Školenie o ochrane osobných údajov a pracovnej zdravotnej službe

Školenie o ochrane osobných údajov a pracovnej zdravotnej službe

OZNAM
Vážená sestra / Vážený brat, dnes, t. j. 20. septembra 2022, Vám bolo na Váš e-mail doručené oznámenie, resp. výzva, z portálu Edumio.sk, aby ste absolvovali:
 
1./  školenie o ochrane osobných údajov (GDPR)
 
Pri plnení povinností v oblasti ochrany osobných údajov vyplývajúcich zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) musia zamestnávatelia ako prevádzkovatelia pamätať aj na svojich zamestnancov.
Predchádzajúci zákon č. 122/2013 Z. z. a dve vyhlášky úradu (vyhláška č. 164/2013 Z. z. a vyhláška úradu č. 165/2013 Z. z.) stratili účinnosť dňa 24.5.2018 a od 25.5.2018 je potrebné, aby všetci, ktorí spracúvajú osobné údaje fyzických osôb postupovali v zmysle Nariadenia a zákona č. 18/2018 Z. z.
 
Cieľom tohto školenia je objasniť relevantné ustanovenia Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR – General Data Protection Regulation) so zámerom pomôcť prevádzkovateľom a sprostredkovateľom zosúladiť sa s právnou úpravou, pomôcť zodpovedným osobám pri plnení ich úloh a tiež poskytuje akékoľvek ďalšie zákonom požadované informácie. 
Opakované školenie o ochrane osobných údajov sa vykonáva raz ročne.
 
2./  školenie o pracovnej zdravotnej službe (PZS)  
v zmysle Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vzhľadom na zvýšený výskyt pracovnej úrazovosti v poslednom období. 
Opakované školenie o pracovnej zdravotnej službe sa vykonáva raz za dva roky.
 
Obsahom školení je len textová časť, testy ich súčasťou nie sú. 
 
Školenie o ochrane osobných údajov – GDPR, aj PZS, absolvujte najneskôr do 26. septembra 2022  a podpísané záznamy o absolvovaní školení doručte na adresu Generálneho biskupského úradu, alebo na e-mail: personalne@ecav.sk   (postup doručenia – ako pri preškolení BOZP a OPP).

Upozornenie! Prosím, aby zamestnanci nepoužívali prehliadač Explorer. 

 
V prípade otázok kontaktujte personálne oddelenie GBÚ:
Iveta Potočná
M: 0918 828 016