Ďakovné služby Božie v Považskej Bystrici

Ďakovné služby Božie v Považskej Bystrici

Štvrtá adventná nedeľa 22.12.2019 sa niesla v našom považskobystrickom evanjelickom cirkevnom zbore v znamení vďaky. A to predovšetkým voči Pánovi cirkvi, ako aj voči nášmu duchovnému pastierovi, Ľubomírovi Marcinovi, za jeho 10-ročnú horlivú a obetavú službu v tomto cirkevnom zbore.

Bolo to presne začiatkom adventu, keď náš cirkevný zbor bol náhle uprázdnený. Príchodom nového duchovného pastiera sa tu udiali veľké zmeny a zbor začal zaznamenávať skutočnú obnovu a napredovať v každom smere. Účasť na Službách Božích dosahuje už niekoľko rokov prvenstvo v rámci cirkevných zborov Turčianskeho seniorátu, nehovoriac o nespočetných, krásnych – misijných podujatiach, kedy náš kostol, ako aj priľahlé priestory sú preplnené cirkevníkmi a mnohými vzácnymi hosťami. Nedá mi nespomenúť jeho službu v okresnej nemocnici, ako aj v košeckej diakonii. Po stránke hospodárskej prešli naše cirkevno-zborové priestory, vrátane kostola a farského bytu rozsiahlou generálnou opravou. Vymenil sa takmer celý inventár a zariadenie kostola (okrem oltára). Rovnako okolie zborového domu s kostolom stojí skutočne za povšimnutie, čím dôstojne reprezentuje našu cirkev v centre okresného mesta. Nemôžem nespomenúť osobné dary brata Marcinu cirkevnému zboru. A čo je tiež ojedinelé, brat Marcina nepoberá od cirkevného zboru ani jeho členov žiadne materiálne ani finančné pôžitky!Vrcholom budovateľského úsilia v našom cirkevnom zbore, bola stavba veže so štyrmi zvonmi, ukončená mohutným antikorovým krížom. Rovnako filiálny kostolík v Bodinej prešiel opravami, a aj tu bol vymenený inventár a zariadenie. Za toto všetko a mnoho ďalšej obetavej práce pre náš cirkevný zbor i košeckú diakoniu, sme mohli poďakovať práve vo štvrtú adventnú nedeľu na Slávnostných službách Božích. Započali sme ich slávnostným vstupom za hudobného sprievodu folklórnej skupiny Javorník z Lúk pod Makytou. Liturgovali: bratia Jozef Pacek, Ondrej Rišiaň a Ľubomír Marcina. Organovým sprievodom poslúžila zborová kantorka Jaroslava Poláková a tohtoročným náš konfirmand Samko Boško. Operná speváčka, Terezka Janeková, precítene zaspievala viaceré príležitostné skladby s organovým sprievodom. Desaťročnú obetavú službu brata Marcinu, konanú v našom cirkevnom zbore, veľmi výstižne zhodnotila poddozorkyňa cirkevného zboru, Ľubica Juríčková. Nasledovalo odovzdanie ruží vďaky bratovi Marcinovi, a zároveň oslávencovi pri jeho životnom jubileu, a to postupne od tých najmenších besiedkárov, žiakov, konfirmandov, mládeže po konfirmácii, presbyterstva i košeckej diakonie. Kazateľ slova Božieho, vzácny hosť, prof. ThDr. Július Filo, em. gen. biskup v kázni oslovil mnohopočetné bohoslužobné zhromaždenie na základe sv. textu2. K. 1,18-22: Všetci máme svoje adventné zážitky. Dnešný deň je ďalším zvláštnym adventným zážitkom tu v Považskej Bystrici. Pripravujeme sa na sviatky Vianoc, túžime po romantickom návrate do Betlehema. Zároveň však dvíhame oči pred seba a pýtame sa: Kedy znova príde? Čakáme na Kristov druhý príchod.

Božie Slovo z nám ponúka jasné adventné evanjelium: V Pánovi Ježišovi Kristovi sa plnia všetky Božie sľuby. V Pánovi Ježišovi Kristovi povedal Boh svoje áno ku každému z nás a ku všetkým ľuďom sveta. Mnohí sa dnes pýtajú: nie je to skôr tak, že každý osobne postretáme ambivalentnosť života, 

ktorý sa stále prejavuje zároveň striedavo krásou a hrôzou, znakmi biedy, utrpenia a zábleskom radosti?

Božie „Áno" v Kristovi dokazuje svoju silu v tom, že sa upevňuje naše spoločenstvo s Bohom. Prichádzajúci Kristus nás chce stmeliť svojou láskou. Aj tu v Považskej Bystrici sa tento Boží zámer dá sledovať a viditeľne realizuje. Dialo sa to intenzívne aj za posledných desať rokov, ktoré tu požehnane slúži brat Ľubomír Marcina, ako duchovný správca. Viditeľným svedectvom je krásne obnovený, moderný chrám s novou vežou, organ a kazateľnica,krištáľové lustre, nádoby ku sviatostiam sv. krstu a sv. Večere Pánovej a mnoho iného, ktoré osobne cirkevnému zboru daroval. Ešte dôležitejšie je spoločenstvo, ktoré stále rastie v počte i kvalite. Pozvanie do služby prijali mnohí. Brat Ľubomír pozýva k spolupráci a usilovne slúži Pánovi, o čom svedčí aj odchovanie jeho verných pracovníkov, ktorí pôsobia nielen v cirkvi, ale aj v diakonii.

Božie "Áno" v Kristovi sa prejavuje aj v tom, že Mu smieme byť vernými svedkami a v Duchu Svätom smieme už teraz zažiť radosť večnosti. Boh nám dovolil spolupracovať na viacerých projektoch. V Košeci, v Považskej Bystrici, alebo na celo-cirkevnej úrovni, či v diele diakonie na Slovensku. Keď sme sa delili o tieto adventné zážitky, vždy sme mohli pociťovať radosť z Božieho diela pri nás. Takto sa adventne uskutočňuje spojenie tohto nášho sveta s Božím svetom večného kráľovstva. Všetko čo Boh koná medzi nami nás zároveň spája s Božou ríšou spravodlivosti pokoja a lásky. Aj za to chceme teraz poďakovať Pánu Bohu.

K velebnej sviatosti sv. Večere Pánovej pristúpilo takmer celé bohoslužobné zhromaždenie. V ďakovných modlitbách vyprosoval brat Marcina Božie vedenie a múdrosť novozvolenému biskupovi VD ECAV na Slovensku br. Mgr. Petrovi Mihočovi a riaditeľ SED Košeca, Ing. Marcel Breče, poďakoval za všetko požehnanie a náročnú, zmysluplnú službu konanú v košeckej diakonii, nielen za uplynulý rok. Napokon pred bohoslužobné zhromaždenie predstúpil primátor mesta Považská Bystrica, Doc. Karol Janas, pričom vyzdvihol príkladnú spoluprácu mesta Považská Bystrica a cirkevného zboru ECAV v Považskej Bystrici, hlavne v osobe jeho duchovného správcu Ľubomíra Marcinu. Ofera z bohoslužobného zhromaždenia poslúži na zhotovenie nového oltára pre náš kostol. Po službách Božích sa vzácni hostia mali možnosť občerstviť v zborových sieňach a zotrvať v bratsko-sesterských rozhovoroch.

„Verný pastier Izraela, chráň nás Tvoja láska bdelá, daruj nám pastierov verných a zbavuj nájomníkov zlých“.

Galéria k článku

Ing. Jakub Rosa