Z marcového zasadnutia generálneho presbyterstva

Z marcového zasadnutia generálneho presbyterstva

Dňa 17. marca sa v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave uskutočnilo v poradí druhé plánované zasadnutie generálneho presbyterstva (GP) v kalendárnom roku 2023.

Po schválení upraveného programu rokovania sa generálni presbyteri v úvode rokovacej časti venovali správe o plnení uznesení prijatých generálnym presbyterstvom, pričom ku všetkým uzneseniam mali vopred k dispozícii podrobný popis ich plnenia. V rámci daného bodu programu boli po ukončení diskusie presbyterstvom schválené dodatky k zmluvám o transfere finančných prostriedkov pre Evanjelickú diakoniu, Východný a Západný dištrikt ECAV na druhý polrok kalendárneho roka (od 1.7.2023 do 31.12.2023), s rovnakými podmienkami ako pre prvý polrok. Taktiež bolo z dôvodu preklepu v dátume upravené znenie pôvodného uznesenia GP č. 23-1/2023 zo dňa 27. januára 2023 v časti plánovaného termínu konania Synody ECAV na: 23.-24. júna 2023 (piatok-sobota).

V rámci ďalších bodov programu zobralo generálne presbyterstvo na vedomie správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok, ktorú posunulo na rokovanie synody. Generálni presbyteri taktiež zobrali na vedomie oznámenie o aktuálnom počte členov cirkevných zborov ECAV ku dňu 31.12.2022 a poverili riaditeľa GBÚ zverejniť toto oznámenie v Zbierke cirkevno-právnych predpisov. V tejto súvislosti bola predmetom diskusie aj otázka potreby otvorenia a novelizácie cirkevného nariadenia č. 1/2006 o evidencii členov cirkevného zboru.

Ďalší priebeh rokovania bol venovaný predloženým legislatívnym návrhom, ktoré všetky zodpovedali potrebným náležitostiam a boli postúpené Právnemu výboru ECAV. Zároveň boli všetky návrhy zaslané členom synody, ktorí môžu k jednotlivým návrhom zasielať svoje pripomienky v priebehu 15 dní. Návrhy na novelizáciu jednotlivých právnych predpisov sa týkajú cirkevného ústavného zákona č. 1/1993 a cirkevných zákonov č. 6/2001, 14/1994 a 6/2010. Zároveň bola na marcovom zasadnutí presbyterstva schválená i novelizácia Zásad o odmeňovaní duchovných ECAV (zosúladenie pojmov pri funkčnom zaradení duchovných). Generálne presbyterstvo v nadväznosti k tomu, prerokovalo aj zmenu terminológie v platových tabuľkách duchovných, pričom odporúča Synode ECAV navrhovanú úpravu schváliť. 

Predmetom rokovania generálneho presbyterstva boli aj predložené žiadosti o zahraničnú pomoc, pričom generálni presbyteri odporučili Prerozdeľovaciemu výboru Hoffnung für Osteuropa (HfO), podporu nasledovných projektov: 1. VD ECAV: „Misijné dni VD 2023“ vo výške 10.000€; 2. ZD ECAV: „Pomáhajme si navzájom 2023 - 2024“ vo výške 20.000 €; 3. ECAV: „Cirkev – duchovný domov detí a mládeže“ vo výške 5.100 €. 

Generálnym presbyterom boli na prerokovanie doručené aj žiadosti o zahraničnú pomoc v rámci podpory tzv. „malých projektov“. Zo zdrojov Hoffnung für Osteuropa 2023 tak bola schválená podpora pre nasledovné projekty: VD ECAV: 1. „Dištriktuálny deň VD“ vo výške 5.000 €; 2. VD ECAV: „Vydanie hudobného nosiča kapely KVD a jeho propagácia“ vo výške 3.000€; 3. ZD ECAV: „Cestou k nádeji – Kirchentag 2023“ vo výške 3.000 €; 4. DNS: „Konficamp“ vo výške 1.500 €; 5. EPS: „Terapeutický tábor pre deti z Ukrajiny“ vo výške 3.000 €; 6. CZ Myjava: „Aktívni seniori“, vo výške 3.000 €;

Ďalej sa generálni presbyteri venovali návrhu na zriadenie miesta duchovného pre službu v maďarskom jazyku a to v súlade s novelizovaným cirkevným nariadením o služobných povinnostiach kňazov, §47b a zmluvou medzi ECAV na Slovensku a v Maďarsku. Generálne presbyterstvo sa v súlade s čl. 31 ods. 3 písm. c) Ústavy ECAV rozhodlo zriadiť miesto duchovného pre službu v maďarskom jazyku, o ktoré prejavil svoj záujem br. Olivér Nagy, ktorý sa aktívne podieľal aj na samotných rokovaniach medzi maďarskou a slovenskou stranou.

Presbyterstvo v súvislosti s prebiehajúcou kurikulárnou reformou odsúhlasilo predloženie návrhu štandardov náboženskej výchovy evanjelického a.v. náboženstva MŠ SR v súlade s Dohodou medzi SR a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami.

Predmetom bodu programu venovaného spoločnosti Reformata, s.r.o. boli informácie o rekonštrukcii bytu č.14 určeného pre Ekumenickú pastoračnú službu (EPS) na ul. Palisády a plánovanom prenájme priestorov bývalej knižnice (ul. Palisády). Odzneli aj informácie br. predsedu Rady kuratória Beckovskej Viesky, týkajúce sa asanácie domu a prenájmu lesov v Beckovskej Vieske. Predsedníctvo ECAV v rámci tohto bodu informovalo aj o návrhu Generálneho hospodárskeho výboru ECAV (GHV) v súvislosti s využitím budovy na ul. Panenská 25. Generálni presbyteri návrh zvážili a rozhodli sa v hlasovaní podporiť zámer vyhlásenia súťaže na využitie budovy Panenská 25, pričom poverili predsedníctvo ECAV vykonaním všetkých potrebných krokov k vyhláseniu súťaže, vrátane menovania pracovnej skupiny, ktorá pripraví podklady pre GP a Synodu ECAV.

Do programu rokovania bola zaradená aj doplňujúca voľba člena Ekumenického výboru ECAV, kde generálne presbyterstvo na uprázdnené miesto zvolilo kandidáta br. Ivana Lukáča. Generálne presbyterstvo taktiež zobralo na vedomie informácie o FFZ, v rámci stavu úhrad po termíne prvej splátky v roku 2023.

V bode rôzne predsedníctvo ECAV informovalo presbyterov o účasti a prezentácii ECAV na Kirchentagu v Nemecku, ako aj o vyhlásenej zbierke pre pomoc Turecku a Sýrii. Vyzbierané finančné prostriedky budú zaslané na účet partnerskej organizácie v Nemecku – Diakonie Katastrophenhilfe (DKH), ktorá má priame zastúpenie v postihnutých oblastiach.

V závere rokovania sa generálne presbyterstvo venovalo aj téme pomoci Ukrajine, keď vyjadrilo poďakovanie všetkých našim cirkevným zborom za prejavenú aktívnu pomoc. Zároveň v reakcii na výzvu z integrovaného regionálneho operačného programu MIRRI, ktoré refundovalo štátnym orgánom finančné prostriedky na pomoc utečencom z Ukrajiny, GP poverilo predsedníctvo ECAV začať rokovania s MIRRI, aby do ďalšej schémy z operačného programu ľudské zdroje pre dobrovoľníkov zaradilo aj jednotlivé cirkvi, ktoré aktívne počas celého kalendárneho roka 2022 pomáhali pri práci s utečencami.
 
Najbližšie zasadnutie generálneho presbyterstva je oficiálne naplánované na 5.5.2023 do Bratislavy.
Informácie majú napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom. 

(pozn. uznesenia generálneho presbyterstva zatiaľ nenadobudli právoplatnosť).