50. výročie posvätenia chrámu v Krížovej Vsi

50. výročie posvätenia chrámu v Krížovej Vsi

V 13. nedeľu po Svätej Trojici, 6. septembra 2020 sa o 10.00 hodine obcou Krížová Ves v kežmarskom okrese rozliehal hlas evanjelických kostolných zvonov. Oznamoval významnú skutočnosť, že práve uplynulo polstoročie od posvätenia Evanjelického a. v. chrámu Božieho v tejto obci a pri tejto príležitosti sa začali slávnostné služby Božie.  

Úvodným slovom všetkých prítomných privítal Radovan Krempaský, zástupca zborového dozorcu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Spišská Belá. Osobitne privítal aj vzácnych hostí – brata generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka, brata zborového farára CZ Giraltovce Martina Fečka, sestru námestnú farárku CZ Slovenská Ves Ľubicu Sobanskú, ako aj starostu obce Krížová Ves pána Jozefa Grivalského.

Následne prítomných oslovil i brat generálny biskup, ktorý v krátkom príhovore vyjadril radosť a poďakovanie za pozvanie a pripomenul dôvod konania dnešných slávnostných služieb Božích - že presne pred 50-timi rokmi bolo zavŕšené dielo a snaha cirkevníkov v Krížovej Vsi a s Božou pomocou bola dokončená stavba ich murovaného kostola, ktorá nahradila ich dovtedajší drevený kostol. A presne pred 50 rokmi, v nedeľu 6. septembra roku 1970, bol posvätený tento chrám, a dnes z Božej milosti máme možnosť sa i napriek zložitej a náročnej spoločenskej situácii kvôli COVID-19 opäť zísť v tomto chráme a pripomenúť si túto vzácnu udalosť. Zároveň spomenul i ďalšie významné výročie, a to, že pred 475 rokmi v roku 1545 bol v Spišskej Belej založený cirkevný zbor evanjelickej cirkvi zásluhou Lutherovho študenta Lorenza Quendela, ktorého fíliou dnes je Krížová Ves.

Služby Božie pokračovali slávnostným poriadkom a ich celkovú atmosféru umocnil fakt, že sa spievali i piesne, ktoré boli podľa dostupných archívnych záznamov spievané aj v onú slávnostnú nedeľu v roku 1970.  

Kázňou slova Božieho poslúžil brat generálny biskup a za jej základ si zvolil slová z druhej kapitoly 1. listu apoštola Pavla Tesalonickým. Hneď v úvode kázne Božieho slova vyjadril i svoje osobné potešenie z nostalgie, že ako biskup môže konečne kázať Božie slovo v chráme, v ktorom ako kazateľňa slúži pultík na úrovni otlára, na aký bol zvyknutý zo svojho 19-ročného pôsobenia v CZ Nitra.

Po kázni nasledovali pozdravy prítomných hostí. Krátkym príhovorom sa poďakoval za pozvanie aj starosta obce pán Jozef Grivalský.  Za neprítomných bratov farárov a sestru farárku Jaroslava Matysa, Helenu Benkovú, Romana Porubäna, Jakuba Gricha, Pavla Kušníra, Ondreja Koča a Zdenka Zachera vyslovila poďakovanie za pozvanie a ospravedlnenie neprítomnosti zo zdravotných či pracovných dôvodov domáca sestra farárka Eva Germanová a odovzdala nám ich pozdravy či prečítala milé slová povzbudenia do ďalších rokov činnosti v tomto zbore.

Ako býva zvykom, že k narodeninám sa dostávajú darčeky, bolo to tak aj v Krížovej Vsi. Obdarovaný bol jubilant, chrám Boží – novým rúchom a svojou podobizňou na obraze a jubilejnej pohľadnici, aby ako pamiatka pripomínali súčasným členom i budúcim generáciám tohto zboru toto krásne okrúhle výročie. Taktiež boli prijaté aj milodary, za ktoré ďakujeme a obec Krížová Ves finančne prispela na výmenu vchodových dverí kostola.

Dejinami CZ ECAV na Slovensku Spišská Belá i fílie Krížová Ves a stavby evanjelického kostola v tejto obci nás slovne previedla sestra Zdenka Krempaská. Po zborových oznamoch nasledovala záverečná liturgia a ako to býva zvykom pri významných udalostiach, záver služieb Božích patril hymne ECAV na Slovensku Hrad prepevný. S podaním rúk a poprianím si ešte krásneho zvyšku tohto dňa sme sa rozlúčili a rozišli do svojich domovov určite plní dojmov a myšlienok na toto vzácne dielo, ktoré tu pre nás zanechali generácie minulé a my ich s radosťou odovzdáme ďalej tým budúcim. Pretože je dôležité tak ako kedysi, i dnes a aj v budúcnosti nezabúdať oslavovať Pána Boha, Jemu ďakovať za všetko požehnanie, ochranu a vedenie každodenným životom a taktiež si neustále pripomínať vyjadrovať uznanie a vďaku za snahu a dielo rúk našich predkov pod Božím vedením a jeho otcovským požehnaním, ktoré nám zo svojej milosti udelil.

„Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností! Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových; srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému.“ (Ž 84,2-3)

Galéria k článku

Ľuboš Ulbrich