Domáca pobožnosť na 1. nedeľu po Zjavení (9. január 2022)

Domáca pobožnosť na 1. nedeľu po Zjavení (9. január 2022)

Pieseň ES 33

            Buď Bohu sláva na nebi a pokoj ľuďom na zemi, ktorí zo srdca vďačného velebia Boha mocného, Haleluja!

Čítanie Božieho slova z Mt 3, 13 – 17

            „Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. On Mu však odporoval a povedal: Ja by som sa mal dať pokrstiť Tebe, a Ty prichádzaš ku mne? Ale Ježiš mu povedal: Nechaj to teraz! Lebo tak sa nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Povolil Mu teda. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na Neho. A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.“

Milí bratia a sestry!

            Dnešná nedeľa nám pripomína udalosť pokrstenia Pána Ježiša Krista. Stalo sa to neďaleko mesta Jericha, kde žil a pôsobil Ján Krstiteľ.

Odľahlé miesto

            Izrael je veľmi púštnatá krajina. Nepredstavujme si ju však ako africkú púšť, kde celé desiatky alebo stovky kilometrov nieto ničoho len horúceho piesku. Izrael je krajinou, kde sa oblasti púšte striedajú s oázami či osadami alebo mestami. Človek tak putuje z jedného konca krajiny na druhý a striedavo prechádza púštnatými i obývanými časťami krajiny. Zo severnej Galilei do južného Judska viedli dve najčastejšie používané cesty, ktorými chodili do Jeruzalema a z Jeruzalema pútnici i obchodníci. Všetci na svojich cestách prechádzali oblasťou Jericha i púšte, ktorá leží pri ňom. A práve tu žil a pôsobil Ján Krstiteľ. Je teda omyl myslieť si, že Ján žil na pustom a odľahlom mieste, kde nebolo ani vtáčika-letáčika. Na jednej strane by to možno zodpovedalo našej predstave o pustovníckom živote, na druhej strane by tu jeho hlas nikto nepočul. Práve naopak. Ján žil v púšti, čo ukazuje na jeho skromný a pustovnícky život, no zároveň žil v blízkosti rieky Jordán pri ceste, ktorá bola takpovediac hlavnou tepnou, spájajúcou sever s juhom. Jeho hlas tak počulo veľa ľudí, pretože mnohí na neho pri svojej ceste naďabili. A to bolo predsa jeho cieľom. On bol „hlas“, ktorý mali ľudia počuť.

Jánov krst

            To, k čomu Ján Krstiteľ vyzýval ľudí bol krst. Nie však ako vstup do cirkvi. Vtedy ešte cirkev neexistovala a účelom krstu teda ani nebolo stať sa kresťanom ale očistiť sa od hriechov. Ján útočil na ľudské svedomie, upozorňoval na ľudskú hriešnosť a pozýval, aby ľudia v krste svoje hriechy uznali a oľutovali. Toto vnútorné oľutovanie hriechov, spojené s telesným ponorením sa do rieky Jordán, čo malo predstavovať očistenie sa vodou, bol krst, aký hlásal a konal Ján. A ľudia prichádzali a krstili sa.

Ježiš žiada o krst

            Medzi nimi bol aj Pán Ježiš. Prešiel takmer 150 kilometrov z rodného severu, aby vyhľadal Jána. Keď už teraz rozumieme, o čom bol Jánov krst, rozumieme aj Jánovým rozpakom: „Ja by som sa mal dať pokrstiť Tebe a Ty prichádzaš ku mne?“ Tieto slová naznačujú, že Ján už vtedy videl v Ježišovi Božieho Syna, vedel že je bezhriešny a že nemá hriechov, ktoré by vyznával a ľutoval. Preto Ho vlastne ani nechce pokrstiť. Nezabúdajme, že títo dvaja muži boli bratranci. Možno už predtým sa Pán Ježiš nejako prejavil, možno už prv dal Boh Jánovi poznať, kto je Ježiš. V každom prípade je tu teraz chvíľa, kedy svätý bezhriešny Ježiš prichádza a chce ľutovať svoje hriechy.

Poníženie

            Prečo to robí? Preto, aby sa dokonale a vo všetkom priblížil k ľuďom. My radi čerpáme výhody a výnimky, ak nejaké máme. Ak má každý zaplatiť napríklad miestnu daň, hneď sa pýtame: nemám ako dôchodca, invalid, policajt či zdravotník nejakú výnimku? A ak áno, tešíme sa, že my platiť nemusíme. Kto by ignoroval výnimky a ochotne zaplatil spolu so všetkými ostatnými, hoci by nemusel? Určite Pán Ježiš Kristus. On bol presne taký. Aj teraz by mohol prísť na miesto Jánovho pôsobenia, počúvať jeho slová a dívať sa na ľudí, ktorí sa ponárajú do Jordánu s myšlienkou: „Ja toto nemusím.“ On to ale robí. Robí to tak, ako to robia všetci ostatní a tak sa On, bezhriešny, zaraďuje bez výnimky medzi hriešnikov.

Kompletný krst

            A tu sa deje niečo mimoriadne. Ježiš sa ponára do Jordánu, nad Ním sa otvára nebo a zostupuje Duch Svätý. Tu sa odohráva krst, aký sa nikdy predtým neodohral. Všetci predtým sa len ponorili do vody, no teraz akoby krst pokračoval. Ježišovo ponorenie do vody akoby bola len prvá polovica. Otvára sa nebo, zostupuje Duch Boží a krst sa završuje. Pán Ježiš tak odchádza od Jána nielen obmytý od hriechov, ale aj naplnený Božím Duchom.

            Toto sa odvtedy deje pri každom kresťanovi. Ani náš krst nie je len o pokropení vodou. Ona nás obmýva od dedičného hriechu, vytvára našu jednotu s Ježišom Kristom, označuje nás za Božie deti, dáva nám nový status – status kresťanov. No stále je to iba prvá polovica a krst je zavŕšený až vtedy, keď sme naplnení Božím Duchom. Semienko viery, dané nám v krste, u niekoho jeho nedbanlivosťou zanikne a krst tak zostane neúplný, u niekoho prerastie do viery a u niekoho možno príde to naplnenie poznaním Božej lásky a milosti omnoho neskôr. Keď sa to stane, je krst kompletný a človek sa stane nie len stvoreným ale aj vykúpeným Božím dieťaťom.

            Dnešná nedeľa nám tak nechce iba pripomínať historickú udalosť pokrstenia Pána Ježiša, ale chce nám hlavne pripomenúť, že aj my sme boli pokrstení a chce zdôrazniť, aká dôležitá vec to v našom živote je. Zároveň sa nás pýta, ako sa o dar našej viery staráme, či svoju vieru rozvíjame, či sa v nej posilňujeme a či sme tak nielen vodou, ale aj Božím Duchom naozaj vložení do milujúcej náruče Božej. Ak áno, radujme sa z toho, lebo krstom sme sa stali jedno s Pánom Ježišom v Jeho smrti a krstom sme sa stali s Ním jedno aj pre oslávenie, ktoré sa rovnako netýka Jeho ale aj nás, pretože aj my budeme chodiť v novote života (R 6,4). Amen.

Modlitba

            Pane Ježiši Kriste, Ty si sa tak veľmi ponížil, že si žiadal aj o krst, ktorý Ťa mal obmyť od hriechov, hoci si žiadneho hriechu nemal. Dal si nám príklad poslušnosti Písmu i vôli nebeského Otca a ukázal, v čom je krst dôležitý. Duch Svätý, ktorý zostúpil na Teba, zostupuje aj na nás a dáva nám schopnosť veriť v Teba a prijímať Ťa za svojho Pána a Spasiteľa. Prosíme, posilňuj nás v našej viere, rozhojňuj v láske a upevňuj v nádeji, aby sme boli nielen stvorenými, ale hlavne vykúpenými Božími deťmi a tak spolu s tebou trpeli v tejto časnosti a radovali sa raz vo večnosti. Amen.

Pieseň ES 72

            Ježiš, meno najmilšie zo všetkých čo nám Pán Boh dal, spasiteľné, najkrajšie, anjel Ho tak pomenoval; menu tomu na svete darmo rovné hľadáte.