Posledné zbohom Ľudovítovi Muntágovi

Posledné zbohom Ľudovítovi Muntágovi

S hlbokým zármutkom oznamujeme evanjelickej verejnosti, že dňa 16. marca 2024, vo veku nedožitých 97 rokov, bol Pánom života a smrti do večného domova odvolaný náš vzácny spolubrat Ľudovít Muntág, evanjelický farár v. v. Brat Muntág bol najstarším evanjelickým duchovným ECAV.

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude v sobotu, 23. marca 2024, o 12.00 hod., v evanjelickom kostole v Bratislave Petržalke na Strečnianskej ulici.

V mene predsedníctva ECAV vyjadrujeme celej rodine hlbokú a úprimnú sústrasť! Nech všetkých smútiacich naplní pokojom a nádejou náš nebeský Otec. 

Len v Bohu utíši sa moja duša; lebo od Neho pochádza moja nádej. Ž 62, 6Kondolencia
 
          S úprimnou vďačnosťou oproti Pánu Bohu za život naplnený službou cirkvi a jej Pánovi a zároveň s hlbokým smútkom oznamujeme evanjelickej verejnosti, že v sobotu 16. marca 2024, si Pán povolal k sebe brata farára Ľudovíta Muntága, aktuálne najstaršieho duchovného našej ECAV.
 
Narodil sa dňa 26. augusta 1927 v Lučivnej. Božie slovo neúnavne kázal, vyučoval, ním napomínal a potešoval napred 2 roky ako seniorálny kaplán v Košiciach, potom už ako farár 34 rokov v Michalovciach. V roku 1988 sa v Bratislave stal duchovným správcom študentov teológie a riaditeľom Teologického domova na bohosloveckej fakulte. V rokoch 1990-2002 bol farárom Cirkevného zboru Bratislava. Kazateľskej službe venoval plných 50 rokov života. Posledné roky, po smrti milovanej manželky Jiřinky, r. Caisovej, ho opatrovala s veľkou starostlivosťou a láskou dcéra Ľubka. Brat farár zomrel v sobotu večer, aby sa z Božej milosti prebudil do večnej nedele v Božej sláve.
 
          Nech Pán Ježiš Kristus, ktorý premohol smrť svojím slávnym zmŕtvychvstaním, teší celú smútiacu rodinu a aj tých, ktorí si na brata farára Muntága a jeho službu spomínajú s láskou a vďačnosťou. Najbližšej smútiacej rodine, obzvlášť dcére Ľubici, vyslovujeme úprimnú sústrasť.
 
Predsedníctvo Východného dištriktu ECAV:
            Peter Mihoč, biskup VD
            Ľubomír Pankuch, dozorca VD
Predsedníctvo Západného dištriktu ECAV:
            Ján Hroboň, biskup ZD
            Peter Synak, dozorca ZD
Predsedníctvo ECAV:
            Renáta Vinczeová, generálna dozorkyňa Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
            Ivan  Eľko, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku