Valné zhromaždenie spoločnosti Tranoscius a.s.

Valné zhromaždenie spoločnosti Tranoscius a.s.

V piatok 28. júna sa v malej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo 29. riadne valné zhromaždenie spoločnosti TRANOSCIUS, a. s.. Rokovanie otvoril predseda predstavenstva Jaroslav Mervart. Riaditeľ spoločnosti. Ľubomír Turčan oboznámil prítomných, že základné imanie spoločnosti je 395 900 €. Zároveň skonštatoval, počet prítomných hlasov je 2 717 zo všetkých 3 649. Úvodnú pobožnosť viedol brat Milan Krivda.

Za predsedu valného zhromaždenia bol akcionármi navrhnutý a následne zvolený Ján Brozman. Za zapisovateľov boli zvolení Božidara Bašková a Pavol Trúsik a za overovateľov zápisnice Ľubomír Ďuračka a Bohuslav Beňuch. Valné zhromaždenie spoločnosti TRANOSCIUS, a.s. potom schválilo program rokovania.
Valné zhromaždenie spoločnosti TRANOSCIUS, a.s. zobralo na vedomie správu o plnení uznesení z minulého valného zhromaždenia. Ďalej nezobralo na vedomie správu predstavenstva spoločnosti o činnosti od minulého valného zhromaždenia a prijalo uznesenie, že sa nestotožňuje so správou predstavenstva, nakoľko ju považuje za zavádzajúcu. Potom predložil Ľubomír Turčan Správu o vedení obchodnej činnosti a o stave majetku. V správe sú ekonomické ukazovatele, vydané knihy a tlačené periodiká. Zaznamenali pokles predplatiteľov, ktorý je štandardný. Čitatelia boli vyzývaní, aby skončili s odberom tlače. Zvýšili sa poštové náklady aj papier, preto bola upravená cena periodík. Hospodárenie by takto malo byť plusové. Pokles tržieb z predaja v predajniach bude konsolidovaný. Vývoj hospodárskeho výsledku je dobrý. Po rozprave Valné zhromaždenie spoločnosti TRANOSCIUS, a.s. nezobralo na vedomie správu o obchodnej činnosti a stave majetku. Ľubomír Turčan ďalej predložil riadnu účtovnú závierku za rok 2019 a návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2019. Podľa riaditeľa bol výsledok nad očakávanie. Bola to ťažká situácia, ale výsledok je pozitívny. TRANOSCIUS, a.s. je úzko spätý s cirkvou. Zisk bol 1 524,22 €. Valné zhromaždenie účtovnú závierku neschválilo.
V ďalšom bode programu Valné zhromaždenie spoločnosti TRANOSCIUS, a.s. odvolalo doterajších členov predstavenstva a zvolilo nových: Jána Hroboňa, Jána Janča, Evu Bachletovú, Romana Porubäna, Jaroslava Piláta, Tomáša Hybena a Martina Kováča. Následne boli za členov dozornej rady spoločnosti TRANOSCIUS, a.s. zvolení Ján Paciga, Martin Beňuch a Ján Bunčák.
Predseda valného zhromaždenia sa poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia. Na záver sa na oslovenie predsedajúceho pomodlil brat farár Jaroslav Jurko.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.