Scenár rozhlasovej pobožnosti 29.04.2020 o 17.30

Scenár rozhlasovej pobožnosti 29.04.2020 o 17.30

Kazateľka: Eva Kolesárová
Kantorka: Paulína Šofranková
Spev: Ján Kolesár

Pieseň 137

Žalm 33, 1-9.18-22: Plesajte v Hospodinovi, spravodliví, úprimným pristane chválospev. Oslavujte Hospodina citarou, ospevujte Ho desaťstrunovou harfou!  Spievajte Mu novú pieseň, krásne rozzvučte struny s plesaním!  Lebo slovo Hospodinovo je pravdivé a všetko Jeho dielo je verné.  Spravodlivosť a právo miluje, milosti Hospodinovej je plná zem. Hospodinovým slovom utvorené sú nebesá a dychom Jeho úst ich všetky voje.  Zhrnul morské vody ako do koženého mecha, záplavy uložil do komôr.  Celá zem, boj sa Hospodina, chvejte sa pred Ním, všetci obyvatelia sveta!  Lebo On riekol a stalo sa, On rozkázal a postavilo sa.  Oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa Ho boja, ktorí očakávajú Jeho milosť,  aby im od smrti zachránil život a zachoval ich živých v čase hladu. Naša duša očakáva na Hospodina, On je našou pomocou, On je naším štítom. Lebo z Neho sa teší naše srdce, veď v Jeho sväté meno dúfame. Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na Teba očakávame!

Pieseň 356

Modlitba

Biblický text  Matúš 9,36-38: „Keď uzrel zástupy, bolo Mu ich ľúto, že boli zmorené a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Vtedy povedal učeníkom: Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo, preto proste Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu.“

Príhovor

Modlitba + Otčenáš

Apoštolské požehnanie

Pieseň 637

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.