Prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, PhD. nás predišiel na večnosť

Prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, PhD. nás predišiel na večnosť

17. marca 2020 nás vo veku nedožitých 75 rokov predišiel na večnosť náš vzácny brat, kantor, verný Boží služobník prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, PhD. Hospodin ho obdaroval požehnane talentami, ktoré vo svojom živote vytrvalo rozvíjal.

Po absolvovaní hudobnej vedy na FF UK plné štyri desaťročia pôsobil na tejto katedre. Vo vedeckej oblasti sa vypracoval na medzinárodne uznávanú osobnosť slovenskej hudobnej vedy so záberom na analýzu hudobných diel a dejín slovenskej hudobnej tvorby 20. storočia. Tým nadviazal na štvoricu intelektuálov muzikológie u nás: Jozefa Kresánka, Miroslava Filipa, Eugena Suchoňa a Jána Albrechta. Popri vedeckej práci sa trpezlivo venoval študentom hudobnej vedy na rôznych úrovniach, za čo sú mu mnohí vďační za usmernenia v ďalšom štúdiu i výskume. Nemálo úsilia venoval aj organizačnej práci na samotnej katedre, ktorá prechádzala viacerými modifikáciami. Venoval sa aj organizovaniu a vedeckému garantovaniu muzikologických konferencií na Slovensku a sám bol častým prednášajúcim u nás i v zahraničí. Cennými skúsenosťami a osobnou pedagogickou aktivitou pomáhal aj Katedre hudby na novozaloženej Katolíckej univerzite v Ružomberku. Zanechal za sebou obrovské množstvo vedeckých štúdií, článkov so záberom najmä na analýzu diel skladateľov slovenskej hudobnej kultúry. So vzácnym vedeckým citom pre syntézu ich začleňoval do európskeho hudobného vývoja. Vrcholom vedeckej práce brata prof. Ľubomíra Chalupku je dvojdielne monumentálne dielo: Cestami k tvorivej profesionalite – Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901 – 1950) (2015) a Generačné a štýlové konfrontácie – Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia II. (1951 – 2000) (2018) a dielo: Slovenská hudobná avantgarda – Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia (2014).

V rokoch 2010 až 2019 sme brata Prof. Ľubomíra Chalupku vídavali v úlohe kantora na Službách Božích v evanjelickom Chráme Svätej Trojice, v zborovom spevokole Laudate, ale aj napr. pri práci s deťmi na dennom tábore v Petržalke. S láskou a ochotnou službou vďačne oslavoval svojho Pôvodcu zverených mu darov. So svojím životom i dielom ostáva v našich srdciach ako trvalá inšpirácia Božej lásky.

Pre túto chvíľu nesme na modlitbách pozostalých – manželku a deti s rodinami. 

Termín a miesto rozlúčky budú zverejnené po dohode s rodinou. 

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.