždy bola. Ale nikdy nebola v móde. Slušnému človeku sa tak ako dnes aj v minulosti ostatní často čudovali a nechápali, prečo pomáha iným, zľutúva sa alebo dokonca požičiava. Taký človek bol neraz terčom posmeškov alebo aspoň nepochopenia. Nepoznáme to aj my zo svojho života?
 
Oslava statočnosti
            Dnešný žalm by sa dal nazvať oslavou statočnosti. Hovorí o tom, že stojí za to žiť slušne a podľa Božieho slova, pretože za takým človekom je Hospodin. Slušnosť, láska, milosrdenstvo sú Božie vlastnosti a tak Hospodin je blízko tomu, kto ich prijíma za svoje a podľa nich koná. Kto žije takýmto životom, žije podľa Boha. Vtedy sa začína napĺňať jeho poslanie, lebo bol stvorený na Boží obraz. To teda neznamená telesnú podobu, že by sa azda človek telom podobal na Boha, ale že je vybavený vlastnosťami, ktoré mu umožňujú žiť svätým životom.
 
Záľuba v Hospodinovi
            Celý žalm však začína konštatovaním, že šťastný je ten, kto sa bojí Hospodina a v Jeho slove má záľubu. Tu sa teda nebavíme už len o tej obyčajnej slušnosti, ktorú majú aj ľudia bez Boha. Tu je reč o statočnom, láskyplnom ba až obetavom konaní na základe Božieho slova. Ten, kto v Božom slove čítal výzvu konať láskavo, zľutovávať sa, požičiavať či odpúšťať a robí to, lebo to od neho žiada Boh, ten je požehnaný. Nie teda len samotné dobré konanie je milé Hospodinovi ale aj to, ak to človek robí na základe Božieho slova. Inak povedané, ak človek v Písme číta poverenie konať dobro a potom toto poverenie príjme a poslúchne, tým nielen vykoná dobrý skutok, ale prejaví aj poslušnosť a rešpekt voči Hospodinovi. A to je viac ako keď človek urobí niečo dobré len tak, zo slušnosti. 
 
            Ak nás teda Písmo nabáda, aby sme milovali, odpúšťali či pomáhali, prijímajme to a konajme tak. Prejavíme tým úctu voči Pánu Bohu a prinesieme pokoj či spôsobíme radosť ľuďom. Práve dnešný žalm nám hovorí, že žiť statočne a konať dobro stojí za to aj keď to nie je v móde. Ale Hospodin to vidí, oceňuje a požehnáva, lebo ten, kto tak žije, dočká sa požehnaného potomstva, zasvitne mu svetlo nádeje v tme starostí, pevné bude jeho srdce, nebude sa báť a zostane v pamäti ľudí ako spravodlivý. Amen.
 
Modlitba
 
            Pane a Bože náš, prosíme Ťa, pomáhaj nám svojim Svätým Duchom, aby sme žili statočným životom a konali podľa Tvojho slova aj keď to nie je moderné a zdáme sa nášmu okoliu čudní. Uisťuj nás o svojej svätej prítomnosti a žehnajúcej milosti, pripomínajúc nám denne obeť Tvojho Syna, ktorá nám Tvoju lásku dokazuje. Kiež hľadiac na Neho a na Jeho príklad, aj my tak milujeme, odpúšťame a konáme na česť Tvojho mena a pre budovanie Tvojho kráľovstva už tu na zemi. Amen.
 
Pieseň ES 550
 
            Kriste nech sa Ti podobný byť snažím, koľko si trpel, odpúšťal, uvážim. Nech Tvoje činy a Tvoje úmysly vždy mám na mysli.