Čas, ktorý sa zmenil na minulosť

Čas, ktorý sa zmenil na minulosť

Rok 2021 mal byť pre našu cirkev rokom niekoľkých vzácnych jubileí. Nemali však iba pripomínať minulosť. Ako reflektory mali zasvietiť na témy, aktuálne dnes.

Začínal sa dozvukom z decembra 2020 – pripomenutím 500. výročia prednesenia Lutherových téz proti odpustkom na našom území („Hodnota luteránskeho konfesionalizmu v modernom ekumenickom prostredí“). 500 rokov uplynulo od pamätného snemu vo Wormsi, ktorý počul nielen Lutherovo „Tu stojím, ináč nemôžem“, ale aj „... ak ma nepresvedčia dôkazmi z Písma“ („Evanjelické Písmactvo – dôležitosť Božieho Slova v živote“).  100 rokov uplynulo od synody v Trenčianskych Tepliciach a etablovania Evanjelickej cirkvi a. v. v Československu („Fungujúca,  svedčiaca a slúžiaca cirkev“). A 70 rokov uplynulo od ordinácie prvej ženy – Dariny Bancíkovej („Ženy v duchovnej službe“). Mrzí nás, ak sme sa uvedených tém nemohli zhostiť v takom rozsahu a sile, ako sme túžili ...

Do rána Nového roku sme sa budili v lockdowne. Trval až do 19. apríla. Núdzový stav do 15. mája. Ten o nejaké dva mesiace posunul naše konventy a skomplikoval mnohé procesy. Leto a jeseň boli obdobím návratu do našich zhromaždení. Tie sa nenaplnili takými počtami účastníkov, ako pred pandémiou. Dôvodom boli zdravotné obavy, tiež privyknutie na online pohodlie, ale zrejme i strata zvyku svätiť nedeľu v zhromaždení cirkvi, najmä medzi mládežou a mladými rodinami. To nás musí znepokojovať!

Letné obdobie po druhej vlne bolo naplnené mnohým, čo sa nedalo uskutočniť skôr. Potom prišla tretia vlna, opatrenia a lockdown. To bola obrovská časová vlna roku 2021. Za všetkých ostatných, ktorí ňou plávali, spomeňme aspoň dve lode – naše dištrikty. V Západnom dištrikte počas uvoľnenia pripravili tradičný Branč a spolu s Evanjelizačným strediskom na piatich miestach realizovali semináre pre neordinovaných. Pripravili deväť tematických webinárov, niektoré ako dlhodobejšie seriály. Po celý čas roku bežalo emailové psychologicko – pastorálne poradenstvo, vedené odborníkom. Vo Východnom dištrikte pripravili online Misijné dni, Dištriktuálnu pastorálnu konferenciu a ProChrist – Festival nádeje. V živom i keď obmedzenom režime Dištriktuálny deň s uvedením divadla Tajomný labyrint. Oba dištrikty spoločne pripravili pred pôstom a pred adventom Kázňové prípravky pre duchovných. Vďaka za to!

Už na prelome rokov vrcholili prípravy na kampaň pri sčítaní obyvateľstva, ktoré zastrešoval Mediálny výbor. V januári bol pripravený nový web evanjelici.sk a facebooková kampaň. Cieľom bolo zasiahnuť predovšetkým tých, ktorí majú iba občasný kontakt s cirkvou. Kampaň bola aj na webe a v tlačených médiách.

Televíznymi Službami Božími z Galanty – Matúškova sme si pripomenuli vzácne 30. výročie založenia Evanjelickej diakonie, resp. rozbehnutia diakonickej služby v našich cirkevných zboroch. Ako naše diakonické zariadenia preskúšala pandémia, nemusíme azda ani pripomínať. Vďaka všetkým pracovníkom, tým dnešným, ale vôbec všetkým od počiatku, okolo Zuzany Kolárovskej, Jána Hubu, až do dnešných čias, za vernú službu lásky!

V nádeji vzkriesenia sme sa rozlúčili s duchovnými: Milanom Hargašom, Miroslavom Hvožďarom st. a jeho manželkou Oľgou, s ich synom Rastislavom Hvožďarom, s Ivanom Tóthom, Ľudmilou Veselou a Martinom Vargovčákom. Tiež s neordinovanými, napríklad Naďou Lučanskou zo Slovenského rozhlasu, Júliusom Vanovičom z Tvorby, Dušanom Rollom z Tranoscia. S mnohými ďalšími vzácnymi členmi našich rodín, predstaviteľmi a funkcionármi cirkevných zborov. Kvárili nás nemoci, no zabíjal tiež covid...

Generálnym duchovným Ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a zboroch sa po Mariánovi Bodolló stal Viktor Sabo. V tropický deň jeho inštalácie ničilo tornádo južnú Moravu. V  zbierke na pomoc postihnutým katastrofou sme vyzbierali vyše 60 tis eur (prostriedky ešte prichádzajú). Pomohli mnohí jednotlivci a rodiny z prihraničných oblastí. Ďakujeme!

Boli sme v stovkách online kontaktov na všetkých úrovniach správy cirkvi, práce grémií a výborov. Za všetky ostatné spomeňme rozbehnutie práce Spevníkovej komisie, ktorá pripravuje pre cirkev nový spevník. Mali sme množstvo kontaktov s priateľmi a partnermi zo zahraničia. Naživo sa našej osemčlennej delegácii podarilo v septembri navštíviť ECAV v Maďarsku a stretnúť sa i s predstaviteľmi slovenského krajanského spolku.

Zvláštne poďakovanie patrí všetkým cirkevným zborom, ktoré ochotne prijali mimoriadne vysielania televíznych alebo rozhlasových prenosov Služieb Božích, ktoré sa podarilo dohodnúť nad obvyklý rámec. Tiež tým, ktorí zabezpečovali mimoriadne rozhlasové vysielania na Regine, účinkovali vo vysielaniach celoročne pripravovaných Mediálnym oddelením, alebo vysielali vo svojej vlastnej réžii. Vysielaná bola celá ohromná a pestrá paleta žánrov. Internet nám pomáhal poskytovať duchovné zaopatrenie širokému okruhu ľudí. Potiaľto je to v poriadku. Spozornieť musíme vtedy, keď zaznamenávame názor, že nedeľné doobedie pri káve, koláčiku a online vysielaní je „lepšie“ ako cesta do kostola, rušiaca prítomnosť iných ľudí, či nutnosť nahlas spievať. Snaha pokryť online vysielaním pandemické výpadky našich spoločenstiev v žiadnom prípade nesmie viesť k nášmu spohodlneniu a rezignácii na živé spoločenstvo cirkvi! To je jeden z najdôležitejších odkazov roku 2021.

Z roku 2020 sa do roku 2021 preliali prípravy vzniku Edukačno – misijného centra (EMC), ktoré by malo pripravovať pracovníkov pre dielo cirkvi v oblasti misie, vzdelávania, médií, pastorácie, manažmentu, hudby či teológie. Júlová synoda EMC zriadila, prijala jeho štatút a tiež dokument „Koncepcia misie a vzdelávania na obdobie rokov 2021 – 2030“. V novembri kompetentný orgán cirkvi vybral do vedenia EMC Stanislava Gregu a Mateja Oráča.

V máji Generálne presbyterstvo znovuzriadilo Ekumenický výbor, ktorý vedie Eva Guldanová. Ten hneď pokrýval dôležitú tému 20. výročia prijatia Spoločného vyhlásenia o vzájomnom uznávaní si Krstu svätého (napr. zorganizovanie júnovej medzinárodnej ekumenickej online konferencie), či podieľal sa na realizácii októbrovej Teologickej konferencie.

Nepodarilo sa nám pripraviť Evanjelický festival v Kežmarku. Ako malá náhrada poslúžili aspoň tri májové online vysielania (mládež zo Žiliny– Ulrich Parzany z Nemecka– diskusia cirkevných historikov z Prešova).

V máji sa funkcie generálneho dozorcu vzdal Ján Brozman. Za jeho dvaapolročnú službu mu úprimne ďakujeme a vyprosujeme pre neho a jeho rodinu Božie požehnanie! Málokto zniesol v posledných rokoch v našom láskou naplnenom evanjelickom prostredí toľko urážok, ako on. Urážky a šírenie poplašných správ. Tak si niektorí z nás predstavujú „ochranu evanjelických hodnôt“. Môžete to sledovať a tváriť sa nezúčastnene. Dokonca sa vám bulvárne témy môžu zdať atraktívne a aktívne ich vyhľadáte. Názor („píšu pravdu“, „prinášajú pohľad z druhej strany“) zmeníte, keď sa na muške údajných jediných pravých luteránov ocitnete práve vy....

V júni začala funkciu generálneho dozorcu zastupovať Renáta Vinczeová. Zároveň sa začali prípravy na voľbu generálneho dozorcu. Kandidovaní boli dva seniorálni dozorcovia, Marián Damankoš a Ivan Trepáč. Voľby sa konali na prelome júla a augusta. Žiaľ, ani jeden z nich nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov. To preto, že asi 15% cirkevných zborov voľby fakticky odsabotovalo. Nie je vôbec náhoda, že zároveň sympatizujú s Asociáciou slobodných zborov, alebo neprispievajú do Fondu finančného zabezpečenia. „Ochrana evanjelických hodnôt“ aktívne rozbíja jednotu cirkvi.

Začiatkom júla zasadala synoda v Trenčianskych Tepliciach. Najdôležitejšie uznesenia sa týkali zriadenia EMC, prijatia Štatútu Fondu finančného zabezpečenia (FFZ) a schválenia nových platových tabuliek duchovných, platných od 1.7.2021. Synodáli si na mieste bývalého hotela Grand, označeného obrovským balvanom, pripomenuli konanie historickej synody. Na druhý deň sa v kostole v Trenčíne konali Služby Božie, pri ktorých traja biskupi spoločne kázali na text, na ktorý kázal pri otvorení synody v roku 1921 budúci generálny biskup Jur Janoška (Júda 20 - 23).

V júli naše sestry v duchovnej službe pripravili online konferenciu „Farárka v 21. storočí“, ktorá cez jubileum ordinácie Dariny Bancíkovej tematizovala službu žien v cirkvi.

V auguste začali prípravy na pôsobenie na našich cirkevných školách americkí lektori. Sme im vďační, že prinášajú na naše školy „native speaking“ angličtinu, ktorá predstavuje vítanú pridanú hodnotu našich škôl.

Na konci augusta sa konala v Prešove online diskusia o financovaní cirkvi. Motívom bol fakt, že od januára cirkevné zbory posielajú príspevky do FFZ. Od 1. júla dostávali farári v platiacich cirkevných zboroch príplatok k platu. Cítili sme potrebu túto tému stále vysvetľovať. Čelíme totiž jednak nepochopeniu, jednak zámerným klebetám a zlomyseľnosti. V závere roka konštatujeme, že 87% cirkevných zborov platby odvádza. Asi dvadsať ďalších chce doplatiť dlhšie obdobie. Ostatné sú buď insolventné, alebo odvody do FFZ ignorujú a vecnej téme, ktorá rieši platy duchovných a tiež lepšiu službu cirkvi, dávajú úplne nezmyselne politický a rozdeľujúci obsah.

V úplnom závere augusta sme sa poďakovali za prácu pracovníkom GBÚ, Marte Stašiniakovej (hlavná ekonómka, 14 rokov) a Igorovi Barthovi (riaditeľ, 2 a štvrť roka). Na ich miesta prišli Martin Šimun (čiastočný úväzok), resp. Ján Bunčák. Novými konateľmi Reformaty sa po Braňovi Rybnikárovi stali Peter Gärtner a Tomáš Hyben, novým generálnym právnym zástupcom po Vladimírovi Cipciarovi, Ivan Syrový. Všetkým ktorí stáli v službe Pánovi a cirkvi úprimne ďakujeme! Tým, ktorí prichádzajú, vyprosujeme Božie požehnanie.

Druhá tohtoročná synoda bola začiatkom septembra opäť v Trenčianskych Tepliciach. Pri úvodných Službách Božích sme poďakovali za tri desaťročia trvajúcu službu riaditeľovi Cirkevného odboru na Ministerstve kultúry Jánovi Juranovi. Pozdravili tiež nového riaditeľa Cirkevného oddelenia Radovana Číkeša. Synodáli spoločne odhalili pamätnú tabuľu na mieste hotela Grand. Z najdôležitejších uznesení synoda schválila Cirkevný zákon o službe nemocničných duchovných, novelizovala zákon o Celocirkevných úlohách, programoch, účelových zariadeniach a organizáciách ECAV, platové tabuľky pre duchovných od 1.1.2022, zásady odmeňovania, nový model odvodu do FFZ, schválila výsledok hospodárenia ECAV za rok 2020, upravila rozpočet na rok 2021 a schválila rozpočet na rok 2022. 

V septembri sme ordinovali dvoch kaplánov – Jána Gdovina a Mareka Žaškovského. Vyprosujeme Božie požehnanie pre ich službu! Farárske skúšky urobili siedmi mladí farári. Podarilo sa naživo realizovať Školskú konferenciu a Teologickú konferenciu.

Na 1. adventnú nedeľu, 28. novembra, sme sa opäť ocitli v lockdowne. Napriek tomu sme v komornom zložení Pánu Bohu poďakovali za dokončenie expozície Múzea Lutherovej reformácie na Slovensku, ktoré je zriadené v Bratislave na Palárikovej ulici. Vyhliadame deň, keď toto vzácne miesto budú môcť navštíviť prví návštevníci! Za všetkých tvorcov poďakujme aspoň Mitimu Kováčovi a Karolovi Prudilovi. Miti Kováč zastrešoval i tím autorov, pripravujúcich reprezentatívnu publikáciu „ECAV – SK 1921 – 2021“, ktorú neúnavne bojujúci a žiaľ tiež mnohou zlomyseľnosťou častovaný Tranoscius vydal na samom sklonku roku 2021. Ďakujeme!

„Rozpomínam sa na milostivé skutky Hospodinove ...“. Týmito slovami sa začína mimoriadne silná, vrúcna, meditatívna pasáž z proroka Izaiáša (63, 7 – 64, 11). Človek v nej stojí pred Bohom akoby sám, ale hovorí s Ním v množnom čísle, v mene spoločenstva. Spomína. V spomienkach sa raduje, chváli Ho, ďakuje Mu, je plný úcty. Ale aj plače, kvíli, kladie Bohu ťažké otázky, kajá sa. V mnohom sa sám nevyzná. Na kožu obnažuje a prináša všetko. Zdá sa, že nádej tu spočíva v tom, že s prežitým nie sme sami. Že nech by sa už udialo čokoľvek, nech by sme v tom hrali akúkoľvek úlohu a akokoľvek poznačení by sme z toho vyšli, nie je to čas zauzlený do seba samého, ako bludný kruh. Je to Boží čas. Boh je nad týmto časom, udalosťami, ich dôsledkami, našim nadšením, či dezilúziou. To je nádej.

Takto, s rovnakou škálou myšlienok a emócií ako Izaiáš, vraciame do Božích rúk my ako osoby, i my ako spoločenstvo, celé tajomstvo prežitého času roku 2021.