Z rokovania generálneho presbyterstva- jún 2023

Z rokovania generálneho presbyterstva- jún 2023


            Generálni presbyteri zasadali v piatok 2. júna 2023, tentokrát v priestoroch Biskupského úradu VD v Prešove, na v poradí štvrtom zasadnutí generálneho presbyterstva v tomto kalendárnom roku. Pred začiatkom oficiálnej rokovacej časti medzi sebou privítali nového člena generálneho presbyterstva, br. Petra Synaka, dištriktuálneho dozorcu ZD.
            Úvodné body rokovania patrili schvaľovaniu zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia a správe o vyhodnotení plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach generálneho presbyterstva. Konatelia spoločnosti Reformata v ďalšom bode osobne predstavili Správu o hospodárení a činnosti spoločnosti Reformata s.r.o. za rok 2022 a v rozprave k bodu zodpovedali otázky členov presbyterstva. Generálne presbyterstvo zobralo predloženú správu na vedomie s požiadavkou, aby konatelia do finálnej verzie správy, ktorá bude predkladaná na Synodu, zapracovali pripomienky členov presbyterstva. Generálnym presbyterom bol predložený aj materiál týkajúci sa rokovaní medzi zástupcami Svoradova a.s. a konateľmi spoločnosti Reformata, s.r.o. Po predložení aktualizovaných podmienok spolupráce sa generálne presbyterstvo bude daným bodom opätovne zaoberať.            V ďalšom programe generálne presbyterstvo menovalo za člena Správnej rady ÚZ Agapé, člena generálneho presbyterstva, br. Petra Synaka. Zároveň presbyterstvo schválilo novelizácie nasledovných predložených štatútov: Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ), Fondu na podporu EBF UK a Generálnej podporovne ECAV na Slovensku. Z Podporného fondu Generálnej podporovne z prostriedkov získaných z vyhlásenej ofery za rok 2022 na dva veľké projekty presbyteri schválili podporu nasledovných projektov: CZ ECAV na Slovensku Turany na opravu organu v kostole CZ Turany, v celkovej sume poskytnutej podpory 6.737,63€ a CZ ECAV na Slovensku Jabloňovce na výmenu šindľa na obrannom múre a nad vstupným portálom do kostola (NKP), v celkovej sume poskytnutej podpory 3.500 €. 
Presbyterstvo sa opätovne venovalo aj bodu Prameň na súši, v rámci ktorého schválilo Partnerskú dohodu o spolupráci medzi ECAV na Slovensku, Združením Švajčiarska misia viery a Švajčiarskou MISIOU VIERY-slovenská pobočka, n.o. Zriadilo taktiež miesto duchovného správcu pre Misijné zariadenie Prameň na Súši, ktorého prevádzkovateľom je Švajčiarska MISIA VIERA -slovenská pobočka, n.o. A napokon menovalo za ECAV členov „Výboru“, ako poradného orgánu neziskovej organizácie, a to: Jána Hroboňa, Radomíra Vařáka, Ľuboša Činčuráka, Jána Behru a Igora Pankúcha.
V ďalšom priebehu generálni presbyteri zobrali na vedomie správu o činnosti Zboru biskupov za rok 2022 a posunuli ju na rokovanie synody. Rokovalo sa aj o personálnych zmenách na GBÚ, kde v rámci daného bodu presbyteri odsúhlasili vznik pracovného pomeru Lucie Kamanovej na pozíciu archivára Centra histórie ECAV.
V závere sa aj za účasti predsedu GHV, br. Mariána Damankoša, otvorila diskusia k predloženému návrhu na vyhlásenie súťaže na využitie budovy Panenská 25. Nakoľko presbyteri hlasovaním nepodporili návrh vypísania súťaže na využitie budovy a jej manažovanie externou spoločnosťou, budú Predsedníctvo ECAV aj v spolupráci s Generálnym hospodárskym výborom hľadať iné možnosti riešenia.
 
 
Informácie majú napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.