Uvoľnenie opatrení otvára kostoly pre všetkých

Uvoľnenie opatrení otvára kostoly pre všetkých

Vláda SR na svojom dnešnom rokovaní (23.2.2022) schválila aktualizáciu opatrení s účinnosťou od 26. februára, pričom prvá fáza má platiť do 25. marca. 

V prvej fáze uvoľnenia opatrení sa zrušia režimy OTP, OP, OP+ s kapacitným obmedzeniami. Podľa schváleného materiálu z dielne rezortu zdravotníctva sa pri nízkych a stredne rizikových podujatiach, ku ktorým patria aj bohoslužby, má od 26. februára zvýšiť maximálna kapacita na 500 osôb alebo maximálne na 50 percent kapacity.

Povinný respirátor je naďalej v interiéri a exteriéri na hromadných podujatiach, ako aj v exteriéri pri vzdialenosti do dvoch metrov od iných osôb. 

Na Služby Božie už túto nedeľu, 27. februára 2022 pozývame všetkých veriacich a naďalej prosíme o dodržiavanie nosenia respirátorov. 

Všeobecné pravidlá pre hromadné podujatia:

- ruší sa povinnosť uchovávať zoznam účastníkov podujatí,

- umožniť vstup a pobyt účastníkom len s prekrytými hornými dýchacími cestami,

- pri podujatiach v exteriéri vyhradiť priestor podujatí a vyznačiť vstup a výstup,

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,

- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- zabezpečiť dezinfekciu rúk pri vstupe,

- pri vstupe vyvesiť oznamy o povinnostiach účastníkov (presný zoznam je vo vyhláške v § 3, písm. f),

- pri účasti na podujatí a pri príchode a odchode z priestorov zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, divákov usadených v hľadisku, umelcov, školiteľov a ďalšie osoby, ak vyplýva z účelu hromadného podujatia, že tento rozostup nie je možné dodržať),

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,

- pokiaľ to kapacita priestorov hromadného podujatia umožňuje, zabezpečiť sedenie divákov v každom druhom rade.


Bohoslužby, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebné obrady a obrady krstu:

- dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

- v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ položiť oblátku na ruku,

- zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou.