Voľby dištriktuálneho dozorcu ZD

Voľby dištriktuálneho dozorcu ZD

Dištriktuálne presbyterstvo ZD ECAV uznesením č. 2023/10 vypísalo voľby člena predsedníctva Západného dištriktu ECAV na Slovensku – dištriktuálneho dozorcu. Podľa §30 odsek(1)  a §31 Cirkevného zákona č. 11/1994  o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií v znení neskorších zákonov predsedníctvo Západného dištriktu ECAV zvolalo kandidačnú poradu.

Kandidačná porada predsedníctiev seniorátov ZD ECAV zostavila dňa 24. februára 2023 podľa § 29 odsek(2) zákona kandidátku na voľby člena predsedníctva Západného dištriktu ECAV na Slovensku – kandidát na dištriktuálneho dozorcu je:

Peter Synak

 

K realizácii volieb dištriktuálne presbyterstvo uznesením č. 2023/13  zo dňa 18. januára 2023   v y d á v a    nasledovné pokyny:

Volebné konventy v cirkevných zboroch možno uskutočniť v týchto termínoch: 12. 3. 2023, 19. 3. 2023 a 26. 3. 2023.

Sčítacia komisia sa zíde dňa 13.4.2023 k otvoreniu obálok a sčítaniu hlasov. O výsledku spíše zápisnicu.

Podľa § 32 odsek 7 zákona dištriktuálne presbyterstvo ako orgán, ktorý voľby vypísal, oznámi výsledok hlasovania doporučeným listom alebo iným preukázateľným spôsobom všetkým cirkevným zborom  v ZD ECAV na Slovensku.

Zborové predsedníctvo je povinné konvent zvolať a o navrhnutom kandidátovi dať hlasovať. Výsledok volieb môže zrušiť len cirkevný súd na základe žaloby podľa § 35 Cirkevného zákona 11/1994.


zivotopis-a-osobne-stanovisko_PeterSynak.pdf