Služby Božie na Veľkonočnú nedeľu v priamom prenose TA3 o 15:00

Služby Božie na Veľkonočnú nedeľu v priamom prenose TA3 o 15:00

Pretože v súčasnej situácii ohrozenia sa služby Božie v cirkvi nekonajú, chceme Vám sprostredkovane ponúknuť možnosť zúčastniť sa služieb Božích z Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Modra prostredníctvom televízneho prenosu vo vysielaní TA3 12.4.2020 o 15:00.

Kresťania na celom svete slávia Veľkonočné sviatky – vzkriesenie Ježiša Krista. Je to najdôležitejšia udalosť v dejinách, ktorou Boh vykúpil človeka z otroctva hriechu a smrti, keď obetoval seba samého. Je to niečo nepochopiteľné, ťažko nájsť slová, ktorými by sme to dokázali logicky opísať a vysvetliť a predsa pre každého, kto tomu uverí a odváži sa vykročiť na rozbúrené vlny pochybností, to prináša oslobodenie, silu žiť tento život v láske a zodpovednosti a nádej do budúcnosti nielen pre tento časný vek, ale aj pre večnosť.

Udalosti, o ktorých hovoríme, začali spoločnou veľkonočnou večerou – Paschou, ktorú Ježiš slávil so svojimi učeníkmi a pri ktorej ustanovil tzv. Poslednú večeru – Večeru Pánovu. Nasledovali dramatické udalosti v Getsemanskej záhrade, kde Ježiša zajali, súdny proces pred Pilátom, na ktorom bol vynesený rozsudok: trest smrti ukrižovaním. Rozsudok bol vykonaný na Golgote, neďaleko Jeruzalema, kde Ježiš na kríži zomiera. Vrcholom udalostí je vzkriesenie na Veľkonočné ráno – Ježišovo víťazstvo nad smrťou. Pre nás to znamená záruku a istotu, že naším určením nie je smrť, pretože tá nemá nad nami definitívnu moc. Preto sú veľkonočné sviatky radostnou oslavou Božej lásky k nám.

Liturgia a zvesť Božieho slova (kázeň): Eva Oslíková – námestná farárka; Jan Oslík – zborový farár

Čítanie biblického textu z Novej zmluvy (epištola): Dalibor Pavolka

Čítanie pastierskeho listu zboru biskupov: Ľudmila Galášová

Kantor: Ján Benka

Spev: členova zborového spevokolu Laudate Dominum

Piesne – Evanjelický spevník: 129, 124, antifóna č. 33, 132, 150, 131, antifóna č. 37