Škola cirkevných hudobníkov ECAV

Škola cirkevných hudobníkov ECAV


Edukačno-misijné centrum ECAV a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie (VCHaH) ECAV na Slovensku otvárajú od septembra 2022 Školu cirkevných hudobníkov ECAV, ktorej cieľom je poskytnúť základné, systematické a kontinuálne hudobné vzdelávanie v oblasti hry na organe, dirigovania, zborového spevu a hymnológie. Cieľom je výchova a formovanie cirkevných hudobníkov, ktorí budú odborne rásť pod dohľadom skúsených odborníkov pre potreby bohoslužobného života ECAV. 

Uchádzač musí ovládať základy hry na klavíri a bezpečne sa orientovať v husľovom a basovom kľúči. Od uchádzača sa vyžaduje znalosť základov hudobnej náuky (úroveň prvý stupeň ZUŠ).
Štúdium trvá tri školské roky (september 2022 – jún 2025) a bude ukončené záverečnou kantorskou skúškou. Maximálny počet študentov je 20.

Absolvent školy je oprávnený byť volený za riadneho kantora ECAV. 

Obsah prijímacej skúšky pred komisiou 29. augusta 2022 v Liptovskom Mikuláši: 
1.    Hra na klavíri: 
a.    prednes polyfónnej skladby (knižka pre A. M. Bachovú, Malé prelúdia pre klavír J.S.Bach a pod.) 
b.    sprievod dvoch piesní v štvorhlasnej sadzbe v úprave z Evanjelickej partitúry
c.    skladba dodaná skúšobnou komisiou

2.    Spev jednej piesne zo spevníka bez sprievodu. Sluchová analýza.

Poplatok za prijímacie konanie je 7€.

Počas štúdia bude kladený dôraz na bohoslužobnú prax. Každý študent absolvuje dve hodiny organu (2 x 45 minút) mesačne s pedagógom organovej hry v blízkosti svojho trvalého bydliska. Pedagóga zabezpečuje a poveruje VCHaH. Jednu sobotu v mesiaci v školskom roku (podľa stanoveného rozpisu – 10x) sa študenti stretnú v Liptovskom Mikuláši a absolvujú spoločné hodiny dirigovania, zborového spevu, hymnológie (piesne z ev. spevníka, liturgia, poriadky služieb Božích) a hlasovej výchovy. Lektorov zabezpečuje VCHaH. Na záver prvého a druhého ročníka sa uskutočnia postupové skúšky do vyššieho ročníka. 

Ročný poplatok (školné) pre študenta je 500€ (350 € uhrádza študentovi cirkevný zbor v ktorom pôsobí, 150 € študent). Poplatok bude možné uhrádzať aj mesačnými platbami. Školné pokrýva len časť nákladov, ktoré sú so vzdelávaním spojené. Urobíme maximum, aby sme získali aj finančnú podporu z externých zdrojov.

Túto online prihlášku na štúdium je potrebné vyplniť a odoslať do 31. mája 2022.

Okrem odoslania online prihlášky je potrebné poslať v online podobe (scan, fotografia, word) na adresu: janko.siroma@gmail.com 

a.    stručný životopis uchádzača, 
b.    odporúčanie cirkevného zboru (s podpisom predsedníctva CZ a  pečiatkou cirkevného zboru) 
c.    krátky motivačný list uchádzača

Tešíme sa na Váš záujem. V prípade otázok nás kontaktuje.

MgA. Janko Siroma, Ph.D. – odborný garant (predseda VCHaH) 
kontakt: janko.siroma@gmail.com a tel. kontakt: 0915 331 940

ThDr. Matej Oráč, PhD. – koordinátor vzdelávacích aktivít EMC ECAV (technické zabezpečenie)
kontakt: orac@esspo.sk a tel. kontakt: 0918 828 351