Zomrel Dušan Ondrejovič

Zomrel Dušan Ondrejovič

“Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.” 1. Kor. 13, 13 
 
V hlbokom smútku oznamujeme, že nás 3. júla 2022 vo veku 92 rokov navždy opustil milovaný otec, starý otec, brat, krstný otec, evanjelický farár, profesor a dekan Evanjelickej Bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Prof. ThDr. Dušan Ondrejovič.
Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude v sobotu 9. júla 2022 o 11.00 v evanjelickom kostole v Senci a o 14.00 na cintoríne v Dolnom Srní. Prosíme smútiacich, aby namiesto kvetín zvážili milodary na podporu cirkevných zborov v Senci, Dolnom Srní a na Turíčkach po skončení obradu. Smútiaca rodina 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dušan Ondrejovič pôsobil ako docent a neskôr (od r.1983) ako profesor na SEBF (Slovenskej Evanjelickej Bohosloveckej fakulte). Po nežnej revolúcii sa stal jej prvým porevolučným dekanom. Aj vďaka jeho angažovanosti a úsiliu bola SEBF prijatá medzi fakulty Univerzity Komensķého v Bratislave (EBF UK).

Už počas štúdia ho zaujal Paul Tillich a jeho metóda korelácie filozofických otázok a teologických odpovedí. Jeho myšlienky postavil v systematickej teológii a v religionistike ako kontrast k stanoviskám Karla Bartha. Zaoberal sa vplyvom C. G. Junga a E. Drewermanna, v religionistike si všímal hlavne svetové náboženstvá a ich vplyv. Tiež J. Kollárom, K. Kuzmánym a M. M. Hodžom, kde sa sústredil na ich teologické východiská, ako vysvetlenie zápasov v cirkvi a v národe, v súvise s nemeckou idealistickou filozofiou Herdera, Schellinga a Hegla na slovenský luteranizmus, čo vidno aj v kompendiách  z dejín náboženstiev a teologickej encyklopédie, ktoré vydal. Publikoval doma i v zahraničí. Bol v redakčných radách Slovenských pohľadov, Filozofie, Efeta, Historickej revue, Tranovského kalendár atď.

Zúčastnil sa významných konferencií v Helsinkách, vo Viedni, Nairobi, Dar es Salaame. Medzi jeho najsilnejšie zážitky však patrili tie z Afriky – z Dar es Salaamu v Tanzánii, či z Nairobi v Keni. Len 9 farárov (medzi nimi aj Dušan Ondrejovič) prisluhovalo večeru Pánovu pre 4000 ľudí pri 43 stupňovej horúčave! Rád spomínal aj na porevolučné cesty do Latinskej Ameriky do Ria de Janeira, Curitibu, alebo na New York v USA, Philadephiu, či Chicago, kde bol na stáži.

Bol držiteľom viacerých významných ocenení – pamätnej medaily rektora UK pri príležitosti 80. výročia UK, ceny primátora mesta Senec a tiež nositeľom ďalších piatich medailí a krížov. V roku 2003 odišiel do dôchodku. Od r. 2013, kedy zomrela jeho manželka Milada Ondrejovičová, bývalá poslankyňa NR SR, žil naďalej rodinnom dome v Senci. S vďačnosťou k Pánu Bohu, a keď mu to sily dovolili, navštevoval aj cirkevný zbor v Dolnom Srní, v obci, kde sa narodila a je pochovaná jeho manželka a rád zavítal, alebo sa stretával aj so svojimi bývalými kolegami, ale aj študentami z Evanjelickej Bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predsedníctvo ECAV na Slovensku ďakuje Pánu Bohu za požehnané pôsobenie brata Dušana Ondrejoviča na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK aj za jeho svedectvá viery v cirkevných zboroch, v ktorých pôsobil. Pán všetkého potešenia nech teší celú rodinu a ostatných smútiacich.