Rokovanie Generálneho presbyterstva ECAV dňa 19.6.2020

Rokovanie Generálneho presbyterstva ECAV dňa 19.6.2020

Siedme rokovanie Generálneho presbyterstva ECAV sa uskutočnilo v piatok 19. júna 2020 vo Zvolene. Pred začiatkom samotného rokovania GP generálny biskup Ivan Eľko slávnostne uviedol do funkcie predsedu, podpredsedu, členov Generálneho súdu a generálneho žalobcu zvolených na Synode v roku 2018 a 2019. Ceremónia sa konala v kostole Svätej Trojice.

Hlavným bodom programu, tak ako sme dopredu avizovali, bolo pokračovanie diskusie k legislatívnym návrhom v oblasti financovania cirkvi a cirkevného súdnictva. Pripomienkovanie oboch zákonov je už v pokročilom štádiu. Posledné pripomienky, ktoré vzišli z diskusie na rokovaní, budú do návrhov zákonov zapracované a pred ich postúpením právnemu výboru a Synode budú ešte raz posúdené generálnym presbyterstvom na jeho septembrovom zasadnutí.

Obsiahla diskusia bola venovaná tiež etablovaniu Centra histórie ECAV na Slovensku. Centrum histórie bude pozostávať z troch zložiek: knižnice, archívu a muzeálneho zariadenia. GP schválilo štatút knižnice, ako aj štatút muzeálneho zariadenia. Štatút archívu ECAV bol už schválený skorej. S budovaním Centra histórie ECAV je úzko spojený zámer využitia „Modranského sirotinca“ ako jeho sídla. Tento zámer však predpokladá komplexnú rekonštrukciu sirotinca. Uvedená rekonštrukcia je však v súčasnosti nad rámec finančných možností cirkvi a tak bude potrebné zvoliť metódu postupných krokov.

V doplňovacích voľbách boli za členov mediálneho výboru zvolení bratia: Miroslav Iľko, Lukáš Gregor a Martin Mazaga.

GP sa zaoberalo taktiež žiadosťou Seniorálneho presbyterstva BAS o zasielanie plného znenia zápisníc z rokovania GP na senioráty. Generálne presbyterstvo v súlade so stanoviskom Právneho výboru žiadosti nevyhovelo.

Generálne presbyterstvo schválilo úhradu členského poplatku pre Konferenciu európskych cirkví na rok 2020 v sume 2.060.-€

Nasledujúce zasadnutie Generálneho presbyterstva je plánované na 4.9.2020 v Prešove.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.