Domáca pobožnosť na 1. nedeľu po Veľkej noci (16. apríl 2023)

Domáca pobožnosť na 1. nedeľu po Veľkej noci (16. apríl 2023)

Pieseň ES 144
 
            Ó Slnko žitia môjho, čo nikdy nehasne, vzkriesený Kriste Pane, Ty svietiš mi jasne, ukazuješ mi cestu, keď bezradný stojím, zo smrti strach nepoznám, Životom si mojím.
 
Čítanie Božieho slova z J 21, 1 - 14 
 
            „Potom sa Ježiš zase zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli tam pospolu Šimon Peter a Tomáš, prímenom Dvojča, Natanael z Kány Galilejskej, synovia Zebedeovi a dvaja iní z Jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: Idem loviť ryby. Hovoria mu: Ideme aj my s tebou. I vybrali sa a vstúpili na loď, ale v tú noc nič nechytili. Už na úsvite stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Riekol im teda Ježiš: Deti, či máte niečo zjesť? Odpovedali Mu: Nemáme. A On im riekol: Spusťte sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda, a ani ju nevládali vytiahnuť pre množstvo rýb. Tu povedal Petrovi učeník, ktorého Ježiš miloval: To je Pán! Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť - bol totiž nahý - a hodil sa do mora. Ostatní učeníci prišli však na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi na dvesto lakťov, a ťahali sieť s rybami. Keď vystúpili na zem, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im kázal: Doneste z rýb, čo ste teraz chytili. Šimon Peter vstúpil (na loď) a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb; bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im riekol: Poďte a jedzte! A ani jeden z učeníkov sa Ho neodvážil spýtať: Kto si Ty? Lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš prišiel, vzal chlieb a dal im, podobne aj rybu. To sa Ježiš už po tretí raz zjavil učeníkom potom, ako vstal z mŕtvych.“
 
Milí bratia a sestry!
 
            Dnešné stretnutie Pána Ježiša s učeníkmi patrí pravdepodobne medzi tie posledné. Končí sa ním obdobie ich telesného stretania sa a končí sa ním aj kniha evanjelistu Jána.
 
Obyčajné stretnutie
            Na prvý pohľad pôsobí to dnešné stretnutie ako úplne obyčajné. Učeníci sa na Petrov podnet vydali loviť ryby a Pán Ježiš zatiaľ prišiel k brehu jazera a čakal tam na nich. Zjavenie ako mnoho iných, napríklad keď Pán prišiel do domu cez zatvorené dvere alebo keď sa pripojil k učeníkom na ceste do Emauzi. A predsa je to dnešné stretnutie iné. Pripomína nám totiž viacero iných udalostí, ktoré Pán so svojimi učeníkmi zažil. 
 
Zázračný rybolov
            To prvé, čo nám asi príde na um, je zázračný rybolov. Tak sa to predsa celé začalo. Pán Ježiš podľa L 5 prišiel ku Genezaretskému jazeru a našiel tam Petra a jeho spoločníkov. Mali za sebou neúspešný lov. Celú noc sa namáhali a nič nechytili. No potom im Pán prikázal spustiť siete a zrazu ulovili mnoho rýb. Teraz je to veľmi podobné. Peter a jeho kamaráti znova celú noc lovia, ale nič nechytia. Až keď im Pán povie, aby spustili sieť, zadarí sa im.
 
Nasýtenie zástupov
            Ďalšou udalosťou, ktorej stopy môžeme v dnešnom stretnutí nájsť, je nasýtenie hladných zástupov. Podľa J 6 mal vtedy Pán Ježiš iba päť chlebov a dve rybičky. To mu stačilo, aby nasýtil tisíce ľudí. V dnešnom texte síce evanjelista hovorí o tom, ako učeníci ulovili veľa rýb, no pri pozornom čítaní sa dozvieme, že to nie sú tieto ryby, ktoré potom jedli. Všimnime si, že Pán sa najprv pýtal učeníkov, či mali niečo na jedenie a keď oni povedali že nie, prikázal im spustiť sieť. Nečakal však na ich úlovok a keď prišli na breh, mal už Pán Ježiš na pahrebe rybu a chlieb. O chlebe dovtedy vôbec nebola reč a učeníci nijako nespomenuli, že by nejaký chlieb mali. To, čo vidia na pahrebe a čo potom aj s Pánom jedia, teda nie je jedlo, ktoré zabezpečili oni, ale ktoré im pripravil Pán. Nasýtil ich rovnako, ako vtedy na púšti.
 
Chlieb a ryba
            Prečo však Pán Ježiš pripravil svojim učeníkom chlieb a rybu? Ide o náhodný výber menu alebo je to preto, že na viac nemal? Určite nie. Chlieb a ryba sú poukazom na spoločenstvo človeka s Pánom Bohom. Spomeňme si na slová Pána Ježiša, ktoré povedal Petrovi pri prvom zázračnom rybolove: „Odteraz ľudí budeš loviť.“ Izraelskí rybári verili, že vylovením ryby z mora ju vlastne zachraňujú a tak aj slová Pána Ježiša o „lovení ľudí“ musíme chápať pozitívne. Nie že by azda mal Peter ľudí nejako balamútiť, aby ich potom ovládal alebo využíval, ale kázňou evanjelia ich mal zachraňovať pre večnosť. Ich záchrana má pritom spočívať v tom, že spoznajú Pána Ježiša, ktorý je živým chlebom, čo zostupuje z neba. Stratený človek, ako ulovená a zachránená rybka, spozná Ježiša Krista a nájde v Ňom svoj živý chlieb. Tak spojenie ryby a chleba predstavuje život človeka-rybky v spoločenstve s Pánom Ježišom – živým chlebom.
 
Posledná večera
            Pritom vieme, že ak Pán Ježiš stoloval s učeníkmi, nebolo to vždy iba o jedení. V prípade Jeho poslednej večere šlo o viac – o ustanovenie sviatosti. Pán Ježiš vtedy lámal a dával svojim učeníkom chlieb, hovoriac: „Vezmite a jedzte.“ Aj táto udalosť nám zaznieva v dnešnom stretnutí. Pán pozýva učeníkov slovami: „Poďte a jedzte!“ Tak ako pred Veľkou nocou mali učeníci spoločenstvo s Pánom pri Jeho poslednej večeri, majú teraz spoločenstvo „pri stole“ so vzkrieseným Pánom a toto spoločenstvo už nie je posledné, ale bude v cirkvi vo sviatosti Večere Pánovej pokračovať.
 
To je Pán
            Dnešná udalosť nám pripomenula niekoľko iných, ktoré učeníci s Pánom zažili. No čo je na tom to najdôležitejšie je to, že kým vtedy Pána nepoznali, dnes už vedia: „To je Pán!“ Pri prvom rybolove sa Peter bál a prosil Pána, aby od neho odišiel, dnes bežal k Nemu s radosťou. Pri nasýtení zástupov sa učeníci divili, dnes sa už radujú zo spoločenstva s Ním, aj keď pociťujú voči Nemu bázeň. Všetko to, čo Pán pred ich očami robí a čo by predtým nechápali, dnes vidia ako samozrejmosť, veď je s Nimi Pán.
 
            Tak Pán Ježiš skrze vieru mení ľudské uvažovanie a ľudský pohľad na svet. Ak Pána Ježiša prijímame a veríme v Neho, možno sme to sami zažili. Možno aj v našom živote sa udialo niečo, čomu iní nerozumejú alebo čomu sa divia. Možno sami by sme sa na to pred rokmi dívali podobne. Ale dnes vieme, že to vzkriesený Pán žije s nami, koná pri nás a tak sa nám dáva poznať podobne, ako učeníkom pri jazere. Kiež je naša viera Svätým Duchom denne posilňovaná a skutkami Pána Ježiša Krista utvrdzovaná. Amen.
 
Modlitba
 
            Drahý náš nebeský Bože, oslavujeme Ťa ako mocného Boha, ktorý má v rukách všetko a ktorý vládne i smrti. Svojou mocnou pravicou si vzkriesil svojho Syna z mŕtvych a skrze Neho nám daroval večný život. Prosíme, otváraj svojim Svätým Duchom naše srdcia, aby sme v Ňom spoznávali nášho Pána, prijímali Ho ako chlieb, ktorý zostupuje z neba a verne sa Ho pridŕžali vediac, že On je cesta, pravda i život a že jedine skrze Neho sa možno vrátiť k Tebe, ktorý si stvoril nebo i zem a pripravil nám miesto vo večnosti. Amen.
 
Pieseň ES 600
 
            Kristus vstal z mŕtvych, haleluja, s radosťou chváľte Ho, kresťania! On jediný je Spasiteľom, On je naším Vykupiteľom. Vďačne oslavujme Pána Boha, že sa nám dostala pomoc mnohá, keď Syna vzkriesil, haleluja, aby nás spasil, haleluja!