Správa zo zasadnutí Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku

Správa zo zasadnutí Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku

V dňoch 10. a 11. marca 2022 sa v priestoroch GBÚ v Bratislave uskutočnili dve samostatné zasadnutia generálneho presbyterstva, pričom v tomto kalendárnom roku ide v poradí už o tretie a štvrté zasadnutie tohto grémia. Počas dvoch náročných rokovacích dní sa generálni presbyteri okrem venovania sa agende Evanjelickej a.v. cirkvi a Evanjelickej diakonie, zúčastnili aj na slávnostnom otvorení Múzea Lutherovej reformácie na Slovensku.

Po prerokovaní správy o plnení uznesení sa generálne presbyterstvo venovalo v rámci úvodných bodov programu štvrtkového zasadnutia informáciám Predsedníctva ECAV, ktoré presbyterov najskôr podrobnejšie oboznámilo s pomocou realizovanou prostredníctvom ECAV vojnou zasiahnutej Ukrajine. Z vyhlásenej zbierky (pozn. vyzbieraná finančná pomoc na účtoch k 9.3.2022 je 78.622,90 €) bola časť vyzbieraných finančných prostriedkov vo výške 15.000 € poskytnutá ako forma pomoci priamo Evanjelickej cirkvi na Ukrajine. Predsedníctvo ďalej informovalo aj o prebiehajúcej humanitárnej zbierke a zriadení skladu v Pozdišovciach, odkiaľ sa priebežne prevážajú veci na hranicu vo Vyšnom Nemeckom.

Predsedníctvo ECAV ako aj celé generálne presbyterstvo ocenili a vysoko si vážia pomoc dobrovoľníkov pomáhajúcich priamo na hranici vo Vyšnom Nemeckom, v stane, ktorý vo vzájomnej spolupráci zriadila EPS a ED a v ktorom slúžia duchovní predovšetkým z ECAV a ref. cirkvi so svojimi dobrovoľníkmi, ako aj úsilie a ochotu všetkých cirkevných zborov, ktoré už poskytli pomoc s ubytovaním utečencov a prispievajú aj materiálnou pomocou. Generálne presbyterstvo zároveň vyjadruje svoje poďakovanie všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou zapojili do pomoci ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine a povzbudzuje ich, aby vo svojej pomoci vytrvali a podali pomocnú ruku trpiacim ľuďom.

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v súvislosti s vojnou na Ukrajine prijalo taktiež uznesenie, v ktorom odsudzuje vojenskú agresiu Ruskej federácie na Ukrajine a považuje ju za neospravedlniteľný akt nevyprovokovanej agresie. Generálne presbyterstvo považuje schvaľovanie ruskej agresie, jej zľahčovanie, či jej verejnú podporu zo strany zamestnancov ECAV za konanie poškodzujúce dobré meno cirkvi.

V súvislosti s vojnou na Ukrajine otvorili generálni presbyteri aj tému plánovaných podujatí cirkvi v tomto kalendárnom roku. Vzhľadom na súčasnú situáciu poznačenú konfliktom na Ukrajine členovia generálneho presbyterstva neodporúčajú konanie Evanjelického festivalu v pôvodne plánovanom formáte a navrhujú zmenu charakteru podujatia, ktoré by sa realizovalo v Kežmarku v podobe jednodňového nedeľného podujatia. V podobných intenciách sa na zasadnutí nahliadalo aj na realizovanie spomienkovej slávnosti na Darinu Bancíkovú v Kokave nad Rimavicou.

Členom generálneho presbyterstva boli Predsedníctvom ECAV v súvislosti s Reformatou s.r.o. vysvetlené kroky, ktoré sa udiali v spojitosti s plombou na liste vlastníctva k nehnuteľnosti Svoradove 1, a na zasadnutie bol doložený aj list vlastníctva s výmazom pôvodného vecného bremena v prospech spoločnosti Poľnoprofit a.s.

Predsedníctvo ECAV ďalej v súvislosti s Reformatou s.r.o. informovalo, že vo veci medializovanej nájomnej zmluvy podalo na Okresnú prokuratúru v Bratislave oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, ktorého sa dopustil neznámy páchateľ. Podnet bol prokuratúrou prijatý. 

Generálni presbyteri sa v ďalšom priebehu rokovania v súvislosti s postupným uvoľňovaním pandemických opatrení venovali aj príprave nových volieb generálneho dozorcu a v rámci tohto bodu prijali harmonogram volieb a pokyny pre vykonanie volieb na uprázdnené miesto generálneho dozorcu ECAV na Slovensku. Kandidačná porada je naplánovaná na 4. apríla 2022 do Zvolena. Kandidátov do volieb majú právo navrhovať členovia kandidačnej porady. Voľby sa podľa harmonogramu uskutočnia na volebných konventoch všetkých cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v nasledujúcich termínoch: 24. apríla 2022, alebo 1. mája 2022, alebo 8. mája 2022.

V rámci rokovania presbyteri ďalej zobrali na vedomie aktuálny počet členov cirkevných zborov ECAV ku dňu 31.12.2021 a jeho uverejnenie v Zbierke CPP. Venovali sa aj predloženej správe o stave periodika Služba slova za rok 2021 a na jeho ďalšie vydávanie v roku 2022 z cirkevných prostriedkov vyčlenili sumu 1800 €. V rámci zahraničnej pomoci presbyterstvo odporučilo Prerozdeľovaciemu výboru Hoffnung  für  Osteuropa  podporiť  z prostriedkov  HfO  2022  projekt  na  spolufinancovanie  Teologickej  konferencie 2022: „Pastorálna činnosť cirkvi v postcovidovej dobe“.

Súčasťou programu rokovania boli aj legislatívne návrhy. Generálni presbyteri prerokovali predložený návrh cirkevného zákona č. 3/2004 o disciplinárnych previneniach v znení zákona č. 9/2015 a nakoľko bolo konštatované, že predložený návrh zodpovedá potrebným náležitostiam  postúpili ho na právny výbor a na rokovanie synody. Prerokovaný bol aj návrh Štatútu UPC Mosty, ku ktorému sa po zosumarizovaní predložených poznámok generálne presbyterstvo vráti prostredníctvom per rollam hlasovania.

Ďalším bodom programu generálneho presbyterstva bolo menovanie členov do Správnej a Dozornej rady Medzinárodného mládežníckeho centra Ichthys vo Veľkom Slavkove. Generálne presbyterstvo najskôr zobralo na vedomie list Mgr. Romana Porubäna o vzdaní sa členstva v Správnej rade MEMC Ichthys, aby ho následne menovalo spolu s Ing. Evou Kvaššayovou za členov Dozornej rady MEMC Ichthys. Za členov Správnej rady boli generálnymi presbytermi menovaní: Ing. Martin Čajka, Pavol Garaj,  Mgr. Miroslav Mudrák (člen SR za SEM), a Ing. Tomáš  Kuziel  (člen SR za CZ ECAV Poprad-Matejovce)  
Za predsedu Správnej rady MEMC Ichthys presbyterstvo menovalo Ing. Mgr. Michala Findru.

Súčasťou programu rokovania boli aj voľby do Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV. Za novú členku výboru bola zvolená Mgr. Adriana Sekelská, PhD. Generálne presbyterstvo zároveň doplnilo Spevníkovú komisiu a za jej nového člena menovalo br. prof. PhDr. Pavla Žiga, CSc.

Generálni presbyteri ešte v rámci štvrtkového programu schválili  žiadosť  CZ  ECAV  na  Slovensku  Žehňa o súhlas  s odpredajom pozemkov vo vlastníctve cirkevného zboru. V bode rôzne diskutovali o možnostiach využívania hlasovej virtuálnej privátnej siete a napokon v rámci plnenia Koncepcie misie a vzdelávania ECAV 2021-2030, prijali uznesenie, ktorým poverili br. Čurlíka, predsedu Školského výboru ECAV, vytvorením a vedením pracovnej skupiny určenej na prípravu legislatívneho zámeru zákona o vzdelávaní v ECAV.

            V poradí štvrté zasadnutie generálneho presbyterstva v tomto kalendárnom roku, ktoré sa konalo v piatok dňa 11. marca 2022 bolo venované Evanjelickej diakonii. V rámci programu rokovania sa uskutočnilo výberové konanie na riaditeľa Evanjelickej diakonie a na základe prijatého Štatútu Evanjelickej diakonie bola ustanovená aj jej nová Správna rada a Revízna komisia.

Do výberového konania do funkcie riaditeľa/ky Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku sa prihlásili štyri uchádzačky, ktoré predstavili svoj program rozvoja a práce Evanjelickej diakonie a odpovedali na otázky členov generálneho presbyterstva. Spomedzi kandidátok bola do funkcie riaditeľky Evanjelickej diakonie  ECAV na Slovensku napokon zvolená Ing. Mgr. Ľubica Szabóová - Vysocká.

Vo voľbách do Správnej rady Evanjelickej diakonie boli v zmysle Štatútu ED ECAV generálnym presbyterstvom zvolení:  Ing. Tomáš Hyben, PhD. (zástupca GP), Mgr. Samuel Miško (zástupca GP), Mgr. Roman Porubän (zástupca GP), JUDr. Ján Juran (zástupca za Ústredie ED), Mgr. Kristína Lehoťanová (zástupca SED, poskytujúce služby v oblasti práce s deťmi a mladými dospelými), PhDr. Beata Dobová (zástupca SED, poskytujúce pobytové služby), Mgr. Denisa Dučová (zástupca SED, poskytujúce pobytové služby), Mgr. Martina Brehuvová (zástupca SED, poskytujúce terénne a ambulantné služby).

Členmi Revíznej komisie Evanjelickej diakonie sa na základe voľby stali:  Ing. Martin Adame, Ing. Daniel Kobyľan a Eva Drdošová.

Všetkým zvoleným zástupcom neostáva než popriať, aby im ich ochotu k službe na poli cirkvi Pán Boh vynahradil svojím požehnaním.

Najbližšie zasadnutie generálneho presbyterstva je oficiálne naplánované na 20.5.2022 do Bratislavy.

Informácie majú napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.
(pozn. uznesenia generálneho presbyterstva zatiaľ nenadobudli právoplatnosť).