Voľby biskupa ZD ECAV

Voľby biskupa ZD ECAV

Kandidačná porada predsedníctiev seniorátov ZD ECAV zostavila dňa 10. apríla 2024 podľa § 29 odsek (2) zákona kandidátku na voľby člena predsedníctva Západného dištriktu ECAV na Slovensku – dištriktuálneho biskupa (kandidáti sú uvedení v abecednom poradí):

  1. Doc. ThDr. Horňanová Sidonia, PhD.
  2. Mgr. Hroboň Ján

Prinášame vám osobné stanoviská oboch kandidátov. 

osobne-stanovisko-Hornanova.pdf
osobne-stanovisko-Hrobon.pdf

Zároveň pripomíname nasledovné:
1) Pri voľbách členov predsedníctiev seniorátov, dištriktov a Evanjelickej cirkvi môžu členovia cirkevných zborov s aktívnym volebným právom na svojich farských úradoch požiadať o vydanie volebného preukazu.
2) Vzor volebného preukazu tvorí neoddeliteľnú súčasť materiálov zasielaných s vyhlásením volieb z dištriktov a Evanjelickej cirkvi.
3) Predsedníctvo konventu priloží k prezenčnej listine:
a) menný zoznam osôb, ktorým v príslušnom zbore vydali volebné preukazy, a ktoré sa preto už nemôžu v ňom zapísať do prezenčnej listiny
b) originály volebných preukazov osôb z iných zborov, ktoré sa zapísali do prezenčnej listiny v zbore, v ktorom chcú odovzdať svoj hlas vo voľbách.

V-O-L-E-B-N-Y-PREUKAZ.pdf