Z prvého zasadnutia generálneho presbyterstva v roku 2023

Z prvého zasadnutia generálneho presbyterstva v roku 2023


Prvé zasadnutie generálneho presbyterstva v novom kalendárnom roku sa konalo dňa 27. januára v priestoroch Biskupského úradu ZD vo Zvolene.
V rámci správy o vyhodnotení plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach generálneho presbyterstva, dalo Predsedníctvo ECAV okrem iného do pozornosti aj novú formu kalendára podujatí, v online podobe, ktorú sa podarilo zrealizovať a je zverejnená na webovej stránke ECAV. Zároveň generálne presbyterstvo rozhodlo o zrušení svojich uznesení z roku 2021, č. 55-2/2021 a č. 135-5/2021, ktoré sa týkali Centra histórie v Modre, nakoľko nateraz nebolo možné v tejto veci predpokladať reálny posun.
Úvodné body pracovnej časti programu ďalej patrili menovaniu administrátora zástupcu generálneho dozorcu ECAV a schváleniu výšky nákladov v súvislosti s odmeňovaním novozvolenej generálnej dozorkyne. V súlade s cirkevnou ústavou menovalo generálne presbyterstvo za administrátora zástupcu generálneho dozorcu ECAV br. Ľubomíra Pankucha, dištriktuálneho dozorcu VD. Ses. Renáte Vinczeovej, generálnej dozorkyni ECAV, generálne presbyterstvo svojím uznesením schválilo odmenu (vokátor) a paušálne cestovné náhrady.
V ďalšom priebehu rokovania generálni presbyteri schválili novelizáciu Pracovného poriadku zamestnancov GBÚ, za účelom zosúladenia niektorých ustanovení z dôvodu kompatibility s elektronickým dochádzkových systémom. Na zasadnutí bolo schválené aj znenie nového Štatútu sociálneho fondu, ktoré bude po nadobudnutí právoplatnosti prijatého uznesenia uverejnené v Zbierke CPP. Generálne presbyterstvo rovnako schválilo i Dodatok k Internej smernici o zabezpečení stravovania zamestnancov ECAV na Slovensku, ktorého návrh vychádzal zo zmeny štátnych predpisov o zmene hodnoty stravného lístka a to v súvislosti so zmenou stravného od 1.1.2023.
Prediskutované a schválené boli aj predložené návrhy dodatkov k zmluvám o transfere finančných prostriedkov pre Evanjelickú diakoniu, Východný a Západný dištrikt ECAV, s účinnosťou do 30.6.2023. 
Súčasťou programu rokovania boli aj doplňujúce voľby do Archívnej rady ECAV, v ktorých bola na základe výsledkov hlasovania za členku zvolená Ing. Martina Šlampová.
Ďalej boli prerokované žiadosti o zahraničnú pomoc, pričom generálne presbyterstvo odporučilo schváliť podporu zo zdrojov Projektového katalógu Gustav Adolf Werk 2024 pre nasledovné projekty: 1. VD: „1. etapa rekonštrukcie drevenice pri Janoškovom dome“ vo výške 12.500 €; 2. ECAV: „Zníženie energetickej náročnosti v budove ECAV (Palárikova)“, vo výške 12.500 €. Projekty adresované Prerozdeľovaciemu výboru Hoffnung fűr Osteuropa (HfO) budú predmetom schvaľovania na marcovom zasadnutí generálneho presbyterstva.
Presbyteri si v ďalšom priebehu rokovania vypočuli informácie o Fonde finančného zabezpečenia, pričom k dispozícii mali detailný prehľad o príspevkoch a čerpaní FFZ v roku 2022. Súhrnné informácie o tvorbe a čerpaní FFZ za rok 2022 budú zverejnené aj na webovej stránke ECAV. Generálne presbyterstvo pokračovalo prerokovaním a schválením novelizácie Štatútu Archívnej rady a prijatím uznesenia s odporúčacím charakterom, týkajúceho sa prizývania aspoň jedného člena Archívnej rady ECAV ku kanonickým vizitáciám a seniorským návštevám, aby skontroloval podmienky uloženia, stav a rozsah archívnych dokumentov vizitovanej cirkevno-organizačnej jednotky (COJ).
V rámci bodu Tranoscius, bola vedením spoločnosti odprezentovaná prezentácia, ktorá slúžila ako podklad pre následnú koncepčnú diskusiu o vydavateľskej činnosti Tranoscia, profile jednotlivých periodík, spolupráci medzi ECAV a Tranosciom a pod.
V bode rôzne dostali členovia generálneho presbyterstva od predsedníctva ECAV základné informácie o pripravovanom Roku kresťanskej kultúry, použití zbierky pre Ukrajinu a personálnych zmenách, ku ktorým došlo na GBÚ. Prerokované boli aj náklady spojené s inštaláciu generálnej dozorkyne ECAV, ktorá sa uskutoční dňa 18. februára 2023 v Evanjelickom a.v. kostole Svätého Ducha v Nitre. 
Generálne presbyterstvo sa v závere rokovania zaoberalo aj otázkou organizácie Synody ECAV, pričom určilo kúpele Nimnica miestom konania Synody ECAV, ktorá je naplánovaná v dňoch 23.-24.6. 2023.
 
Najbližšie by malo generálne presbyterstvo oficiálne zasadať dňa 17. marca 2023 v priestoroch GBÚ v Bratislave.
Informácie majú napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.