Ordinácia novokňazov 2019

Ordinácia novokňazov 2019

Ordinácia evanjelických novokňazov v CZ ECAV Hanušovce nad Topľou sa konala 15. nedeľu po sv. Trojici- 29.9.2019. Slávnostným kazateľom Služieb Božích bol biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol.
 https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/199439

Hospodin ma povolal. Izaiáš 49, 1. Toto volanie za kňaza Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vypočulo v roku 2019 5 mužov a 5 žien. V závere septembra sľúbili živému Pánu Bohu, Otcovi, Synovi a Duchu Svätému, že budú poslanie evanjelického kňaza plniť, ako ich k tomu zaväzuje Božie Slovo a ukladá cirkevná ústava.
Slávnostné Služby Božie sa začali prelúdiom na organe v podaní Martina Tipula, ktorý veriacich sprevádzal počas celej slávnosti. Nasledovalo privítanie domáceho brata farára Martina Škarupu, ktorý novokňazov povzbudil, aby všetky starosti zvládli s pomocou Ducha Svätého. Aby z chrámu odišli naplnení Jeho mocou a aby bremeno starostí pominulo, keď sa plne ponoria do moci Božej. Čaká ich nový zbor, noví ľudia, zvestovanie evanjelia a práca na Pánovej vinici. Domáci zborový farár im zaželal, aby ju zvládli aj skrze požehnanie od bratov biskupov.
Po predspeve biskupa Východného dištriktu Slavomíra Sabola zaspievalo zhromaždenie pieseň č. 195 z evanjelického spevníka a z hĺbky srdca vzývali Boha, aby vyslyšal ich prosby. Slávu a pozdrav zaspieval Liptovsko-oravský senior brat Stanislav Grega. Kolektu sa pomodlil Šarišsko-zemplínsky senior brat Martin Chalupka. Po žalme spievanom zborovou farárkou v Hanušovciach nad Topľou sestrou Evou Škarupovou nasledovala pieseň č. 330 a spovedný príhovor generálneho biskupa Ivana Eľka na základe Žalmu 130: Z hlbokosti volám k Tebe, Hospodine." Generálny biskup upriamil pozornosť na našu hriešnosť, na nedokonalosť a neschopnosť dať svojmu vlastnému životu ten pravý obsah, pravé šťastie a pravý cieľ. Žalmista volá k Bohu ako hriešnik, ktorý dúfa v Božiu pomoc a v Jeho očistenie od hriechov. Všetko krásne, čo sa môže zrodiť v živote Božieho služobníka, musí vzniknúť z pokorenia sa pred Bohom. Ako farári budú požívať prirodzenú úctu a tá láka k namyslenosti a k vyvýšeniu seba samého k výške samotného Boha. Práve pred Kristovým krížom vnímame svoju hriešnosť a previnilosť ale aj nekonečnú Božiu lásku, ktorú nám nikto nikdy nevezme. V Kristovom mene môžeme zo svojich hlbín volať k Nebeskému Otcovi a dúfať, že našu službu požehná dobrým ovocím.
Po príhovore nasledovala spoveď a prijímanie Večere Pánovej pre ordinovaných.
Po piesni č. 298 sa predstavil spevácky zbor Jána Bohdana Hroboňa s piesňou Chváľ duša, chváľ. Dirigovala domáca zborová farárka Eva Škarupová.
Akt vysvätenia vykonal biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol. Príhovor k ordinácii bol z Izaiáša 49, 1-6. Brat biskup ordinovaným pripomenul, že hoci sa čas školských skúšok skončil, začína sa služba naplnená skutočnými skúškami života. "Preto prosíme Pána cirkvi, aby vás vyzbrojil darmi potrebnými pre zvládnutie vášho poslania. V praxi nebude dôležitá známka z predmetu, ale ako zvládnete každodenný zápos o záchranu človeka. Stojte v službe Hospodinovej, vedomí si svojho povolania Bohom."
Po odpovedaní na ordinačné otázky, Apoštolskom vyznaní viery a ordinačnom sľube nasledovala promulgácia a požehnanie. Ordinandi si následne pokľakli a ordinujúci biskupi skladali ruky na ich hlavy, požehnávali ich výpoveďami z Písma Svätého a pobozkali na čelo. V závere slávnosti nechýbala modlitba ordinovaných a príhovory hostí. Za evanjelickú cirkev sa prihovoril generálny dozorca Ján Brozman, za Evanjelickú bohosloveckú fakultu UK prodekanka doc. Katarína Valčová a príhovor a poďakovanie novokňazov predniesla Michaela Púpalová. V záverečnej liturgii sa ku generálnemu biskupovi pripojili aj novokňazi Branislav Balca a Jakub Ferko.
Po skončení priameho prenosu ponúkli novokňazi slávnostnému zhromaždeniu darček v podobe spoločnej piesne. Mnohí sa k nim pridali potleskom či spevom a dojímavú atmosféru naplnenú Božou radosťou si všetci návštevníci hanušovského Chrámu Božieho vychutnávali do poslednej chvíle. Po fotografovaní a gratuláciách nasledoval spoločný obed a oslava s najbližšou rodinou.  


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.