Podmienky čerpania z fondu cirkevného školstva ZD

Podmienky čerpania z fondu cirkevného školstva ZD

Podmienky čerpania finančných prostriedkov v zmysle Štatútu fondu pre cirkevné školstvo Západného dištriktu ECAV na Slovensku (ďalej štatút)
Žiadateľ môže predkladať žiadosť iba v súlade s podmienkami uvedenými v štatúte. Žiadateľ predkladá žiadosť písomne poštou alebo elektronicky, kde je uvedený účel použitia finančných prostriedkov. Súčasťou žiadosti je rozpočet, prípadne cenová ponuka.
Príloha:štatút FCŠ 2021.pdf