Oznámenie o ofere do Fondu misie 2020

Oznámenie o ofere do Fondu misie 2020

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 6.12.2019 rozhodlo na 1. nedeľu po Zjavení - 12.1.2020, vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu do Fondu misie.

Ofera bude použitá na podporu tvorby materiálu pre prácu s deťmi, dorastom a mládežou, ako aj na tvorbu materiálov pre prácu s rodinami a mužmi a na podporu misijných podujatí v ECAV na Slovensku.

O použití prostriedkov rozhoduje Správna rada Fondu misie.

Oferu do Fondu misie posielajte na číslo účtu GBÚ:
IBAN: SK55 0200 0000 0013 6875 6257
BIC: SWIFT: SUBASKBX

Variabilný symbol: 663 040

Nezabudnite uviesť názov svojho cirkevného zboru.

Bratia a sestry, túto oferu Vám odporúčame do Vašej štedrej pozornosti.