20 rokov v novom chráme

20 rokov v novom  chráme

„ Vy však nie ste v tele, ale v Duchu, ak Duch Boží prebýva vo vás. Kto nemá Ducha Kristovho, nie je Jeho“ R,  8,9

                                  

Na Svätodušnú nedeľu sme si pripomenuli 20. výročie posvätenia nášho kostola Svätého Ducha v Nitre. Plánovali sme dôstojne osláviť jubilejný dvadsiaty rok posvätenia kostola, ale pandémia nás zastavila. Napriek tomu sme radostne prežili tento deň v duchovnom spoločenstve. Nechali sme sa posilniť Slovom Božím a sviatosťou.
S radosťou sme medzi nami privítali generálneho biskupa Ivana Eľka s rodinou, ktorý pri bohoslužbe poslúžil kázňou Slova Božieho aj liturgiou. V rámci kázne si zaspomínal aj na extrémne hektické obdobie, ktoré ho zastihlo po nástupe do Nitry od augusta 1999 pri dostavbe nášho duchovného stánku. Na nesmierne úsilie pri prípravných prácach sme si zaspomínali aj v našom zborovom časopise Otvorená náruč (spomienkami - získanie pozemku, tvorba projektu, získanie financií). Túžba po vlastnom chráme bola veľká, hlavne po období ateizácie. Obrovskou vierou, mám na mysli modlitbu o dar Ducha Svätého, ktorý je tou hybnou silou, sme prekonali všetky úskalia s Božou pomocou. Prosme o silu, pre našich slabých a chorých bratov a sestry, ktorí nevládzu prísť do nášho duchovného domova. Prosme najmä za naše deti, mládež aj za tých, ktorí ešte nenašli cestu do chrámu, no najmä za ich vieru v Ježiša Krista. Veď tento chrám sa staval aj pre budúce generácie.

„Radujte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.“ R, 12,12

Už 20 rokov nám všetkým slúži tento dôstojný chrám. Sme za toto dielo všetci Pánu Bohu veľmi vďační. Pocit radosti v srdci, hrdosť, ale zároveň aj prosba pri uvedenom jubileu je: "Vážme si tých, ktorí budovali tento krásny Boží chrám." Veď tento sen (od roku 1935), dovtedajšie snahy a úsilie boli štyrikrát zmarené. Všetky sny a snahy o kúpu pozemku pánom farárom Valáškom, a zb. dozorcom Jurajom Peckom však nakoniec neboli márne. Po páde totalitného režimu prichádza do Nitry O. Prostredník ml. (december 1989), ktorý naplno pokračoval s prípravou stavby – duchovnou víziou bohoslužobného priestoru aj zborového centra s farou, spolu so zb. dozorcom doc. Pavlom Stehlom a následne poddozorcom Milanom Halákom. Jedinečným spôsobom chrám stvárnili architekti Ľubomír Závodný a Juraj Polyák (projekčná príprava firma SAN HUMA 90). 26.12.1995 bol posvätený základný kameň kostola s biblickým textom: „ Aj vy budete v Duchu spolu zbudovaní v príbytok Boží “ Ef 2,22                                                                                                               

Dominantou chrámovej lode je bronzový kríž od akademického sochára doc. Milana Lukáča.                                                          

V roku 1996 začína zbor administrovať O. Prostredník st. a začala i stavba, ktorú sa podarilo aj zastrešiť. Nečakaná rana pre našich evanjelikov bola náhla smrť O. Prostredníka st. Cirkevný zbor sa ocitol v zložitej situácii. Božou prozreteľnosťou bola O. Prostredníkom ml. sprostredkovaná návšteva z USA (Gena Ryana v roku 1998). Štafetu pri stavbe kostola aktívne preberajú zb. dozorca Vlastimil Synak a od augusta 1999 prichádza za zborového farára Ivan Eľko. Nastalo hektické obdobie, všetci sme si uvedomovali, že bez cudzej finančnej pomoci sa náš sen rozplynie. Už spomínaný Gene Ryan pôsobením Ducha Svätého vyhlásil v cirkevnom zbore Our Saviourś z Naperville finančnú zbierku. Táto veľkorysá finančná pomoc nám umožnila finišovať na dostavbe nášho diela. 11. júna 2000 na sviatok Ducha Svätého bol posvätený náš nový a zároveň prvý Evanjelický kostol Ducha Svätého v Nitre.  

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.