Stanovisko ku kultúre zasielania hanopisov

Stanovisko ku kultúre zasielania hanopisov

Vážení bratia a sestry, členovia ECAV na Slovensku,
 
v poslednom období boli v rámci cirkvi rozposlané viaceré anonymné listy alebo e-maily, a taktiež zverejnené články, ktoré publikovali nepravdivé informácie a očierňovali viacerých predstaviteľov cirkvi. Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku sa týmto zaoberalo na svojom zasadnutí dňa 22.3.2024, nakoľko tieto praktiky nepoškodzujú iba konkrétnych predstaviteľov, ale vrhajú zlé svetlo na celú cirkev. Generálne presbyterstvo prijalo stanovisko, ktoré Vám predkladáme 
 
Stanovisko
Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku
ku kultúre zasielania hanopisov a anonymným mediálnym aktivitám
(stanovisko je publikované v skrátenom znení)
 
V nedávnom období bola na emailové adresy množstva cirkevných zborov i fyzických osôb doručená správa z emailovej adresy „Honty Hana“. Zásielka obsahovala prílohu s dokumentom „25 objektívnych dôvodov, prečo je Ivan Eľko najväčšou hanbou a nešťastím Evanjelickej cirkvi na Slovensku“. V emaily sa uvádza, že „táto výzva sa musí dostať ku každému evanjelikovi, aby vedel ako sa má zachovať pri voľbe generálneho biskupa v tomto roku“.
 
Generálne presbyterstvo konštatuje, že sa na prvý pohľad jedná o hanopis, ktorý má za cieľ ublížiť Ivanovi Eľkovi a diskreditovať ho v očiach evanjelickej verejnosti. Obsahuje výmysly a ničím nepodložené, urážajúce tvrdenia. Na každé z nich by menovaný vedel odpovedať, aj keď je frustrujúce odpovedať na nezmysly.
 
Z emailovej adresy „Honty Hana“ dostalo niekoľko farárok správy o tom, že Ivan Eľko sa vyjadruje proti ordinácií žien a znevažujúco sa vyjadruje predovšetkým o tej duchovnej, ktorá zásielku dostala.
Z emailovej adresy „Honty Hana“ prichádzajú duchovným tiež správy o úplne vymyslených udalostiach a situáciách, v ktorých sa mal Ivan Eľko vyjadriť znevažujúco práve proti tej osobe, ktorá zásielku dostala.
 
Generálne presbyterstvo konštatuje, že sa opäť jedná o výmysly, ktoré majú ublížiť Ivanovi Eľkovi, diskreditovať ho v očiach konkrétnych osôb a vyvolať s nimi konflikt.
 
Generálne presbyterstvo, ako druhý najvyšší orgán ECAV, sa dištancuje od kultúry šírenia hanopisov a anonymných mediálnych aktivít, ktoré podnecujú nenávisť, diskreditujú a znevažujú konkrétnych ľudí, nech už je nimi zasiahnutý ktokoľvek, bez ohľadu na jeho postavenie.
 
Kultúra hanopisov, anonymných článkov a zásielok je nezlučiteľná s morálnym správaním kresťana – evanjelika. S ľútosťou vyznávame, že je hanbou pre našu cirkev, že tento trend je v našom prostredí tak udomácnený a populárny. Predstavuje jednu vážnu položku, ktorú ako cirkev musíme opustiť a činiť z nej pokánie. 
 
Generálne presbyterstvo vyzýva evanjelickú verejnosť, aby sa dištancovala od hanopisov, anonymných zásielok a novinových článkov, ktoré sa k nej dostávajú a ktorých cieľom je haniť iných a aby ich v plnej miere ignorovala.
 
Zvolen, 22. 3. 2024