Domáca pobožnosť na 12. nedeľu po Svätej Trojici (4. september 2022)

Domáca pobožnosť na 12. nedeľu po Svätej Trojici (4. september 2022)

Pieseň ES 534
 
            Bože, Tvoje prikázania chcem vždy verne zachovať, podľa nich žiť do skonania, podľa nich sa spravovať; môj život má byť celý len Tebe zasvätený. Šťastný, kto tak strávi svoj čas, že poslúcha Tvoj svätý hlas.
 
Čítanie Božieho slova z 2K 3, 4 - 11
 
            „Takúto dôveru máme skrze Krista k Bohu. Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha. On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera zabíja, ale Duch oživuje. Ak už služba smrti, literami do kameňa vyrytá, bola taká slávna, že synovia izraelskí nemohli hľadieť do tváre Mojžišovej pre jas jeho tváre, ktorý bol pominuteľný, akože by služba Ducha nebola omnoho slávnejšia? A keď už služba odsúdenia bola slávna, o čo slávnejšia je služba ospravedlnenia? Lebo aj to, čo bolo slávne, stráca slávu v porovnaní s touto prenesmiernou slávou. Veď keď je slávne, čo sa pominie, omnoho slávnejšie je, čo zostáva.“
 
Milí bratia a sestry!
 
            „Litera zabíja ale Duch obživuje“ počul som neraz z úst tých, ktorí sa neradi prispôsobovali alebo podriaďovali nejakému poriadku či pravidlám. Biblickým výrokom tak chceli povedať, že poslúchať zákon a predpisy sa vlastne nemá, lebo to škodí a jediné čo je prospešné je sloboda a voľnosť myšlienok i skutkov, lebo tie obživujú. Pavlove slová však vôbec nie sú o tom.
 
Litera a Duch
            Litera a Duch sú v kontexte Pavlovho listu pojmy pre označenie Zákona a evanjelia alebo inak povedané Starej zmluvy a Novej zmluvy. Kým litera predstavuje Tóru, Bohom daný zákon, Duch predstavuje Ježiša Krista a Jeho spásonosné dielo.
 
Litera zabíja
            Čo teda znamená ak Pavol hovorí, že litera zabíja? Určite nie to, že poslúchať zákon je škodlivé. Pavol poukazuje hlavne na to, čo Zákon o človeku a jeho konaní hovorí. Zákon je vo svojich požiadavkách taký prísny, že ho nikto nedokáže splniť a tak ten, kto sa sebakriticky pozrie na Zákon a na seba v jeho svetle zistí, že Zákon porušil a zasluhuje si trest. Nie je teda správne hovoriť, že Zákon sám o sebe zabíja. On len poukazuje na smrť ako na dôsledok toho, ak ho človek nedodržiava.
 
Duch obživuje
            V protiklade s literou – teda Zákonom – stojí Pán Ježiš Kristus, ktorý ako jediný Zákon naplnil a tak nie je odsúdený na smrť. Získanú spravodlivosť dáva aj nám a tak ten, kto v Neho verí a k Nemu sa hlási, je zbavený trestu, ktorý mu Zákon vymeral. Získava nový život, preto Pavol hovorí, že Ježiš Kristus obživuje.
 
Služba Zákonu
            Hoci bol Zákon od začiatku prísny a hoci sa ho ľuďom nijako nedarilo dokonale naplniť, aj tak ho mali vo veľkej úcte. Rešpekt pred Tórou a posvätné nakladanie s ňou sa tiahne celými generáciami Židov. Ťažko by sme v našich dejinách hľadali niečo podobné. My sme skôr zvyknutí na to, že ak nám je aj niečo spočiatku vzácne, časom to zovšednie a to, z čoho sme my mali radosť alebo si to vážili, našim deťom alebo vnúčatám už nič nehovorí. Dobrým príkladom je Nežná revolúcia, ktorú sme mnohí prežívali s veľkým zapálením, no naši potomkovia už len hmlisto tušia čo to vôbec je. V Židovstve to tak nie je. Každé pokolenie znova a znova pestovalo a prejavovalo úctu k Zákonu, vyučovať sa v ňom bola pre mnohých česť a slúžiť mu bola výsada.
 
Služba evanjeliu
            Práve na tento vzťah k Zákonu poukazuje Pavol a hovorí, že ak ľudia mali takú veľkú úctu k Tóre, ktorá ich vlastne obviňovala z hriechu a určovala im trest smrti, o čo viac by mali mať úctu k tomu, čo im dáva život a slobodu, teda k Ježišovi Kristovi. Veď Zákon vymeriava trest smrti, Ježiš však trest odpúšťa a dáva milosť a večný život. Veľmi zjednodušene a obrazne povedané: litera zabíja, Duch však obživuje. Z čoho sa človek bude viac radovať a čomu viac slúžiť?
 
Pavlova služba
            Evanjelium, ktoré Pavol prináša, si nevymyslel. Nie sú to jeho teórie ani filozofia, ku ktorej dospel po dlhom uvažovaní. Je to Božie dielo, že Ježiš Kristus prišiel na svet, svojím životom naplnil Zákon a smrťou vykúpil svet. Je to Božie dielo, že Pavol o tom svedčí a je to Božie dielo, že sa Pavol stal služobníkom Novej zmluvy, evanjelia, Ducha, ktorý obživuje na rozdiel od Zákona, ktorý obviňuje. Sám predtým slúžil Zákonu a v jeho mene prenasledoval kresťanov a zatýkal ich vo falošnom presvedčení, že sa previnili. Pavol ako služobník Zákona tak rozsieval neslobodu, teraz však v službe Ježiša Krista rozsieva slobodu. 
 
A čo Zákon?
            Máme teda Zákon ignorovať? Stal sa zbytočným strašiakom? Nemáme si ho všímať, lebo „litera zabíja?“ Určite nie. Zákon je naďalej platný a dôležitý, aby dával mantinely nášmu životu a tak nás usmerňoval. Zákon je naďalej potrebné rešpektovať, no zároveň nám treba hľadieť na Pána Ježiša, lebo On nás zbavuje trestu, ak pred Zákonom zlyháme.
 
            Dnes sme pozvaní, aby sme sa radovali z diela Pána Ježiša Krista a aby sme službu Jemu považovali za česť, ktorá je taká veľká, že mnohonásobne prevyšuje všetky ľudské a svetské posty, tituly i hodnosti. Za Pána Ježiša Krista sa teda nikdy nehanbime ale Ho smelo vyznávajme a slúžme Mu v neustálom vedomí toho, že sme boli obdarovaní mimoriadnou milosťou. Amen.
 
Modlitba
 
            Pane Ježiši Kriste, Ty nás mocou svojho Ducha pozývaš k tomu, aby sme Ťa nasledovali a slúžili Ti. Často si nedokážeme uvedomiť, aká je to radosť a pocta. Vidíme skôr nevýhody a obmedzenia, ktoré nás zdanlivo uberajú o slobodu v našom konaní a rozhodovaní. Zabúdame pri tom na to, že skutočným darcom slobody si práve Ty, lebo Ty obživuješ, Ty nás svojou milosťou zbavuješ trestu, ktorý nám vymeriava Zákon a my Ti patríme so všetkým čo máme a čo vieme. Daj nám preto, prosíme, odhodlanie, aby sme to všetko vkladali do Tvojej služby a to s radosťou a horlivosťou, ktorá pramení z vedomia, akú dobrú a vzácnu vec konáme. Amen.
 
Pieseň ES 490
 
            Mne dostalo sa zmilovania bez mojich zásluh, hodností. Hoc pyšné srdce nežiadalo, mne dostalo sa milosti. Viem to a plesám s radosťou nad veľkou Božou milosťou.