Použi moje ruky, Pane

Použi moje ruky, Pane

Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku a Výbor pre zborovú diakoniu Bratislavského seniorátu pozývajú záujemcov na seniorátne stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 2. októbra 2022 o 14:30 hod. v evanjelickom chráme Božom v Pezinku s názvom: Použi moje ruky, Pane. Sme nesmierne radi a vďační, že pozvanie na stretnutie prijal vzácny hosť, plk. Mgr. Viktor Sabo, generálny duchovný Ústredia ekumenickej a pastoračnej služby Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ktorý ako jeden z iniciátorov a realizátorov pomoci druhým nielen na hranici s Ukrajinou, nám poslúži slovom.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.