Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer 2/2022

Vyšlo nové číslo časopisu Rozmer 2/2022

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľom ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s týmto novodobým fenoménom bezprostredne súvisia. Okrem toho sa časopis venuje aj religionistickým témam približujúcim históriu a učenie starovekých kultúr a svetových či predkresťanských náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt. 

Obsah čísla 
 
Pravda oslobodzuje – biblické slovo (autor: prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.)
Mágia a satanizmus v nemeckom národnom socializme – Nemecký nacionálny socializmus, skrátene nacizmus, patrí spolu s komunizmom k najkrvavejším politickým systémom 20. storočia. Hoci obe politické formácie bojujú proti kresťanstvu, v ktorom vidia svojho úhlavného nepriateľa, existujú medzi nimi aj značné rozdiely. Zatiaľ čo komunizmus odmieta existenciu Boha a akékoľvek náboženstvo, princípy nacizmu sú naopak hlboko náboženské. Pápež Pius XI. ho vo svojej encyklike Mit brennender Sorge nazval novopohanstvom. Nacizmus za svoj svetonázor považoval panteizmus v podaní Friedricha Nietzscheho a jeho čelní predstavitelia sa navyše neraz uchyľovali k okultným rituálom a mágii. (PhDr. Radomír Malý)
Sergej Miháľ a vytrhnutie cirkvi do roku 2024 – Niektorí kresťania sú skalopevne presvedčení, že najneskôr do roku 2024 zostúpi na zem Kristus, hoci neviditeľným spôsobom, a následne nastane vytrhnutie cirkvi. Po ňom nás čakajú roky veľkého súženia, keď sa zjaví antikrist, ktorý ovládne pomocou odpadnutej cirkvi, neviestky, celý svet. A keďže sa Izrael obráti ku Kristovi, bude obkľúčený armádami antikrista a vyslobodí ho až prichádzajúci Kristus navracajúci sa so svojou cirkvou. Nastane súd národov a milénium, v ktorého centre bude obnovený Izrael a novovystavaný chrám. Nakoniec nastane súd celého ľudstva a stvorenie novej zeme a nového neba. (doc. ThDr. Aleš Franc, PhD., ThD.)
Nepochopení kresťania či škodlivá sekta? – Kresťanské spoločenstvo Milosť sa už 16 rokov pokúša stať registrovanou cirkvou, zatiaľ však neúspešne. Registrujúci orgán, ministerstvo kultúry, svoj zamietavý postoj okrem iného zdôvodňuje netoleranciou, náboženskou neznášanlivosťou a psychologickým nátlakom na svojich členov. KS Milosť však tieto obvinenia kategoricky odmieta a hovorí o diskreditácii a chybách štátnych úradov. Komu dá na jeseň Najvyšší správny súd za pravdu a ako napokon tento roky sa vlečúci súdny spor dopadne? (Ing. Mgr. Peter Števkov, PhD.)
V očakávaní posledných vecí (1) – Smrť je veľkým tajomstvom života. Človek, ktorý bol stvorený na Boží obraz, je vo svojej podstate bytosťou túžiacou po nesmrteľnosti, po večnom živote. Asi aj preto každé náboženstvo má ako svoju neodmysliteľnú časť eschatologický prvok, prvok nádeje presahujúcej fyzický život človeka. V predkladanej viacdielnej štúdii sa pokúsime spoločne utvoriť si aký-taký prehľad o eschatologických systémoch niektorých kultúr a náboženstiev a konfrontovať ich s kresťanskou eschatológiou, ktorá prináša skutočnú odpoveď na ľudskú túžbu po šťastí bez konca a v spoločenstve s Bohom. (Mgr. Dariusz Żuk-Olszewski, PhD.)
Mysticizmus v západnom ezoterizme (8) – V predchádzajúcej časti sme si stručne predstavili židovský mysticizmus kabaly. Uviedli sme, že kabalisti vytvorili vlastnú teológiu o Bohu, stvorení a antropológii a priniesli symbolický výklad Biblie a neskôr aj iných posvätných židovských textov. V hebrejskom písme videli magickú moc, pretože pochádza priamo od Boha. V tomto pokračovaní si opäť priblížime niektoré základné akcenty učenia židovskej kabaly, pričom sa v náznakoch zmienime taktiež o kabale kresťanskej a okultnej. (doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.)
História Chazarov (3) – Chazária, stredoveká ríša opradená mnohými tajomstvami. Tamojší kaganát údajne spočiatku vynikal neobyčajnou náboženskou toleranciou, až do čias, keď sa v ňom stal judaizmus takpovediac štátnym náboženstvom. Čo však predchádzalo samotnej judaizácii, ako prebiehala a ako sa vďaka nej postupne stala na judaizmus konvertovaná menšina vládnucou silou? Čo vyvolalo konflikty s okolitými ríšami a ako nastupujúca veľmoc, Stará Rus, zhatila plány výbojných Chazarov a spôsobila neskorší zánik ich bájnej Chazárie? (prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.)
Bludné náuky a sekty v stredoveku (8) – V rubrike Míľniky dvoch tisícročí prinášame stručný prehľad kresťanských heréz. V tejto časti si priblížime učenie bogomilov a vplyvy, z ktorých toto učenie čerpalo. (Mgr. Branislav Dado, PhD.)
Okrem uvedených tematických článkov je číslo doplnené spravodajským servisom z domova a zo zahraničia.
Záujemcovia si časopis Rozmer (štvrťročník) môžu objednať písomne na adrese: Redakcia časopisu Rozmer, Svoradova 3, 831 03 Bratislava; alebo telefonicky na číslach 0944/315 818 a 02/207 22 838; respektíve e-mailom na adrese rozmer@sekty.sk. Predplatné na rok 2022 je 11,60 €. Ponúkame tiež možnosť objednať si za zvýhodnenú cenu staršie ročníky. Celú kolekciu ročníkov 2008 až 2022 (teda vrátane predplatného na tento rok – spolu 52 dostupných čísel) je možné zakúpiť si za zvýhodnenú akciovú cenu 39 €. S časopisom sa môžete oboznámiť a predplatiť si ho aj na jeho webovej stránke www.rozmer.sk.