SCENÁR ROZHLASOVEJ POBOŽNOSTI 11.11.2020, 17:30

SCENÁR ROZHLASOVEJ POBOŽNOSTI 11.11.2020, 17:30

Kazateľka: Eva Oslíková
Kantor a spev: Janko Siroma

Téma na týždeň: Delením sa život spája..

Text týždňa:

„.... hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Evanjelium podľa Matúša 25,40

Oslovenie a privítanie

Žalm 146

1 Haleluja! Chváľ, duša moja, Hospodina! 2 Chváliť budem Hospodina, dokiaľ žijem, a spievať budem svojmu Bohu, dokiaľ tu budem. 3 Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, u ktorého niet pomoci. 4 Keď jeho duch vyjde, on vráti sa do zeme; jeho úmysly zaniknú v ten istý deň. 5 Blahoslavený, komu je Boh Jákobov na pomoci, ktorého nádej je v Hospodinovi, jeho Bohu, 6 ktorý učinil nebesá i zem, more i všetko, čo je v ňom; ktorý zachováva vernosť naveky; 7 On dopomáha utláčaným k právu a hladným dáva chlieb. Hospodin vyslobodzuje uväznených, 8 Hospodin otvára oči slepým, Hospodin dvíha skleslých, Hospodin miluje spravodlivých, 9 Hospodin chráni cudzincov, zachováva sirotu a vdovu, ale cestu bezbožníkov prevracia. 10 Hospodin bude večne kraľovať, tvoj Boh, ó Sion, z rodu na rod. Haleluja!

Pieseň 643 Taký, hľa som

Biblický text : Matúš 25,31-41

31 Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, vtedy zasadne na trón svojej slávy. 32 Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. 33 Ovce si postaví napravo a capov naľavo. 34 Potom kráľ povie tým po pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. 35 Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma, 36 bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou.‘ 37 Vtedy mu povedia spravodliví: ‚Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? 38 Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? 39 Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou?‘ 40 Kráľ im odpovie: ‚Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘ 41 Potom povie aj tým po ľavici: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom.

Pieseň 636 Pomôž, Bože večný

Zamyslenie k téme a textu 

Hudobný vstup 

Modlitba 

Otče náš 

Požehnanie

Pieseň 648 Vezmi Pane život môj

Záver a rozlúčka

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.