Domáca pobožnosť na 1. slávnosť svätodušnú (28. máj 2023)

Domáca pobožnosť na 1. slávnosť svätodušnú (28. máj 2023)

Pieseň ES 171
 
            Ako čerstvú vodu hľadá jeleň v letnej páľave, tak Svätého Ducha žiada duša v každej únave, veď bez Jeho pomoci ku spáse v nás niet moci, veriť v Krista síl nemáme, mŕtvi v hriechoch zostávame.
 
Čítanie starozmluvného textu zo Ž 118, 24 – 29
 
            Toto je deň, ktorý učinil Hospodin: jasajme a radujme sa v ňom! Ó Hospodine, pomáhaj! Ó Hospodine, popraj zdaru! Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodinovom! Požehnávame vás z domu Hospodinovho. Hospodin je Boh, On nás osvietil. Priviažte obeť povrazmi o rohy oltára! Ty si môj Boh, Tebe ďakujem; Bože môj, chcem Ťa vyvyšovať. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý; lebo naveky trvá Jeho milosť!
 
Pieseň ES 173
 
            Duch Svätý na učeníkov ako vietor a plameň zostúpil s mocou velikou v slávny päťdesiaty deň, tým Duchom naplnení kázali o spasení.
 
Čítanie Božieho slova zo 4M 11, 16 - 23 
 
            „Vtedy Hospodin riekol Mojžišovi: Zhromaždi mi sedemdesiat mužov zo starších Izraela, o ktorých vieš, že sú staršími ľudu a jeho hodnostármi, a priveď ich k stánku stretania, aby sa tam s tebou postavili. Potom zostúpim, budem sa tam s tebou zhovárať a vezmem niečo z ducha, ktorý je na tebe, a vložím ho na nich; i ponesú s tebou bremeno ľudu a nebudeš ho znášať sám. Ľudu povedz: Posväťte sa na zajtrajšok. Budete jesť mäso, lebo ste s plačom nahlas hovorili Hospodinovi: Kto nás nachová mäsom? Veď nám bolo dobre v Egypte. Hospodin vám dá mäsa a najete sa. Nebudete jesť jeden deň, alebo dva dni, ani päť dní, ani desať dní, ani dvadsať dní, ale po celý mesiac, kým ho nebudete mať vyše hlavy a nezhnusí sa vám, lebo ste pohrdli Hospodinom, ktorý je uprostred vás, a s plačom ste hovorili pred Ním: Prečo sme vôbec vyšli z Egypta? Nato Mojžiš povedal: Šesťstotisíc peších má tento ľud, uprostred ktorého som ja, a Ty hovoríš: Dám im mäsa a budú jesť za mesiac! Či sa má pre nich pozabíjať drobné stádo alebo rožný dobytok, aby im postačilo? Či sa majú pre nich pochytať všetky morské ryby, aby im postačilo? Vtedy Hospodin riekol Mojžišovi: Či je ruka Hospodinova prikrátka? Teraz uvidíš, či sa ti splní moje slovo, alebo nie.“
 
Milí bratia a sestry!
 
            Zoslanie Ducha Svätého je mimoriadnou udalosťou, no my si jej význam často neuvedomujeme.
 
Sťažnosti
            Slová, ktoré v dnešnom texte hovorí Hospodin Mojžišovi sú odpoveďou na jeho ponosy. Mojžiš sa v predošlých veršoch sťažoval, že už nevládze znášať ľud. Chýbalo jedlo, ľudia sa sťažovali, opäť spomínali na Egypt a mannu z neba a ustavičný nárek ľudí na jednej strane a Boží hnev na strane druhej priviedol Mojžiša k radikálnej prosbe: „Radšej ma zabi!“ Preto Hospodin dáva Mojžišovi pokyn zhromaždiť sedemdesiat vážených mužov.
 
Organizácia
            Čakali by sme, že teraz Hospodin poradí Mojžišovi, ako si prácu lepšie zorganizovať: „Títo sedemdesiati prevezmú časť tvojich úloh a spoločne tak vytvoríte štruktúru, ktorá ti bude pomáhať viesť ľud.“ Z časti sa to aj deje, ale nie je to to najdôležitejšie.
 
Boží Duch
            To najdôležitejšie, čo sa udeje je to, že Hospodin na nich vloží svojho Ducha, ktorý dovtedy spočíval iba na Mojžišovi. V ďalších veršoch čítame, že títo po prijatí Božieho Ducha prorokovali, no viackrát nie. Božím zámerom teda nebolo aby prorokovali, ale aby v múdrosti, ktorú cez Božieho Ducha získali, pomáhali Mojžišovi niesť bremeno ľudu.
 
Krátka ruka
            Azda je Hospodinova ruka prikrátka na to, aby urobil niečo také? Udalosť odovzdania Ducha sedemdesiatim mužom si Mojžiš možno nevedel ani predstaviť, preto ho oveľa viac zarazil Boží sľub, že všetkých nasýti. Ako je to možné? Bude treba pozabíjať všetky stáda alebo pochytať všetky ryby? Nie. Hospodin predsa má moc urobiť to. Mojžiš sa má stať svedkom toho, že Hospodinovo slovo sa naplní a to nielen v otázke jedla ale aj v otázke Božieho Ducha, ktorý bude Mojžišovi pomáhať viesť ľud, lebo to je a zostáva jeho základným problémom.
 
Cirkev
            To, čo sa udialo pred očami Mojžiša sa neskôr udialo pred očami učeníkov Pána Ježiša Krista. On, ako jediný nositeľ Božieho Ducha odišiel, no Boh z Jeho Ducha dal ostatným. V Jeho moci kázali, svedčili a viedli cirkev. Moc Božieho Ducha nesmieme preto vidieť iba v tom, že boli schopní kázať ale aj v tom, že ako jednoduchí ľudia boli schopní zvládnuť ten obrovský nápor ľudí, ktorí v moci Ducha Svätého uverili. Veď hneď v prvý deň ich bolo viac ako 3000. Vieme si predstaviť, že by nám toľko ľudí prišlo do kostola? Čo by sme s nimi robili? Vedeli by sme si poradiť? Sami možno nie a sami by to možno nezvládli ani učeníci, ale bol to Boží Duch, ktorý im okrem schopnosti hovoriť dal aj schopnosť viesť ľud.
 
            Vkladať do sŕdc vieru nie je jediná úloha Božieho Ducha. On aj zhromažďuje, buduje a posväcuje cirkev. V Jeho moci je to, aby človek-kňaz bol schopný vydať hodnoverné svedectvo o Pánovi Ježišovi, v Jeho moci je to, aby človek-poslucháč bol schopný toto svedectvo prijať a v Jeho moci je aj to, aby človek-presbyter, človek-dozorca, človek-senior alebo človek-biskup bol schopný v múdrosti cirkev alebo jemu zverený zbor či seniorát viesť. Ak nás preto trápi stav našej cirkvi, ak túžime po jej lepšom fungovaní, po väčšej radosti v nej alebo po väčšom počte poslucháčov, je to práve Duch Svätý, ktorého si musíme od Hospodina žiadať. Robme tak v každej našej modlitbe. Amen.
 
Modlitba
 
            Drahý náš nebeský Bože, Ty si dal zo svojho Ducha starším Izraela, Ty si z Neho dal učeníkom a Ty si ho dával všetkým tým, ktorí aj v tých najťažších časoch, hoc aj za cenu života, zachovávali Tvoje slovo. Prosíme, dávaj nám Ho aj dnes, keď sa krehká a slabá lodička cirkvi nebezpečne nakláňa na hladine mora súčasného konzumu, blahobytu a perverznosti. Prosíme, Ty sám ju veď, chráň a posväcuj a to aj skrze nás, nehodných, ktorí túžime pri Tebe verne zotrvať a Tebe i Tvojej cirkvi slúžiť aj tým najmenším darom, ktorý si nám dal. Amen.
 
Pieseň ES 175
 
            Ó, Duchom Svätým naplň nás, Ty večný Bože sám, nech cíti aj dnes ľudstvo zas tej Tvojej lásky plam.