Až doposiaľ pomáhal nám Hospodin

Až doposiaľ pomáhal nám Hospodin

Týmito slovami zahájil ďakovné služby Božie správca košeckej diakonie, Ľubomír Marcina, ktoré sa konali na sviatok predstavenia Pána Ježiša (Hromnice) v piatok 2. februára 2024, v kaplnke Strediska Evanjelickej DIAKONIE Košeca (SED).

V tento deň sme požehnaním odovzdali do užívania v SED novú Jednotku intenzívnej starostlivosti s troma miestnosťami a 5 lôžkami, rovnako sa do užívania odovzdala nová miestnosť rehabilitácie s vybavením. Boli prekryté vonkajšie záhradné priestory lexanom a grafittom skrášlená stena. Tieto práce boli zrealizované za necelé 2 mesiace k našej spokojnosti, prostredníctvom už osvedčenej stavebnej firmy, Ľubky Haláčovej z neďalekého Púchova. Finančné prostriedky sme získali prostredníctvom predsedu TSK Jaroslava Bašku, ktorý v rámci decembrového výjazdu vlády SR do Trenčianskeho kraja zorganizoval do nášho SED stretnutie primátorov a starostov Ilavského okresu s pánom ministrom obrany Róbertom Kaliňákom. S tohto stretnutia sa nám dostalo nemalej finančnej pomoci vďaka ktorej mohli byť tieto práce v SED zrealizované, čím sa opäť zvýši úroveň poskytovaných služieb. 

Slávnostný kazateľ brat senior TUS Marián Kaňuch, založil svoju kázeň na základe sv. textu: L 2,22-24: „A keď sa minuli dni ich očisťovania, podľa zákona Mojžišovho priniesli Ho do Jeruzalema, aby Ho predstavili Pánovi ako je napísané v zákone Pánovom: Každý mužský plod, ktorý otvára život, nech je zasvätený Pánovi, a aby priniesli obeť podľa slov zákona Pánovho: dve hrdličky alebo dve holúbätá”, čím oživili prítomným hosťom starodávny židovský zvyk predstavenia prvorodeného dieťaťa v chráme a očistenia matky po pôrode, ako gesto oddanosti a vďaky Bohu.

Táto udalosť, pri ktorej bola Ježišova rodina ukázaná ako príklad poslušnosti a viery, poslúžila ako východisko pre zamyslenie sa brata seniora nad trojicou jednoduchých, no zároveň hlboko rezonujúcich cieľov života: stretnúť Ježiša, uveriť v Ježiša a slúžiť Ježišovi. Brat senior využil príbeh o Ježišovom predstavení v chráme, aby poukázal na význam spoločenstva, viery a služby. Vyzdvihol príbehy Simeona a Anny, dvoch starších ľudí, ktorí v chráme stretli Ježiša, a ktorí sú žiarivým príkladom toho, ako hlboká viera a oddanosť Bohu môžu naplniť život pokojom a zmyslom aj v jeho pokročilom štádiu. Simeonovo uznanie, že videl Mesiáša a môže teraz v pokoji odísť, je silným odkazom o naplnení a dokončení životnej cesty vo viere.
Kázeň pripomenula prítomným, že stretnutie s Ježišom nie je len momentom prechodného zážitku, ale základom pre život plný významu a účelu. Uveriť v Ježiša znamená nájsť základ pre svoj život, ktorý pretrváva vo večnosti, v láske k blížnemu. Slúženie Ježišovi, ako to predviedla Anna svojou neustálou modlitbou a službou, je príkladom, ako aj v starobe môže človek byť prínosom pre spoločenstvo a žiť život plný radosti a pokoja.

Táto kázeň bola nielen pripomenutím biblických príbehov, ale aj výzvou pre každého z nás, aby sme vo svojom živote hľadali stretnutie s Ježišom, prehĺbili svoju vieru a našli radosť v službe Bohu a blížnym. V zmysle opatrovateľskej služby pre seniorov v sociálnom zariadení tieto slová získavajú ešte hlbší rozmer, keďže poukazujú na to, ako každý moment nášho života, bez ohľadu na vek, môže byť plný zmyslu a služby v láske k Bohu.

Liturgovali Dušan Vaňko, Peter Fabok a Ľubomír Marcina. Organovou hrou poslúžil Martin Melišík, predseda SR SED Košeca a Samko Boško, študent VŠ, kantor v Považskej Bystrici i v SED. Nasledovali pozdravné príhovory – za VÚC Trenčín v podaní Daniely Hankovej Polanskej, ako aj nášho sponzora – Považskej cementáreň Ladce (PCL), v osobe jej dlhoročného gen. riaditeľa Antona Barcíka, ktorý sa slávnosti zúčastnil spolu so svojim nástupcom Pavlom Kohoutom, súčasným gen. riaditeľom PCL. Slávnosti sa zúčastnili predstavitelia štátnej správy a miestnej samosprávy, na čele s Michalom Prostinákom, prednostom okresného úradu v Ilave, ako aj ďalší vzácni hostia. Na záver zaznela pieseň „Tisíce svetov“ v podaní vedenia SED, ktorej autorom je zvečnelý kňaz a básnik, Milan Kraus, ktorý jeseň svojho života prežil práve v SED Košeca. 

Po záverečnej liturgii a piesni ES 554 „Také mi srdce daj...“, sa hostia presunuli do jedálne k slávnostnému obedu a k družným rozhovorom. Srdečná vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporujú a pomáhajú zveľaďovať toto bohumilé, Účelové, sociálne zariadenie ECAV na Slovensku.

Galéria k článku

Jakub Rosa