Zomrel bývalý riaditeľ Evanjelickej diakonie Ján Huba

Zomrel bývalý riaditeľ Evanjelickej diakonie Ján Huba

Oznamujeme evanjelickej verejnosti, že 16.11.2022 Pán života a smrti si povolal k sebe po dlhoročnej chorobe brata Ing. Jána Hubu, bývalého riaditeľa Evanjelickej diakonie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vyjadruje pozostalej manželke a rodine brata Hubu úprimnú sústrasť. 

Pán Ježiš hovorí:
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo, lebo som tichý a pokorný srdcom - a nájdete si odpočinutie pre svoje duše. Matúš 11, 28-29.

Sme vďační Pánu Bohu za prácu brata Hubu, ktorou slúžil Jemu aj blížnym v Evanjelickej diakonii a ďakujeme za jeho obetavosť, námahu a lásku v službe. Veríme, že našiel odpočinutie v Pánovom náručí.

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
Renáta Vinczeová, zástupkyňa generálneho dozorcu ECAV
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pohrebná rozlúčka so zosnulým bratom sa bude konať v pondelok 21. novembra 2022 o 13:00  v Bratislave, v evanjelickom kostole Legionárska.

Tých, ktorí sa s bratom Jánom Hubom prídu rozlúčiť, prosíme, aby namiesto kvetov zvážili milodar pre Stredisko evanjelickej DIAKONIE Bratislava, číslo účtu: IBAN: SK37 7500 0000 0040 1673 5915.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Ján Huba sa narodil 9. augusta 1947 v Sobotišti, rodisku jeho matky. Aj keď sa rodina presťahovala do Bratislavy, prvé roky svojho života bol ovplyvňovaný prostredím podbradliansko - podjavorinského kraja v rodine potomkov exulantov po bitke na Bielej hore a silným evanjelickým zázemím.  Neskôr sa rodina presťahovala na Dolnú Oravu - do Veličnej, nakoniec do Dolného Kubína. Rodičia v ňom pestovali lásku a úctu k ľuďom i prírode. Bol vychovávaný v skromnosti i prísnosti mnohokrát v neľahkých podmienkach doby ovplyvnenej komunistickým režimom, kedy sa jeho rodičia ako rodina s malými deťmi museli vyrovnávať aj s odlúčením, keď bola otcovi režimom, bez súdneho procesu, odňatá sloboda.

Po maturite na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej sa uchádzal o štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej na elektrotechnickej fakulte. Napriek zlému kádrovému posudku, vďaka výborným študijným výsledkom a bohatými mimoškolskými aktivitami v oblasti športu, či umeleckého prednesu, odkiaľ si odniesol mnoho ocenení, bol na univerzitu prijatý a stal sa absolventom odboru Technickej kybernetiky. Vzdelanie si dopĺňal aj neskôr popri zamestnaní.

Jeho prvou pracovnou príležitosťou bola pozícia vedúceho vývojového pracovníka VS – SZTS n. p. Bratislava. Neskôr pracoval ako obchodný riaditeľ a štatutár vo viacerých IT spoločnostiach, ako Datanet, či Softline Services. Svoju pracovnú kariéru ukončil v pozícii riaditeľa a štatutára Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku v prvej polovici roku 2015.

Dňa 1. júla 1972 vstúpil do manželstva s Elenou r. Hlásnou, v Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ulici v Bratislave. Manželstvo bolo požehnané synmi Jánom a Michalom a dcérou Marínou, ktorá následkom tragickej udalosti predčasne predišla otca do večnosti pred devätnástimi rokmi.

Manželia svoje deti vychovávali v láske k Pánu Bohu a viedli ich k živej viere a jej aplikovaniu v každodennom živote. So svojou manželkou spolu prežili krásnych a naplnených päťdesiat rokov. Ich životné cesty sa skrížili na stretnutiach evanjelickej mládeže, ktorá sa za bývalého režimu v tajnosti stretávala vo veži Nového evanjelického kostola na Legionárskej ulici v Bratislave. Stretnutia mali krycí názov „Spevokol“. Okrem spievania, sa mládež venovala aj štúdiu Biblie a inej kresťanskej samizdatovej literatúry, modlitebnému životu a organizovaniu výletov a stretnutí s inými aktívnymi kresťanskými spoločenstvami. Z tohto spoločenstva vzišlo mnoho rodín, ktoré boli a doteraz sú, aj so svojimi potomkami aktívnymi členmi v evanjelickej cirkvi.

Počas celého svojho života sa podieľal rôznymi formami na službe v cirkvi, či už na pôde cirkevného zboru Bratislava Legionárska, ako člen prípravného tímu spomínaného spoločenstva „Spevokol“, člen prípravného tímu spoločenstva rodín pri Legionárskej, člen spevokolu, biblických hodín, presbyter, ale aj ako člen predstavenstva medzinárodného kresťanského rádia TWR.

Aj vďaka dobrému menu a skúsenostiam, ktoré získal svojou aktívnou účasťou v službe na poli cirkvi, bol 16.7.2001, na základe úspešného výberového konania vymenovaný za riaditeľa Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. Organizáciu viedol s dôrazom na klienta Evanjelickej diakonie – na zachovanie jeho dôstojnosti bez ohľadu na závažnosť zdravotného stavu. Okrem empatického prístupu ku klientom vyžadoval od personálu v Strediskách evanjelickej DIAKONIE aj odborné vdelanie. Žiadal, aby sa klientom Stredísk ED dostalo okrem naplnenia fyzických, aj naplnenie sociálnych potrieb a možnosť zmysluplného trávenia času, v čase keď sociálni pracovníci ešte neboli samozrejmosťou.  Evanjelickú diakoniu viedol až do prvých mesiacov roku 2015, keď mu už dlhšie pretrvávajúci nepriaznivý zdravotný stav nedovoľoval ďalej viesť túto organizáciu.

Svoj voľný čas venoval najbližšej rodine, ktorá sa od roku 2005 rozrástla o tri vnúčatá, Alžbetku, Samka a Janka i stretnutiam v širšom rodinnom kruhu s rodinou nevesty Majky, či švagrinou Martou a jej rodinou. Veľmi rád sa pravidelne vracal na Oravu, kde  trávil čas so svojimi rodičmi, súrodencami Mikulášom a Milošom a ich rodinami. Jeho vášňou boli prechádzky v lesoch, odkiaľ sa vracal s košíkmi plnými húb. Túto svoju vášeň rád zdieľal so svojimi synmi, vnúčatami i priateľmi. Rád si zaspieval v kruhu rodiny a priateľov, v spevokole aj ako člen ľudového súboru Technik. Jeho obľúbeným nástrojom bol akordeón. Bol úspešným hráčom šachu na vyššej úrovni.

Posledné dva roky svojho života prežil v starostlivosti zariadenia sociálnych služieb pre seniorov v Stredisku evanjelickej DIAKONIE v Bratislave, ktorého činnosť pred rokmi ako riaditeľ Evanjelickej diakonie rozbiehal.

Vďaka Pánu Bohu mohol aj tieto roky prežiť so svojimi blízkymi, predovšetkým svojou manželkou, ktorá ho denne navštevovala a sprevádzala touto životnou etapou, verne, až do posledných chvíľ.

Vo svojom životopise si uvádzal na prvé miesto záujmov slovné spojenie – aktívny kresťan. A takto si ho budeme pamätať, nech ho Pán Boh odmení vo Svojej Sláve.

Pán Ježiš nech teší, podpiera a napĺňa nádejou manželku Elenku, synov Michala a Jána s rodinami i celú ostatnú rodinu, priateľov i spolupracovníkov na Pánovej vinici.