Domáca pobožnosť na 11. nedeľu po Svätej Trojici (28. august 2022)

Domáca pobožnosť na 11. nedeľu po Svätej Trojici (28. august 2022)

Pieseň ES 543
 
            Ó Bože, daj mi z výsosti dar pokory a tichosti, nech ju mám v srdci, myslení, rečiach i v každom konaní.
 
Čítanie Božieho slova z 1S 17, 42 - 47
 
            „Keď Filištínec pozrel a videl Dávida, pohrdol ním, lebo bol len mladíkom červenolícim a pekným na vzhľad. Filištínec povedal Dávidovi: Či som ja pes, že ideš proti mne s palicou? Filištínec preklínal Dávida svojimi bohmi. Ďalej Filištínec hovoril Dávidovi takto: Len poď ku mne, nech dám tvoje telo nebeskému vtáctvu a poľnej zveri! Nato Dávid odpovedal Filištíncovi: Ty prichádzaš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina moc nos tí, Boha izraelských šíkov, ktorého ty si potupoval. Dnes ťa Hospodin vydá do mojich rúk, zrazím ťa a zotnem ti hlavu. Dnes vydám mŕtvoly filištínskeho vojska nebeskému vtáctvu a zemským šelmám, aby celá zem poznala, že je Boh v Izraeli. A aby sa celé toto zhromaždenie dozvedelo, že Hospodin nevyslobodzuje mečom a kopijou, lebo toto je Hospodinov boj; On vás vydá do našich rúk.“
 
Milí bratia a sestry!
 
            Prečítané slová nás privádzajú k údoliu Élá, kde sa v známom boji stretajú filištínsky obor Goliáš a  budúci kráľ Izraela Dávid.
 
Provokácia
            Ako vieme, celé to začalo provokáciou zo strany Goliáša, ktorý po štyridsať dní každé ráno a večer volal na Izraelcov, posmieval sa im a tupil ich Boha. Môžeme na základe toho špekulovať o jeho charaktere no treba nám vedieť, že takáto provokácia bola bežnou bojovou taktikou. Podobnými rečami často jedna strana provokovala druhú aby ju zastrašila, rozptýlila a zneistila. Rozptýlený a zneistený protivník je ľahšou korisťou. K tejto taktike sa uchyľoval ten, kto chcel pôsobiť ako silný alebo sa tak aj naozaj cítil. To bol aj prípad Goliáša. Jeho posmešné a provokačné slová preto mali konkrétny cieľ: zastrašiť a zneistiť. A to sa darilo. Izraelci sa báli a nebolo toho, kto by sa pustil do priameho boja s Goliášom.
 
Zlý odhad
            Je bežné, že si v živote vytvárame o ľuďoch názor na základe vonkajších znakov: ako daný človek vyzerá, ako vystupuje, ako sa vyjadruje, ako na nás pôsobí. Podľa toho daného človeka považujeme za slušného, spoľahlivého, šikovného či naopak slabého a neschopného. Pritom si musíme priznať, že náš odhad je často veľmi klamlivý a musíme rátať s tým, že sa môžeme aj mýliť. To je však ľudské. Vôbec teda nie je chybou urobiť si nesprávny odhad. Je chybou priveľmi mu veriť a spoliehať sa naň, kým sme sa o ňom nemali možnosť presvedčiť. Mimoriadne zlý odhad môžeme mať, ak človeka hodnotíme len na základe vzhľadu. Veď ak niekto vyzerá mlado alebo priveľmi jednoducho a obyčajne, vôbec to nemusí znamenať, že je neskúsený, neschopný alebo hlúpy. 
 
Pýcha
            Zlý odhad mal aj Goliáš. Videl pred sebou mladého muža a povedal si, že tento ho nemôže nijako ohroziť. To nebola chyba. Z prvého pohľadu na Dávida sa isto ani nič iné nedalo usúdiť. Chybou však bolo, že sa Goliáš na svoj odhad úplne spoľahol a to ho povzbudilo v pýche. Čítame, že Dávidom pohrdol. A tu je ten problém. Ak na základe svojho odhadu začneme niekým pohŕdať a v domnení, že sme lepší, si začneme o sebe priveľa namýšľať, je to cesta k pádu. Ak si aj o človeku urobíme nejaký názor, nemalo by nás to zvádzať k tomu, aby sme ním pohŕdali alebo ho bezdôvodne preceňovali a rovnako by to nemalo viesť k tomu, aby sme sa nad ním vyvyšovali či sa ponižovali. Svoj odhad vždy berme iba ako odhad - dojem, ktorý sa časom potvrdí alebo nepotvrdí, no neovplyvní náš vzťah k danému človeku ani k sebe samému. Aj Goliáš by isto urobil múdrejšie, keby si svoj prvotný odhad nechal pre seba a k boju pristupoval bez pýchy, zodpovedne a s vedomím, že má pred sebou súpera, ktorého nepozná a preto ho nesmie podceňovať.
 
Súboj božstiev
            Aj keď sa nám zápas Dávida a Goliáša zdá ako zápas dvoch ľudí, v skutočnosti tu nejde len o to, aby dvaja muži bojovali za svoje národy. Stretajú sa tu dve náboženstvá. Kým Goliáš preklína Dávida svojimi bohmi, Dávid oznamuje, že prichádza v mene Hospodina, ktorého Goliáš dovtedy zosmiešňoval. Tu teda nejde o to, či vyhrá Dávid alebo Goliáš, ani o to, či vyhrá Izrael alebo národ Filištíncov ale ide o to, či sa Hospodin ukáže ako mocnejší od bohov Filištíncov napriek tomu, že jeho bojovník je mladý a má len prak, kým súper je obor v dobrej výzbroji.
 
Hospodinova moc
            Dávidovo víťazstvo nie je jeho víťazstvom, ale je víťazstvom Hospodina. Hoci Dávid vo svojej reči hovorí, ako zrazí Goliáša a jeho telo vydá vtákom a šelmám, nechce tým ukazovať na svoju silu ani šikovnosť ale na moc Hospodina. To On je ten, kto vydá Goliáša i jeho tábor do rúk Izraela. Jasne sa tak ukáže, že Hospodin je mocný a s prevahou víťazí nad nepriateľom.
 
Božie zbrane
            Je pritom vhodné všimnúť si, akými zbraňami Hospodin bojuje. Kým v údolí Élá bojoval skrze mladíka s prakom proti vojakovi s mečom, kopijou a so štítom, na Golgote bojuje proti diablovi, zlu a hriechu sebaobetujúcou láskou. To nám dnes zdôrazňuje aj Dávid. Hovorí, že Hospodin nevyslobodzuje mečom a kopijou. Jeho zbraňou je Jeho slovo a láska. Ony víťazia a odzbrojujú, pretože v nich a skrze nich pôsobí Duch Svätý a tak koná Boh sám.
 
Ničenie zbraní
            Ak si myslíme, že voči zlu vo svete je obyčajné slovo z Biblie slabé a ak máme dojem, že prejavovanie lásky k ničomu nevedie, je to iba náš zlý odhad. Robíme tak rovnakú chybu, akú urobil Goliáš pri pohľade na chlapca s prakom. Videl iba chlapca, no nevidel mocného Boha za ním. Aj my často za Božím slovom a láskou nevidíme mocného Boha, ktorý koná, bojuje a víťazí. Slovo považujeme za obyčajné a lásku za peknú no bezmocnú. Diabol to však vidí inak. On vie, že Božie slovo a Božia láska sú silné zbrane, ktorými Hospodin môže ničiť zlo, hnev, závisť, zúfalstvo i strach a preto sa aktívne usiluje o ich zničenie. Práve preto sú dnes Božie slovo a Božia láska tak vytláčané na okraj záujmu. Diabol nechce, aby si ich ľudia priveľmi všímali, siahali po nich alebo ich dokonca používali. Mohlo by to totiž spôsobiť, že by ich prostredníctvom získali lepší a krajší život.
 
            Odnesme si preto z dnešných slov dve poučenia. Tým prvým je, aby sme nikdy nikým nepohŕdali ani nikoho nepodceňovali len na základe svojho dojmu o ňom a tak ani nepodľahli pokušeniu vyvyšovať sa nad neho alebo si o sebe v duchu myslieť viac. Tým druhým je, aby sme nepodceňovali ani Božie slovo a Božiu lásku ale neustále hľadeli na Golgotu a Pána Ježiša Krista, ktorý svojou dokonalou láskou a poslušnosťou Otcovi premohol svet. Rovnako môžeme aj my Božím slovom a láskou víťaziť v našich každodenných bojoch. Amen.
 
Modlitba
 
            Drahý náš nebeský Bože, nekonečne nás prevyšuješ svojou vševedúcnosťou a dokonalým poznaním. My máme iba svoje zmysly, na základe ktorých tvoríme úsudky a domnienky, vytvárame si názor na ľudí a často pritom podliehame prvým dojmom, ktoré sú klamlivé. To nás neraz vedie k tomu, že niekoho podceňujeme alebo ním pohŕdame a myslíme si, že sme lepší, múdrejší alebo šikovnejší. Prosíme, pomáhaj nám vystríhať sa pýchy a stále pamätať na to, že každý človek má svoju hodnotu i svoje schopnosti a že sa nemožno nad nikým vyvyšovať. Pripomínaj nám obeť svojho Syna, ktorou nám dal príklad dokonalej lásky, keď položil svoj život za nás. Kiež tento príklad verne a ochotne nasledujeme a tak vo svojich zápasoch tiež víťazíme. Amen.
 
Pieseň ES 671
 
            Prečo svet bojuje, o márnosť zápasí? Veď každú pýchu Boh na kolená zrazí a časná sláva, moc trvácnosti nemá: je para miznúca, je sťa hrnčiarova nádoba hlinená.