Domáca pobožnosť na 1. nedeľu po Svätej Trojici (19. jún 2022)

Domáca pobožnosť na 1. nedeľu po Svätej Trojici (19. jún 2022)

Pieseň ES 229
 
            Boh náš je láska od večnosti je základ bytia, prúd milosti, On z lásky stvoril, spravuje svet, kde nieto  Jeho, života niet! Boh náš je láska, Boh náš je láska!
 
Čítanie Božieho slova z 1J 4, 19 - 21
 
            „My milujeme, lebo On nás miloval ako prvý. Keď niekto hovorí: Milujem Boha, a nenávidí brata, je klamár, lebo kto nemiluje brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel? A toto prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata.“
 
Milí bratia a sestry!
 
            Apoštol Ján je právom označovaný za apoštola lásky. Jeho listy dávajú veľký dôraz na lásku a to nie len tú, ktorú má Boh k nám ale aj tú, ktorú by sme mali mať my voči Pánu Bohu aj voči blízkym. Skúsme preto dnes uvažovať o láske a o tom, ako by naša láska k Bohu i ľuďom mala vyzerať.
 
Láska ako odpoveď
            Pred týždňom sme ukončili slávnostnú polovicu cirkevného roka. Keď sa na ňu pozrieme, vidíme v nej veľké kresťanské sviatky o narodení, umučení i vzkriesení Pána Ježiša Krista ako aj sviatok zoslania Ducha Svätého. To všetko sú udalosti, ktoré sa odohrali preto, lebo Boh tak veľmi miloval svet, že svojho Syna obetoval za ľudí. Hybným motívom Božieho konania je teda láska. Pán Boh nás miloval a svoju lásku nám dokázal. Jeho láska sa nám zjavovala v celej prvej polovici cirkevného roka a teraz je na nás, aby sme na túto Jeho lásku reagovali.
 
Lásku za lásku
            Nie je ťažké milovať niekoho, kto sa k nám pekne správa. Ak nás rodičia podporujú, ak si nás náš životný partner váži alebo ak sú naše deti k nám pozorné, je ľahké ich milovať. No čo ak nás niekto len uráža, zosmiešňuje alebo ignoruje? Vtedy je to už ťažšie. A presne takéto to má s nami Pán Boh.
 
Vie koho miluje
            Slová apoštola Jána o tom, že Boh nás miloval ako prvý, sú veľmi vážnym konštatovaním. Svedčia o veľmi veľkej Božej láske. Pán Boh nás totiž miloval napriek tomu, že sme voči Nemu takí, akí sme. On nemiloval svet slepou naivnou láskou, ktorá vidí iba klady milovanej osoby a nevidí jej temné stránky. Práve naopak. Pán Boh dobre pozná zákutia nášho srdca a vie, koľko je v nás egoizmu, pýchy a neochoty podriadiť sa či milovať. A predsa nás miloval. Jeho láska tak nie je slepá a naivná ale hlboká a jedinečná.
 
Veľká obeť
            Ak by nás niekto ignoroval či urážal, boli by sme ochotní niečo pre neho urobiť? Asi nie. A aj v tomto sa líšime od Pána Boha, ktorý, milujúc nás takých akí sme, obetoval svojho Syna za nás. Svoju lásku tak dokázal skutkom, ktorý nič na svete neprevýši. Ním nám dal veľmi jasne poznať, že Mu na nás veľmi záleží a sme pre Neho dôležití. Nezaslúži si aj od nás kus lásky?
 
Boh a brat
            Apoštol Ján píše, že ľudia často hovoria: „Milujem Boha“ no pritom nenávidia brata. Diví sa tomu, pretože podľa neho ten, kto nemiluje brata, ktorého videl, nemôže milovať Boha, ktorého nevidel. Tieto jeho slová by sa nám mohli zdať trochu zvláštne. My totiž vieme, že milovať niekoho, kto je ďaleko od nás, je niekedy ľahšie. Ak s nami náš brat niekedy nesúhlasí, v niečom nám nevyhovie alebo nám dokonca niečo vytkne, dokážeme sa rýchlo uraziť a naša láska voči nemu ochladne. To sa nám vo vzťahu k Pánu Bohu nestane, pretože ten nám zo svojej skrytosti nič zoči-voči nevytkne a v ničom nám neprotirečí. Milovať Pána Boha, ktorého nevidíme, je tak jednoduchšie.
 
Boh či predstava?
            Každý človek si Pána Boha predstavuje inak a ak sa dvaja hádajú, každý je presvedčený, že Boh by stál na jeho strane. Ľudská predstava o Bohu dokáže byť niekedy tak vzdialená skutočnosti, že sa až čudujeme, ako môže človek, ktorý hovorí, že verí v Boha, páchať zlo. Nuž je to často práve tým, že nemiluje skutočného Boha ale iba svoju predstavu o Ňom. Dobrým príkladom takého človeka je Adolf Hitler, ktorý mal tiež svoju predstavu o Bohu a bol presvedčený, že Boh by schválil všetky jeho skutky.
 
Skutočný Boh
            Ján vo svojich slovách nehovorí o falošnej predstave ale o skutočnom Bohu a o Jeho skutočnej láske. On nás skutočne miloval a stojí oproti nám ako Boh, ktorý nám veru neraz aj kadečo vytýka alebo nás na kadečo upozorňuje. Ako kresťania preto musíme v Písme spoznávať celú Božiu vôľu a nie len to, čo sa nám páči. Musíme počuť aj radostné povzbudenie evanjelia aj napomenutie zákona. Musíme počuť to, že sme pre Pána Boha dôležití ale aj to, že máme ostať pokorní a kajať sa. Jedno bez druhého by nás priviedlo k falošnej predstave o Bohu, ktorú by bolo ľahké milovať rovnako ako brata, s ktorým sa nestýkame. 
 
Skutočná láska
            Ján chce, aby sme skutočnou láskou milovali skutočného Boha. Boha, ktorý nás miluje i napomína, žehná i trestá, dvíha i vovádza do skúšok. Ten, kto dokáže takéhoto Pána Boha milovať pochopil, o čom je náš vzťah k Nemu. Že to nie je len o sladkých láskavých slovách ale o tvrdej realite, do ktorej patrí život i smrť, vzostup i pád, žehnanie i trest, radosti i sklamania, no všetko je prikryté Božou láskou a deje sa pod láskavým Božím vedením. Vtedy človek miluje Pána Boha nie iba preto, že mu Boh niečo dal ale miluje Ho preto, lebo je Jeho Bohom, Jeho Otcom, Jeho Spasiteľom a Jeho počiatkom i cieľom. Je to podobné ako keď milujeme našich rodičov napriek tomu, že nás niekedy vyhrešia, urobia niečo inak alebo majú iný názor. Sú to skrátka naši rodičia, ktorí toho veľa pre nás urobili. 
 
Láska k bratovi
            Ján nás vyzýva, aby sme rovnakou láskou milovali aj bratov a sestry – či už tých pokrvných alebo tých v zbore. Naša vzájomná láska by tak nemala byť iba o  pochlebovaní a prikyvovaní si. Inak povedané, nemožno milovať len vtedy a len toho, kto s nami súhlasí. Brat je brat a treba ho milovať takého aký je. Možno má niekedy iný názor, možno niekedy odmietne urobiť to čo práve potrebujeme, no stále je to brat. Tak sa napĺňa Jánova predstava o spoločenstve lásky, ktorým by mala byť cirkev. Veď kde inde má byť Božia láska taká hmatateľná ak nie v v Božej rodine – medzi Božími bratmi a sestrami?
 
            Nie je náhoda, že o láske hovoríme práve dnes. Potom ako sme v prvej polovici cirkevného roka boli svedkami a hlavne prijímateľmi Božej lásky je teraz – v tej druhej polovici rad na nás. Boh nás miloval ako prvý. Odpovedajme na Jeho lásku láskou a milujme nielen vtedy a toho kto sa nám páči ale milujme skutočného Pána Boha i našich bratov a sestry a budujme tak Božie kráľovstvo na zemi. Amen.
 
Modlitba
 
            Pane a Bože náš, ďakujeme Ti za Tvoju neskonalú lásku. Prosíme Ťa, pomôž nám, aby sme aj my milovali Teba i bratov a sestry. Kiež dokážeme byť láskaví aj tolerantní, ochotní i prajní a kiež tak skutkom potvrdzujeme to, čo slovom vyznávame. Ty sám sa priznávaj k nášmu snaženiu a daj, aby aj v našich skutkoch lásky bolo oslávené Tvoje sväté meno. Amen.
 
Pieseň ES 245
 
            Ó láska Božia, láska večná, v Ježiši Kristu zjavená, pred Tebou, Ty moc nekonečná, do prachu skláňam kolená. Byť Tvojím, večná láska, túžim, do mora lásky tej sa hrúžim.