85 ročný brat Pavel Delinga

85 ročný brat Pavel Delinga

Práve dnes sa v stave slabosti tela a pri vernej opatere svojej ešte slabšej manželky dožíva 85. rokov brat Ing. Pavel Delinga, CSc., generálny dozorca ECAV v rokoch 2006-2012. V mene Predsedníctva Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku ďakujeme bratovi Delingovi za jeho prácu a službu v prospech ECAV na Slovensku a prajeme mu hojnosť Božieho požehnania.

Ing. Pavel Delinga, CSc. sa narodil 23. januára 1939 v Devičanoch, okr. Levice. Svoje aktivity na duchovnom poli dlhé roky spája s Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku. Na postoch, ktoré zastával v štátnej správe i v samospráve, sa angažoval v aktivitách ECAV na Slovensku a ako poslanec NR SR sa pričinil o viaceré pozitívne legislatívne zmeny, napr. navrhol príspevok zo štátneho rozpočtu pre Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku a zaslúžil sa o prijatie zákonov, ktoré viedli k prinavráteniu majetku ECAV na Slovensku. V rokoch 1969 − 1998 bol členom Cirkevného zboru ECAV Bratislava; od roku 1998 pôsobil v Cirkevnom zbore ECAV Devičany, kde bol najprv presbyterom a v rokoch 2006 − 2012 zborovým dozorcom. Pôsobil aj vo funkcii zástupcu dozorcu Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. V roku 2006 bol zvolený za generálneho dozorcu ECAV na Slovensku. Na tomto poste slúžil do roku 2012.