TEOLOGICKÁ KONFERENCIA ECAV na Slovensku 2022

TEOLOGICKÁ KONFERENCIA ECAV na Slovensku 2022

HOTEL SATEL POPRAD
4.- 6. 10. 2022 
PROGRAM TK 2022 program-1.docx

Milí bratia a sestry v Pánu!
Srdečne Vás pozývame na pravidelnú teologickú konferenciu, ktorej témou bude:
Pastorálna služba ako naliehavá požiadavka dneška
a bude sa niesť v duchu slov: „Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov.“ G 6, 2

Dnešná doba nám stále viac ukazuje, koľko je aj v našom okolí zjavného i skrytého utrpenia, násilia, nepokoja, nespokojnosti, frustrácie a mnohých iných vecí, ktoré ľudia v sebe nosia a ktoré ich oberajú o silu žiť, pracovať a radovať sa. Prichádzať k takýmto ľuďom len s evanjeliovou výzvou k radosti je cynické, ak ignorujeme to, čo im v ich radosti bráni. Naliehavou požiadavkou dneška sa tak stáva schopnosť počúvať, spolucítiť ale aj láskavo, rozumne a s primeraným nadhľadom poradiť. Práve o tom chceme hovoriť na teologickej konferencii, ktorá nám prostredníctvom pozvaných hostí predstaví najvýraznejšie a najpálčivejšie otázky a problémy v pastorálnej práci s rôznymi cieľovými skupinami. Veríme, že táto konferencia bude len začiatkom procesu nášho ďalšieho vzdelávania a zdokonaľovania sa v pastorálnej 
praxi.

Prihlasovať sa treba najneskôr do 19. septembra 2022 a vo Vašej prihláške uveďte, či máte záujem o oba nocľahy
a o všetku ponúkanú stravu. Účastnícky poplatok je 25,-€, ak sa prihlásite včas. V prípade prihlásenia sa po danom termíne bude poplatok 30,- €. Tak ako po iné roky je aj teraz možné priviesť so sebou životného partnera/partnerku – nezamestnanca ECAV. Cena za celý pobyt partnera/partnerky je 110,-€.

V programe si pripomenieme ordinačné jubileá a v čase voľna bude možné navštíviť Vysoké Tatry, pozrieť si mesto Poprad
a Kežmarok, využiť Aquacity Poprad alebo stráviť čas s priateľmi.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Informácie na: www.ecav.sk
skoly@ecav.sk; misia@ecav.sk
tel.:0918828009; 0918828010

Poplatky je potrebné uhradiť vkladom na účet GBÚ: SK61 0200 0000 0000 0044 3012 SUBASK BX
variabilný symbol 379 314

Cestovné náklady zamestnancom ECAV hradíme v zmysle CPP.