Aká cesta vedie k povolaniu evanjelický/á farár/ka?

Aká cesta vedie k povolaniu evanjelický/á farár/ka?

Zbor biskupov sa 14. mája 2020 stretol na Generálnom biskupskom úrade, aby absolvoval pohovory s kandidátmi na kaplánov. Zaujímajú sa o motiváciu vykonávať duchovnú službu v cirkvi, pýtajú sa na duchovné aj rodinné zázemie uchádzačov a či majú konkrétnu predstavu o svojom ďalšom pôsobení v duchovnej službe v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. 

 Je to iba jeden z mnohých krokov, ktoré čakajú každého záujemcu či záujemkyňu o titul evanjelická farár/evanjelická farárka. 

Študent evanjelickej teológie EBF UK, ktorý má záujem o duchovnú službu v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, sa v 2. ročníku EBF UK prihlási do programu Kandidát duchovnej služby (KDS). Pred prijatím do tohto programu absolvuje uchádzač psychologické vyšetrenie a pohovor s duchovným správcom fakulty, ktorý predloží stanovisko Zboru biskupov ECAV k prijatiu žiadateľov do programu KDS. Duchovný správca odporúča prijatie do programu KDS na základe zhodnotenia plnenia povinností a zapájania sa do duchovného života v Teologickom domove. O prijatí jednotlivých študentov do programu rozhoduje Zbor biskupov. Prijatí kandidáti počas štúdia plnia povinnosti vyplývajúce z programu KDS. 

V piatom ročníku EBF UK absolvujú znovu psychologické vyšetrenie a následne, na základe žiadosti o prijatie do duchovnej služby, absolvujú žiadatelia pohovory so Zborom biskupov. K pohovorom podá správu k jednotlivým uchádzačom  duchovný správca fakulty. Zbor biskupov po pohovoroch rozhodne o pozvaní úspešných kandidátov na kaplánske skúšky, ktoré sa konajú v siedmych predpísaných predmetoch. Po úspešnom absolvovaní kaplánskych skúšok sú absolventi slávnostne ordinovaní do duchovnej služby. 

Kaplánska prax trvá spravidla dva roky, počas ktorých musí kaplán absolvovať minimálne 80 hodín ďalšieho vzdelávania v praktických oblastiach. Po dvojročnej kaplánskej službe a splnení podmienky ďalšieho vzdelávania sa môže uchádzať o farársku skúšku, ktorá sa skladá z absolvovania písomného testu a ústneho skúšania z desiatich predmetov. 

Po úspešnom absolvovaní dostáva absolvent svedectvo o farárskej skúške, ktoré ho oprávňuje, byť v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku menovaný/á za námestného farára/farárku alebo volený za zborového farára/farárku.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.