VÝBOR MISIE VYDÁVA RUKOVÄŤ PRESBYTERA

VÝBOR MISIE VYDÁVA RUKOVÄŤ PRESBYTERA

Všetci vnímame úlohu a službu presbyterov v našich cirkevných zboroch ako dôležitú, potrebnú a nenahraditeľnú. Rovnako si uvedomujeme dôležitosť toho, aby bola aj v povedomí samotných presbyterov správne chápaná a porozumená.

V týchto dňoch vydáva Výbor misie ECAV novú publikáciu RUKOVÄŤ PRESBYTERA práve so zámerom povzbudiť našich presbyterov v službe, pripomenúť a priblížiť im základné princípy a poslanie tejto služby. Rukoväť presbytera prináša odpovede na otázky kto je presbyter z biblického, historického i právneho hľadiska, aký je a aké hodnoty určujú a smerujú jeho službu a život, aké úlohy zastáva vo vzťahu k cirkvi a cirkevnému zboru.
Publikácia Rukoväť presbytera vychádza v rozsahu 48 strán s farebným obalom, v náklade, aby bola dostupná pre každého presbytera a jej cena je 2€ za kus.

Publikácia je vhodná ako vianočný či koncoročný darček cirkevných zborov či vyšších COJ pre členov zborových, ale aj seniorátnych či dištriktuálnych presbyterstiev.

Publikáciu si objednáva každý cirkevný zbor vo VD samostatne na BÚ VD ECAV na Slovensku u tajomníka biskupa VD Mgr. Mareka Cingeľa: 0908368889, tajomnik@vdecav.sk; marekcing@gmail.com a v rámci ZD u predsedu VMV svojho seniorátu. 

Samozrejme, že si publikáciu môžu objednať aj jednotlivci.

Sumu za príslušný počet kusov formou milodaru treba poslať na číslo účtu GBÚ ECAV vedené vo VÚB IBAN: SK 55 0200 0000 0013 6875 6257  VS: 663 083 a do správy pre prijímateľa uvedie názov cirkevného zboru v tvare: CZ Názov obce (nie celý oficiálny názov CZ kvôli prehľadnosti).

Distribúcia publikácie do jednotlivých seniorátov sa uskutoční v priebehu budúceho týždňa ( 7.-11.12.2020).

Ďakujeme a prajeme Vám požehnané prežitie adventného času!

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.