Bratislavský seniorát uzavrel rok Pánov 2019 na konvente vo Veľkom Grobe 28. júna

Bratislavský seniorát uzavrel rok Pánov 2019 na konvente vo Veľkom Grobe 28. júna

Delegáti z 28 cirkevných zborov seniorátu, členovia seniorálneho presbyterstva, hostia a ostatný Boží ľud sa zišiel do Božieho chrámu vo Veľkom Grobe (CZ ECAV na Slov. Veľký Grob-Čataj) na výročné rokovanie seniorálneho konventu. Seniorálny konvent bol pôvodne naplánovaný v marci, ale z dôvodu COVID-19 bol stanovený nový termín 28. júna, t. j. v tretiu potrojičnú nedeľu popoludní. Po prvýkrát sa seniorálny konvent BAS konal v nedeľu. Na konvente bolo prítomných 129 delegátov zo 138. Rokovanie konventu spríjemnil svojím hudobným umením brat MgrA. Janko Siroma, Ph.D., člen seniorálneho Výboru cirkevnej hudby a v jednej osobe predseda celocirkevného VCH ECAV.  

Po úvodnej modlitbe Ž 103, 1 – 2 predniesla sestra seniorka doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. duchovný úvod, ktorý bol založený na slovách proroka Izaiáša 43, 16 – 21: „Nemyslite na prvotné veci, o pradávnych neuvažujte. Ajhľa, tvorím nové, už teraz to raší. Nebadáte to?“ Sestra seniorka pozvala prítomných, aby sa ohliadali do minulosti správnym spôsobom, aby sa poučili z minulých chýb a upevnili vo viere v Božie láskavé vedenie. Nie však, aby sa do minulosti uzavreli a minulosť sa im stala pascou, ak si ju budú prikrášľovať a pri pohľade dozadu živiť v sebe pocity krivdy, sklamania či dokonca hnevu. Pán Boh je ten, ktorý tvorí (vždy) nové. On tvorí „nové“ aj dnes aj medzi nami. Božiu tvorivú moc lásky nevidia všetci, ale iba pokorní, ktorí sa nespoliehajú na seba, ale na Božiu tvorivú moc lásky, ktorou v nás Boh chce pôsobiť. Sestra seniorka spomenula aj 490. výročie Augsburského vyznania, ktoré si naša cirkev práve v túto nedeľu pripomenula v Bardejove prostredníctvom RTVS. Po modlitbe zhromaždenie zaspievalo pieseň V srdciach nech nám radosť horí (ES 649).

Po duchovnom úvode s modlitbou brat zástupca seniorálneho dozorcu Ing. Peter Synak viedol  zriadenie konventu a samotné rokovanie, ktorého súčasťou bola kontrola uznesení a schválenie zápisnice z minulého zasadnutia ako aj voľby. Počas rokovania na konvent prišla ako delegátka za ZD aj sestra dištriktuálna dozorkyňa Ing. Renáta Vinczeová, ktorú sestra seniorka srdečne privítala a v mene prítomných ju pozdravila pri príležitosti jej nedávneho uvedenia do funkcie a odovzdala jej kvetinový dar.

Seniorálny konvent vo voľbách zvolil týchto nových pracovníkov: za riadneho presbytera z ordinovaných brata farára Mgr. Libora Bednára, PhD. a sestru farárku PhDr. et. Mgr. Barboru Vontorčíkovú, do školského výboru doplnil za Evanjelické lýceum v Bratislave sestru duchovnú správkyňu ThDr.  Ingeborg  Pavlovičovú, PhD. a profesorku náboženstva Mgr. Luciu Kmecovú, za školského dekana za 1. školský obvod (Bratislava) bol zvolený brat farár Mgr. Norbert Hajský, PhD. a za člena SHV brat Martin Šimun.

Obvyklé výročné správy, ktoré dostali delegáti v predstihu ešte v marci v elektronickej forme, neboli, s výnimkou správy sestry seniorky Horňanovej, komentované. Správa sestry seniorky bola založená na slovách textu z evanj. Matúša 9, 17: „Ani nové víno nevlievajú do starých nádob, lebo sa roztrhnú nádoby, víno sa rozleje a nádoby sa pokazia; ale nové víno vlievajú do nových nádob, a oboje sa zachová“. Súčasťou stručného komentára k seniorskej výročnej správe bola prezentácia najnovšej publikácie o dejinách seniorátu, ktorú vydal Bratislavský seniorát. V rámci prezentácie monografie „Príbeh Lutherovej reformácie na území bratislavskej stolice“ boli jej autorom a v jednej osobe seniorálnym archivárom Mgr. Martinom Kováčom predstavené tri osobnosti. Keďže v bratislavskej stolici žili tri národnosti, boli vybrané tri osobnosti z každej národnosti: Pál Podmanický za maďarskú, Carl Eugen Schmidta za nemeckú a Samuel Zoch za slovenskú národnosť. Prítomní konventuáli si mohli novú publikáciu o dejinách seniorátu aj priamo na konvente zakúpiť.

Po dokončení komentára k seniorskej správe nasledovala rozprava k nej a tiež k ostatným správam predsedov jednotlivých seniorálnych výborov: Správa o činnosti presbyterstva seniorátu (Ing. Peter Synak), Správa o vnútorno-misijnej činnosti seniorátu (ThDr. Andrea Lukačovská), Správa o náboženskej výchove (Mgr. Jana Fördös), Správa predsedníčky Výboru Cirkevnej hudby (Doc. Mgr. art. Anna Predmerská), Správa predsedníčky Výboru pre diakoniu (Mgr. Katarína Šoltésová, PhD.), Správa seniorálnych koordinátorov pre mládež (Michal Resutík a Tomáš Sklárš), Správa o hospodárení pokladne seniorátu, Správa o revízii účtov seniorálnej pokladne a zborov seniorátu a návrh rozpočtu seniorálnej pokladne na rok 2020 (Martin Kováč, predseda SHV), Správa predsedu stavebného výboru, správa o finančnej situácii cirkevných zborov BAS (Ing. Dušan Havalda).

V rámci rozpravy k správam a tiež k aktuálnym témam v cirkvi (Evanjelické školstvo, financovanie cirkvi a i.) prítomných pozdravili aj pozvaní hostia: sestra dištriktuálna dozorkyňa Ing. Renáta Vinczeová za ZD ECAV a  sestra ThDr. Ingeborg Pavlovičová, PhD. za Evanjelické lýceum. Po skončení rozpravy boli schvaľované uznesenia zo sen. konventu. Konvent prijal celkove 13 uznesení.

Na záver konventu brat seniorálny dozorca Peter Synak spolu s bratom konseniorom Pavlom Kolárom zablahoželali sestre seniorke k jej narodeninám, ktoré slávila práve v tento deň. Nato sestra seniorka zablahoželala zástupocovi seniorálneho dozorcu bratovi a bratovi konseniorovi, zborovému farárovi vo Veľkom Grobe-Čataji, menovcom apoštolov Petra a Pavla, v predvečer ich sviatku. Po modlitbe Otče náš sestra seniorka udelila prítomným požehnanie a spevom evanjelickej hymny Hrad prepevný bol konvent ukončený. Prítomní sa ešte presunuli do zborovej siene na bohaté občerstvenie.

Za všetkých účastníkov seniorálneho konventu úprimne ďakujeme hosťujúcemu cirkevnému zboru Veľký Grob-Čataj za celú organizáciu konventu, milé prijatie a bohaté občerstvenie. 

Galéria k článku

BAS
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.